«Поль­ська спад­щи­на укра­їн­сько­го мі­сте­чка»

У Лу­цьку по­ка­за­ли ко­ро­тко­ме­тра­жний фільм про Оли­ку

Den (Ukrainian) - - Суспільство - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Пре­зен­та­ція філь­му від­бу­лась у кни­гар­ні «Є» і не­спо­ді­ва­но для йо­го ав­то­ра — Ан­дрія Ми­хай­ло­ва — зі­бра­ла по­над со­тню гля­да­чів. Біль­шо­сті про­сто не ви­ста­чи­ло ні стіль­ців, ні мі­сця, де їх мо­жна бу­ло б по­ста­ви­ти, то­му сто­я­ли про­сто по­між сте­ла­жа­ми з кни­га­ми. А пі­сля остан­ньо­го ти­тру про­лу­на­ли дру­жні опле­ски. Над філь­мом пра­цю­ва­ли до де­ся­тка лю­дей, не для за­ро­бі­тку, бо йо­го не бу­ло, а на го­ло­му, як ка­жуть, ен­ту­зі­а­змі, за­ра­ди то­го, як ска­зав Ан­дрій, щоб і в Укра­ї­ні, і у Поль­щі, і за­га­лом у сві­ті біль­ше зна­ли про во­лин­ське мі­сте­чко Оли­ка. Во­но зна­ло зна­чно кра­щі ча­си, ко­ли чо­ти­ри со­тні ро­ків на­ле­жа­ло поль­сько- бі­ло­ру­сько­ли­тов­сько­му ро­ду кня­зів Ра­дзи­віл­лів. Фільм «Оли­ка» зня­то за фі­нан­со­вої під­трим­ки Ге­не­раль­но­го Кон­суль­ства Поль­ща у Лу­цьку, і за­га­лом йо­го зміст мо­жна бу­ло б озна­чи­ти сло­ва­ми «поль­ська спад­щи­на укра­їн­сько­го мі­сте­чка».

Се­ред пер­ших гля­да­чів філь­му бу­ло чи­ма­ло ко­ли­шніх чи те­пе­рі­шніх оли­чан, ме­шкан­ців нав­ко­ли­шніх сіл, бу­ли істо­ри­ки, кра­є­знав­ці, жур­на­лі­сти, ху­до­жни­ки, а го­лов- не — ба­га­то мо­ло­ді, і це ра­дує. От­же, істо­рія рі­дно­го краю і мо­ло­дим ці­ка­ва. Для ме­не Оли­ка та­кож є осо­бли­вим мі­сцем: із се­ла За­лі­со­че, що плав­но пе­ре­хо­дить в Оли­ку, рід мо­го чо­ло­ві­ка, і моя май­же 92-рі­чна све­кру­ха йдо­сі мо­же ба­га­то чо­го роз­ка­за­ти про жи­т­тя «за кня­зя». Про­те і для ме­не у філь­мі бу­ли від­кри­т­тя. Най­пер­ше, що і «зро­би­ло» фільм, це зйом­ки з дро­на. Це пер­ші зо­бра­же­н­ня Оли­ки з ви­со­ти пта­ши­но­го по­льо­ту вза­га­лі. І мі­сте­чко ви­гля­дом з не­ба про­сто за­ча­ро­вує. Ні­ко­ли не ду­ма­ла, що за­мок Ра­дзи­віл­ла та­кий­ве­ли­кий. Вся за­бу­до­ва Оли­ки бу­ла до­ско­на­ла. Зві­сно, по­ка­за­ні пам’ятки істо­рії та ар­хі­те­кту­ри ни­ні в та­ко­му за­не­дба­но­му ста­ні, що по­ба­че­не ви­кли­кає ли­ше біль і сум. А мо­гли б при­но­си­ти бю­дже­ту Во­ли­ні гар­ні гро­ші. В Оли­ці ча­сто бу­ва­ють «са­мо­хо­дом» ту­ри­сти з рі­зних ку­то­чків сві­ту, зу­стрі­ча­ли тут на­віть япон­ців! Але поль­ська спад­щи­на укра­їн­сько­го мі­сте­чка ці­ка­ва, вла­сне, ли­ше по­ля­кам, які здій­сню­ють гран­діо­зний­про­ект ре­став­ра­ції зна­ме­ни­то­го оли­цько­го ко­сте­лу Свя­тої Трій­ці.

Ва­жли­во, від­зна­чи­ла на пре­зен­та­ції пред­став­ник поль­сько­го кон­суль­ства, що фільм «Оли­ка» ви­хо­дить у час, ко­ли зно­ву три­ва­ють дис­ку­сії про фра­гмен­ти на­шої спіль­ної істо­рії. Ма­є­мо ще раз усві­до­ми­ти, що між на­ми бу­ла не тіль­ки істо­рія кон­флі­ктів, а й, як в Оли­ці, кіль­ка­со­трі­чна істо­рія мир­но­го спів­існу­ва­н­ня, ко­ри­сна усім.

ФОТО ЗСАЙТА WIKIMEDIA.ORG

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.