Но­вий ар­хі­те­ктор – но­ві за­гро­зи?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

Ба­га­то­мі­ся­чну епо­пею з обра­н­ням го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра сто­ли­ці за­вер­ше­но. У від­кри­то­му кон­кур­сі пе­ре­міг Оле­ксандр Сви­сту­нов, мі­ська вла­да дає йо­му два мі­ся­ці ви­про­бу­валь­но­го тер­мі­ну, а да­лі пла­нує під­пи­са­ти з ним кон­тракт. Ра­птом що — на під­хва­ті ін­ша кан­ди­да­ту­ра, Сер­гійБро­не­ви­цький, ко­трий по­сів у кон­кур­сі дру­ге мі­сце, на тре­тьо­му — Ган­на Бон­дар. Однак за­мі­на ма­ло­ймо­вір­на, адже кан­ди­да­ту­ру Оле­ксан­дра Сви­сту­но­ва про­су­ва­ли де­які мі­ські чи­нов­ни­ки ще під час пер­шо­го кон­кур­су (на­га­да­є­мо, Ки­їв ви­зна­чав­ся з го­лов­ним ар­хі­те­кто­ром вдру­ге — за но­вим за­ко­ном «Про дер­жав­ну слу­жбу»). Во­ло­ди­мир Бон­да­рен­ко, го­ло­ва кон­кур­сної ко­мі­сії та ке­рів­ник апа­ра­ту Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції, про пе­ре­мож­ця від­гу­ку­є­ться по­зи­тив­но: «На по­са­ді пра­цює лю­ди­на не з ба­га­жем по­ми­лок ми­ну­ло­го, а з чи­сто­го ар­ку­шу обра­ний­го­лов­нийар­хі­те­ктор. За ньо­го ма­ють го­во­ри­ти тіль­ки йо­го спра­ви».

Про­е­кти Сви­сту­но­ва дій­сно вар­ті ува­ги: ви­со­тка на ву­ли­ці Кру­гло­у­ні­вер­си­тет­ській, 5, зве­де­н­ня якої ви­кли­ка­ло не­вдо­во­ле­н­ня ме­шкан­ців при­ле­глих бу­дин­ків, го­тель «Ін­тер­кон­ти­нен­таль» на ву­ли­ці Ве­ли­кійЖи­то­мир­ській , 2А, що у бу­фер­ній­зо­ні На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Со­фія Ки­їв­ська», і про­ект тор­го­во-роз­ва­жаль­но­го цен­тру бі­ля стан­ції ме­тро «Осо­кор­ки», який­по­ки не да­ють ре­а­лі­зу­ва­ти че­рез про­те­сти мі­сце­вих жи­те­лів.

КИЯНАМ ПО­ТРІ­БНА КОНКРЕТИКА

Ба­га­то пи­тань ви­кли­кає про­фе­сій­на ді­яль­ність Оле­ксан­дра Сви­сту­но­ва в ар­хі­те­ктур­но­му бю­ро Сер­гія Ба­бу­шкі­на, го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра Ки­є­ва з 1996-го по 2003 р. Ба­бу­шкін є ар­хі­те­кто­ром та­ких кон­флі­ктних бі­знес-цен­трів, як «Па­рус» та «Ле­о­нар­до», тор­го­во­го цен­тру «Гло­бус», він є пер­шим ар­хі­те­кто­ром най­ви­що­го хма­ро­чо­су Укра­ї­ни, що на Клов­сько­му узво­зі, 7, ви­со­та яко­го ся­гає 168 ме­трів. Че­рез по­яву ці­єї спо­ру­ди па­но­ра­ма Ки­є­во-Пе­чер­ської лав­ри з лі­во­го бе­ре­га Дні­пра зі­псо­ва­на, а ЮНЕСКО вже кіль­ка ро­ків по­спіль ви­ма­гає зни­же­н­ня ви­со­тно­сті. Зва­жа­ю­чи на та­кий­до­свід, у гро­мад­сько­сті є пев­ні пе­ре­сто­ро­ги: які про­е­кти вті­лю­ва­ти­ме но­вий­го­лов­нийар­хі­те­ктор?

Час­тко­во про йо­го пла­ни по­ві­дом­ля­ють від­по­віді на зав­да­н­ня у хо­ді кон­кур­сно­го від­бо­ру. Так Оле­ксандр Сви­сту­нов пла­нує змен­ши­ти кіль­кість зов­ні­шньої ре­кла­ми, уні­фі­ку­ва­ти МАФи, за­во­ди ви­не­сти за мі­сто, а на мі­сці про­ми­сло­вих зон по­бу­ду­ва­ти бі­знес-цен­три та жи­тло­ві ком­пле­кси. Та­кож хо­че про­дов­жи­ти про­гра­му «Ки­їв­ські пар­ки», пе­ре­тво­ри­ти істо­ри­чні ра­йо­ни в ту­ри­сти­чні цен­три та ре­став­ру­ва­ти пам’ятки ар­хі­те­кту­ри. Але гро­мад­ськість пра­гне по­чу­ти пу­блі­чні за­яви з кон­кре­ти­кою. «День» спіль­но з екс­пер­та­ми спро­бу­вав скла­сти топ-пе­ре­лік справ, яки­ми мав би пер­шо­чер­го­во зайня­тись но­во­обра­ний­зод­чий­та за яки­ми про­сте­жу­ва­лась би йо­го по­зи­ція у май­бу­тній­мі­сто­бу­дів­ній­ді­яль­но­сті.

«ЯКЩО ПРО­ДОВ­ЖИТЬ ПО­ЛІ­ТИ­КУ СВО­ГО НАСТАВНИКА, ЦЕ КАТАСТРОФА»

«Най­акту­аль­ні­ше пи­та­н­ня — це ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня се­сії Ко­мі­те­ту все­сві­тньої спад­щи­ни що­до зни­же­н­ня по­вер­хо­во­сті ди­со­ну­ю­чих спо­руд у бу­фер­ній­зо­ні Со­фії Ки­їв­ської. Ме­ні бу­ло б ці­ка­во зна­ти йо­го дум­ку що­до бу­дів­ни­цтва на ву­ли­ці Гон­ча­ра, 17—23, з огля­ду на те, що він був ав­то­ром про­е­кту го­те­лю «Ін­тер­кон­ти­нен­таль», ко­трий теж ви­кли­кає ба­га­то пи­тань у ЮНЕСКО», — за­зна­чає член Укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства охо­ро­ни пам’яток істо­рії та куль­ту­ри Іри­на Ні­кі­фо­ро­ва.

«Та­кож нас ці­ка­вить йо­го по­зи­ція що­до Клов­сько­го узво­зу та ін­ших скан­даль­них об’єктах у бу­фер­ній­зо­ні та в істо­ри­чно­му цен­трі — йде­ться про си­ту­а­ції, які роз­гля­да­ю­ться у су­до­во­му по­ряд­ку, — про­дов­жи­ла акти­віс­тка. — Це об’єкт у Му­зей­но­му про­вул­ку, 2А, Об­сер­ва­тор­на гір­ка, де зно­ву від­но­ви­лись про­те­сти гро­ма­ди. Зокре­ма на Го­го­лів­ській, 32В акти­ві­зу­ва­лись за­бу­дов­ни­ки. У ви­рі­шен­ні цьо­го кон­флі­кту ба­га­то за­ле­жить са­ме від Де­пар­та­мен­ту мі­сто­бу­ду­ва­н­ня та ар­хі­те­кту­ри йго­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра, адже є рі­ше­н­ня Ки­їв­ра­ди про не­об­хі­дність зни­же­н­ня по­вер­хо­во­сті за­пла­но­ва­них тут про­е­ктів, є на­каз Мін­куль­ту про обме­же­ні ре­жи­ми ви­ко­ри­ста­н­ня Об­сер­ва­тор­ної гір­ки. За­га­лом на­сто­ро­жує, що Сви­сту­нов є учнем Ба­бу­шкі­на. Ви­знав він по­мил­ки сво­го наставника чи бу­де про­дов- жу­ва­ти йо­го тра­ди­ції? Якщо так, для Ки­є­ва це, зві­сно, катастрофа».

ТОП-ЛИСТ ВІД ЕКС­ПЕР­ТІВ

Свій­топ-лист для го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра про­по­нує ди­ре­ктор гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ін­сти­тут мі­ста» Оле­ксандр Сер­гі­єн­ко: «Є де­кіль­ка аспе­ктів, які тур­бу­ють гро­мад­ськість. Це мо­ра­то­рій­на за­бу­до­ву істо­ри­чно­го цен­тру, звіт про ви­ко­на­н­ня Ген­пла­ну-2020, а не роз­роб­ка но­во­го до 2025 ро­ку. Не­зро­зумі­ло, на­ві­що роз­ро­бля­ти но­вий­ген­план, ко­ли по­пе­ре­дній по­ру­шу­вав­ся, і ні­хто не по­ніс за це по­ка­ра­н­ня. Крім цьо­го, має бу­ти ви­зна­че­на по­зи­ція ар­хі­те­кто­ра що­до дні­пров­ських остро­вів. Бо в стра­те­гії роз­ви­тку Ки­є­ва є ці­лий роз­діл, що пе­ред­ба­чає їхню за­бу­до­ву. Та­кож тре­ба при­пи­ни­ти пра­кти­ку, ко­ли усе, що бу­ду­є­ться ви­ще за 27 ме­трів, вва­жа­є­ться та­ким, що по­ру­шує нор­ма­ти­ви. У та­ких ви­пад­ках Мі­ні­стер­ство ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та ЖКГ ви­дає до­зво­ли, як на екс­пе­ри­мен­таль­ні бу­дів­ни­цтва. Че­рез це, при­мі­ром, при в’їзді на Тро­є­щи­ну сто­їть кіль­ка ба­га­то­по­вер­хі­вок, ко­трі ро­ків ві­сім не мо­жуть зда­ти в екс­плу­а­та­цію. Ба­жа­но, щоб го­лов­нийар­хі­те­ктор пу­блі­чно за­свід­чив пе­ред гро­мад­ські­стю Ки­є­ва свою по­зи­цію з цих пи­тань».

«РЕГУЛЮВАЛЬНИК НА НЕПРАЦЮЮЧОМУ ПЕРЕХРЕСТІ»

До ре­чі, ім’я пе­ре­мож­ця опри­лю­дни­ли на ти­ждень ра­ні­ше: ого­ло­ше­н­ня ре­зуль­та­тів пе­ре­не­сли з 16 ве­ре­сня на 9. Зро­би­ли це без зай­вої ува­ги пре­си та гро­мад­сько­сті. Че­рез це, і не тіль­ки, при­зна­че­н­ня Сви­сту­но­ва екс­пер­ти оці­ню­ють як но­ві ри­зи­ки та за­гро­зу для Ки­є­ва. На дум­ку Ві­кто­ра Гле­би, чле­на Укра­їн­ської ака­де­мії ар­хі­те­кту­ри, не­без­пе­чно вже те, що ко­ман­да мі­сько­го го­ло­ви, при­зна­ча­ю­чи ар­хі­те­кто­ра шля­хом від­кри­то­го кон­кур­су, пе­ре­кла­ла всю від­по­від­аль­ність за йо­го подаль­ші дії зі сво­їх пле­чей­на кон­кур­сну ко­мі­сію та гро­мад­ськість.

Ро­бо­ту но­во­го ар­хі­те­кто­ра Ві­ктор Гле­ба по­рів­нює з ре­гу­лю­ва­н­ням на непрацюючому перехресті: « От уявіть, ми на перехресті, де ген­план-сві­тло­фор не пра­цює, до­ро­жня роз­мі­тка — план зе­мель­но­го­спо­дар­сько­го устрою — від­су­тня, ого­ро­жа у ви­гля­ді зо­нін­гу та мі­сто­бу­дів­них обме­жень, які ма­ють бу­ти ви­пи­са­ні, теж від­су­тні, але сто­їть регулювальник і ка­же, ко­му та що ви­да­ва­ти. Він як мі­ні­мум по­ви­нен до­три­му­ва­ти­ся за­ко­нів, підза­кон­них актів та дер­жав­них бу­ді­вель­них норм, чо­го не робить. Сви­сту­нов під­пи­су­ва­ти­ме до­ку­мен­ти на ре­кла­му, кі­о­ски, ви­снов­ки на зем­лю, ли­сти-по­го­дже­н­ня про­е­ктів зем­ле­устрою — все. Він бу­де це ро­би­ти для тих бу­ді­вель­них ком­па­ній, які до­мо­ви­лись із йо­го ше­фа­ми у го­те­лі «Ін­тер­кон­ти­нен­таль».

У кон­кур­сі на го­лов­но­го зод­чо­го Ки­є­ва пе­ре­міг Оле­ксандр Сви­сту­нов. Гро­мад­ськість на­сто­ро­жує йо­го при­че­тність до кон­флі­ктних за­бу­дов...

КИЯНАМ ВА­ЖЛИ­ВО ДІЗНАТИСЯ ПО­ЗИ­ЦІЮ НО­ВО­ГО ГО­ЛОВ­НО­ГО АР­ХІ­ТЕ­КТО­РА СТО­ЛИ­ЦІ ЩО­ДО СКАНДАЛЬНОГО БУ­ДІВ­НИ­ЦТВА НА ВУ­ЛИ­ЦІ ГОН­ЧА­РА, 17-23. НА­ГА­ДА­Є­МО, ЗАБУДОВНИК МУСИТЬ ЗНИЗИТИ ПОВЕРХОВІСТЬ ЖИТЛОВОГО КОМ­ПЛЕ­КСУ У БУФЕРНІЙ ЗО­НІ СО­ФІЇ КИ­ЇВ­СЬКОЇ, ІНА­КШЕ ЮНЕСКО МО­ЖЕ ВНЕСТИ СВЯТИНЮ ДО ПЕ­РЕ­ЛІ­КУ ОБ’ЄКТІВ ВСЕ­СВІ­ТНЬОЇ СПАД­ЩИ­НИ ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИЩЕННЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.