Мі­ка­ель НОБЕЛЬ: «Уся на­дія на мо­ло­дих лю­дей»

Вну­ча­тий пле­мін­ник Аль­фре­да Но­бе­ля ви­сту­пив із про­мо­вою на фо­ру­мі в Дні­прі

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

УДні­пров­сько­му уні­вер­си­те­ті іме­ні Аль­фре­да Но­бе­ля про­хо­дить Мі­жна­ро­дний Но­бе­лів­ський кон­грес, при­свя­че­ний про­бле­мам ми­ру. В йо­го ро­бо­ті бе­ре участь вну­ча­тий пле­мін­ник А.Но­бе­ля — Мі­ка­ель Нобель, який ви­сту­пив на фо­ру­мі з про­мо­вою.

М. Нобель на­ро­див­ся 1941 ро­ку в Сток­голь­мі. Про се­бе він роз­по­від­ає, що ба­га­то вчив­ся — в Шко­лі бі­зне­су Гар­вард­сько­го уні­вер­си­те­ту, в аспі­ран­ту­рі Ін­сти­ту­ту зв’яз­ку в Сток­голь­мі, до­кто­ран­ту­рі Уні­вер­си­те­ту Ло­зан­ни, Швей­ца­рія. М.Нобель — один із за­снов­ни­ків ро­дин­но­го До­бро­чин­но­го фон­ду Но­бе­лів. За­раз він за­йма­є­ться роз­роб­ка­ми хі­мі­чної фор­му­ли лі­ків про­ти ра­ку, ВІЛ і ві­ру­су гри­пу, бе­ре участь у еко­ло­гі­чних про­гра­мах. До Укра­ї­ни, за йо­го сло­ва­ми, він при­їхав упер­ше.

«Я за­про­ше­ний про­фе­со­ром одно­го з япон­ських уні­вер­си­те­тів і про­во­джу до­слі­дже­н­ня, при­свя­че­ні про­бле­мам ми­ру. То­му це справ­ді ме­не ду­же не­по­ко­їть, і я ду­же ра­дий мо­жли­во­сті взя­ти участь у по­ді­бно­му кон­гре­сі. Вза­га­лі-то, я звик го­во­ри­ти про на­у­ку, про те­хні­ку, про пе­ре­до­ві те­хно­ло­гії, але сьо­го­дні ме­ні осо­бли­во при­єм­но го­во­ри­ти про мир, оскіль­ки це ва­жли­во. На жаль, ми ба­чи­мо, що вче­ні не змо­гли при­не­сти мир на на­шу пла­не­ту. То­му вся на­дія на мо­ло- дих лю­дей, та­ких, як ці сту­ден­ти», — за­ува­жив М.Нобель у роз­мо­ві з жур­на­лі­ста­ми.

Він роз­по­вів, що сі­мей­ство Но­бе­лів у да­ний час ду­же ве­ли­ке — во­но на­лі­чує близь­ко 400 осіб. «У Аль­фре­да Но­бе­ля бу­ло два бра­та — Лю­двіг і Ро­берт. Сам Аль­фред Нобель ні­ко­ли не був одру­же­ний, і у ньо­го не бу­ло ді­тей. Мій пра­дід — Лю­двіг Нобель, то­му я вну­ча­тий пле­мін­ник Аль­фре­да. Близь­ко де­ся­ти ро­ків я очо­лю­вав То­ва­ри­ство ро­ди­ни Но­бе­лів», — по­яснив М.Нобель. За йо­го сло­ва­ми, сво­го ча­су він на­ма­гав­ся від­тво­ри­ти ро­дин­не де­ре­во Но­бе­лів, але во­но ви­яви­ло­ся та­ким ве­ли­ким, що бу­ло ви­рі­ше­но: на­щад­ки ко­жно­го з бра­тів по­вин­ні ро­би­ти свою гіл­ку. «У цій ве­ли­кій рі­дні я, на­пев­но, єди­ний, хто за­йма­є­ться на­у­ко­ви­ми до­слі­дже­н­ня­ми та при­свя­тив своє жи­т­тя бо­роть­бі за мир», — за­ува­жив М. Нобель. За сло­ва­ми вче­но­го, існує де­яка по­мил­ка що­до то­го, що сам Аль­фред Нобель — ви­на­хі­дник ди­на­мі­ту, бо­ров­ся за мир. «За­хи­ща­ти ідеї ми­ру йо­го спо­ну­ка­ла Бер­та фон Зу­тнер. Са­ме во­на під­ка­за­ла Но­бе­лю, що пре­мії мо­гли б да­ва­ти не ли­ше за до­ся­гне­н­ня в га­лу­зі то­чних на­ук, але і за ді­яль­ність бор­ців за мир. Во­на бу­ла акти­віс­тка ми­ру й отри­ма­ла пер­шу Но­бе­лів­ську пре­мію ми­ру. Так уже скла­ло­ся, що жін­ки кра­ще бо­рю­ться за мир, чо­ло­ві­ки ро­блять це гір­ше», — за­ува­жив М.Нобель.

ФОТО НАДАНО УНІВЕРСИТЕТОМ ІМЕ­НІ АЛЬ­ФРЕ­ДА НО­БЕ­ЛЯ

МІ­КА­ЕЛЬ НОБЕЛЬ БІЛЯ ПАМ’ЯТНИКА АЛЬФРЕДУ НО­БЕ­ЛЮ В ДНІ­ПРІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.