Оле­ксандр ПАНЧЕНКО,

ди­ре­ктор Iн­сти­ту­ту ім. Оле­ксан­дра По­ля:

Den (Ukrainian) - - Економіка -

— Ко­жний укра­їн­ський уряд є «за­ру­чни­ком по­зи­ти­ву». Тоб­то сві­до­мо за­кла­да­ю­ться за­ві­до­мо не­ре­а­лі­сти­чні по­ка­зни­ки до бю­дже­ту, які су­про­во­джу­ю­ться ман­тра­ми про ріст ВВП та по­кра­ще­н­ня ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті. На­справ­ді, на­шо­му бі­зне­су та ін­ве­сто­рам цей псев­до­по­зи­тив дав­но не­ці­ка­вий. Во­ни на­ба­га­то біль­ше би сприйня­ли кон­кре­тні ін­сти­ту­ції та ін­стру­мен­ти роз­ви­тку, на кшталт екс­порт­но-кре­ди­тно­го агент­ства чи віль­них еко­но­мі­чних зон. Якщо го­во­ри­ти про по­ка­зни­ки Бю­дже­ту-2017, то рі­вень ВВП в 3% на тлі низь­кої ба­зи не ви­гля­дає не­ре­а­лі­сти­чним. А от що­до до­хі­дної ча­сти­ни бю­дже­ту, яка має зро­сти на 17,5%, то це ре­аль­но за умо­ви збіль­ше­н­ня по­да­тків. Га­даю, йти­ме мо­ва про зро­ста­н­ня акци­зів, по­да­тку на не­ру­хо­мість. Анон­со­ва­на лі­бе­ра­лі­за­ція ЄСВ на тлі обі­ця­но­го ско­ро­че­н­ня де­фі­ци­ту Пен­сій­но­го фон­ду, ско­рі­ше всьо­го, бу­де пе­ре­гля­ну­та. Че­рез за­ви­ще­н­ня де­яких по­ка­зни­ків, ви­со­ка ймо­вір­ність, що бю­джет про­тя­гом 2017 ро­ку бу­де не­о­дно­ра­зо­во пе­ре­гля­да­тись.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.