ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Під­го­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1307 — ко­ро­лів­ська ра­да Фран­ції ви­рі­ши­ла за­а­ре­шту­ва­ти всіх там­плі­є­рів, які пе­ре­бу­ва­ли на те­ри­то­рії ко­ро­лів­ства. За де­кіль­ка ро­ків в’ язнів бу­ло спа­ле­но.

1791 — на­ро­див­ся Майкл Фа­ра­дей, ви­да­тний ан­глій­ський фі­зик і хі­мік, який від­крив яви­ще еле­ктро­ма­гні­тної ін­ду­кції й ство­рив ге­не­ра­тор. По­мер 1867 р.

1835 — на­ро­див­ся Оле­ксандр По­те­бня, ви­зна­чний фі­ло­лог­сла­віст, ав­тор вче­н­ня про вну­трі­шню фор­му сло­ва. По­мер 1891 р.

1862 — пре­зи­дент США Ав­ра­ам Лін­кольн ого­ло­сив про звіль­не­н­ня не­грів-ра­бів.

1909 — по­мер Ми­ко­ла Му­ра­шко, ви­да­тний укра­їн­ський ху­до­жник ( « Над Дні­пром » , « Крим » , « Бе­рег Алу­пки») і пе­да­гог. На­ро­див­ся 1844 р.

1939 — від­був­ся спіль­ний ра­дян­сько-на­цист­ський па­рад у Бер­лі­ні.

1939 — ра­дян­ські вій­ська уві­йшли до Льво­ва.

1980 — роз­по­ча­ла­ся іра­но­і­рак­ська вій­на, яка спри­чи­ни­ла со­тні ти­сяч жертв в обох кра­ї­нах.

1980 — у Поль­щі офі­цій­но ого­ло­ше­но про ство­ре­н­ня проф­спіл­ки «Со­лі­дар­ність».

1993 — прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни Ле­о­ні­да Ку­чму від­прав­ле­но у від­став­ку.

1909 р.

1862 р.

1791 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.