Реш­тки вій­ни ста­ють скуль­пту­ра­ми

Та­кі пе­ре­тво­ре­н­ня робить ізра­їль­ський фо­то­граф Іл­ля Єфі­мо­віч

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День» Виставка A LOCAL три­ва­ти­ме у ки­їв­ській га­ле­реї ЦЕХ до 1 жов­тня.

■ Ни­ні виставка ми­тця A LOCAL три­ває в Ки­є­ві, у га­ле­реї ЦЕХ. Це по­двій­на прем’єра: Іл­ля, який­пред­став­ляв свої ро­бо­ти в Іта­лії, Ні­меч­чи­ні, Аме­ри­ці та ін­ших кра­ї­нах сві­ту, впер­ше по­ка­зує про­ект в Укра­ї­ні. Та­кож це пер­ша виставка фо­то­гра­фії у га­ле­реї ЦЕХ.

Іл­ля ство­рює ми­сте­цькі світлини, а та­кож пра­цює жур­на­лі­стом в аме­ри­кан­ськійа­ген­ції Getty Images, ча­сто зні­має у зо­ні ізра­їль­сько-па­ле­стин­сько­го кон­флі­кту, є спів­за­снов­ни­ком пла­тфор­ми до­ку­мен­таль­ної фо­то­гра­фії The Archive Magazine.

■ Чор­но-бі­лі світлини зро­бле­ні про­тя­гом 2016 ро­ку в Ізра­ї­лі та Па­ле­сти­ні. «Усі мої про­е­кти — пев­ний­лан­цю­жок, ви­бу­до­ву­є­ться своє­рі­дна ма­па, — за­ува­жує Іл­ля Єфі­мо­віч. — Є лю­ди­на, пер­со­наж, ко­трийяв­ляє пев­ну істо­рію, і по­руч ста­ви­ться якесь мі­сце, ін­ко­ли пов’яза­не з ним, ін­ко­ли ні, і утво­рю­є­ться но­вий лан­цю­жок, но­ва опо­відь».

В основ­но­му фо­то­граф зні­має в Ізра­ї­лі, ча­сто у пу­сте­лі, у ра­йо­ні Мер­тво­го мо­ря. «Ця мі­сци­на ме­ні ду­же по­до­ба­є­ться, бо одне з го­лов­них зав­дань мо­єї ро­бо­ти — при­вер­ну­ти ува­гу лю­дей­до то­го, що во­ни ро­блять з тою чи ін­шою те­ри­то­рі­єю, що за­ли­ша­ють пі­сля се­бе, — по­яснює Іл­ля Єфі­мо­віч. — З цьо­го ви­ро­ста­ють ці­ка­ві мо­ти­ви. На- при­клад, ро­бо­та A Wall («сті­на». — Авт.), де зо­бра­же­ні п’ять плит. Для ко­гось во­ни уосо­блю­ють якийсь дім, для ко­гось — на­слід­ки бом­бар­ду­ва­н­ня. А ре­аль­но це при­мі­ще­н­ня ста­рої вій­сько­вої ба­зи, де був тир. Сьо­го­дні ба­за за­ки­ну­та, там за­ли­ши­лись якісь ре­чі, що мо­жуть роз­по­ві­сти про лю­дей, які там жи­ли і пра­цю­ва­ли».

■ Ми­тець ду­же ува­жний­до те­хні­чно­го про­це­су. Для про­е­кту A LOCAL Іл­ля зні­мав ста­рою ка­ме­рою, з не­га­ти­ва­ми роз­мі­ром 20 на 25 сан­ти­ме­трів. «По­стій­но ко­ри­сту­ю­ся рі­зни­ми фор­ма­та­ми, рі­зни­ми ка­ме­ра­ми, бо ду­же лю­блю те­хно­ло­гі­чну ча­сти­ну ро­бо­ти. Але мої фото з рі­зних про­е­ктів по­єд­нує те, що я на­ма­га­ю­ся ство­ри­ти з об’єкта скуль­пту­ру. На всіх мо­їх порт­ре­тах дів­ча­та сто­ять без взу­т­тя. Це для то­го, щоб якось від­ді­ли­ти їх від тла. І во­ни теж ста­ють пев­ни­ми об’єкта­ми», — ді­ли­ться Іл­ля.

Єфі­мо­віч чі­тко від­ді­ляє жур­на­ліст­ську ро­бо­ту від ми­сте­цьких екс­пе­ри­мен­тів. «Жур­на­ліст має зні­ма­ти ду­же швид­ко. Ко­ли ти від­си­ла­єш ро­бо­ти у своє агент­ство, зав­жди ро­биш це на п’ять се­кунд, хви­лин пі­зні­ше. У ху­до­жньо­му про­це­сі все від­бу­ва­є­ться на­ба­га­то по­віль­ні­ше, не­має прив’яз­ки до ча­су. Та йро­бо­та з об’єкта­ми ін­ша. У жур­на­лі­сти­ці ти ма­єш бу­ти, як му­ха на стін­ці, щоб те­бе ні­хто не по­мі­тив. Ти не по­ви­нен бу­ти ча­сти­ною по­дії. А при ху­до­жній­зй ом­ці, ко­ли тіль­ки ста­виш ве­ли­кий­фо­то­апа­рат, вже не мо­жеш цим же­стом не ство­ри­ти чо­гось до­да­тко­во­го у фо­то­гра­фії», — за­зна­чає ав­тор ви­став­ки.

■ У ро­бо­тах ізра­їль­сько­го фо­то­гра­фа від­чу­ва­є­ться спів­зву­чність з Укра­ї­ною. І спра­ва не ли­ше у то­му, що Єфі­мо­віч ча­сто зо­бра­жує об’єкти, по­руй­но­ва­ні вій­ною. Гру­да дрі­бно­го ка­мі­н­ня у ро­бо­ті GoRa, тоб­то « Го­Ра » , ри­му­є­ться із зо­бра­же­н­ням дон­ба­ських те­ри­ко­нів. «Ме­ні спо­до­ба­лось, що цей­про­ект фі­ло­соф­ський, ме­лан­хо­лій­ний, по­е­ти­чний, — ді­ли­ться за­снов­ник га­ле­реї ЦЕХ Оле­ксандр Ще­лу­щен­ко. — Ко­жна ро­бо­та до­сить сен­ти­мен­таль­на, на­віть на­їв­на у чо­мусь. За ком­по­зи­ці­єю світлини ча­сто ви­гля­да­ють як фа­кту­ра, з якої по­тім ви­тя­га­єш сю­жет. Ти ба­чиш на­бір фа­кту­ри, а по­тім усві­дом­лю­єш, що пе­ред то­бою ко­ли­шній­міст або ма­ши­на».

ФОТО НАДАНО ГАЛЕРЕЄЮ ЦЕХ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.