Укра­ї­на мо­же отри­ма­ти 600 міль­йо­нів єв­ро

Пар­ла­мент ухва­лив за­кон, який має зро­би­ти дер­жав­но­го ре­гу­ля­то­ра енер­ге­ти­чно­го рин­ку не­за­ле­жним

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Уче­твер Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла за­кон, який ви­ма­га­ли по­сли Ве­ли­кої Ві­сім­ки. А Єв­ро­ко­мі­сія на­зи­ва­ла цей до­ку­мент — основ­ною умо­вою для ви­ді­ле­н­ня дру­го­го тран­шу в роз­мі­рі 600 млн єв­ро у рам­ках ма­кро­фі­нан­со­вої до­по­мо­ги.

Йде­ться про За­кон про На­ціо­наль­ну ко­мі­сію, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рах енер­ге­ти­ки та ко­му­наль­них по­слуг (НРЕКП), який по­ви­нен був чі­тко вста­но­ви­ти не­за­ле­жний ста­тус ре­гу­ля­то­ра.

За від­по­від­не рі­ше­н­ня про­го­ло­су­ва­ли 250 на­ро­дних де­пу­та­тів.

За сло­ва­ми ко­ор­ди­на­то­ра жи­тло­во-ко­му­наль­них та енер­ге­ти­чних про­грам Гро­ма­дян­ська ме­ре­жа ОПОРА, цей за­кон є не­об­хі­дною пе­ред­умо­вою не­за­ле­жно­сті ві­тчи­зня­но­го енер­го­ре­гу­ля­то­ра!

Учо­ра акти­ві­сти Гро­ма­дян­ської ме­ре­жі ОПОРА, ГО «Укра­їн­ський центр єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки» та DiXi Group під сті­на­ми бу­кваль­но ви­ма­га­ли прийня­ти у по­втор­но­му дру­го­му чи­тан­ні цей за­ко­но­про­ект. Во­ни при­ве­зли до пар­ла­мен­ту ма­кет ста­туї «Сво­бо­ди» як сим­вол не­за­ле­жно­сті НКРЕКП від по­лі­ти­чно­го та бі­зне­со­во­го впли­ву.

На­то­мість на­ро­дний де­пу­тат від фра­кції «Ба­тьків­щи­на» Оле­ксій Ряб­чин ствер­джує, що НКРЕКП, від­по­від­но до но­во­го за­ко­ну, все одно бу­де за­ле­жним. Згі­дно з про­е­ктом за­ко­ну, чле­ни НКРЕ за­твер­джу­ю­ться пре­зи­ден­том на під­ста­ві рі­ше­н­ня Но­мі­на­цій­ної ко­мі­сії. Но­мі­на­цій­на ко­мі­сія скла­да­є­ться з п’ятьох чле­нів, двох має ви­зна­ча­ти пре­зи­дент, ще двох — Вер­хов­на Ра­да (по одно­му від ко­мі­те­тів ПЕК і ЖКГ) й одно­го — Ка­бмін (за по­да­н­ням мі­ні­стра енер­ге­ти­ки). За сло­ва­ми Ряб­чи­на, при та­кій фор­му­лі біль­шість у Но­мі­на­цій­ній ко­мі­сії бу­де са­ме у Пре­зи­ден­та.

Від­по­від­но до за­ко­ну, за­мі­на ді­ю­чих чле­нів ре­гу­ля­то­ра на но­вих про­хо­ди­ти­ме в три ета­пи.

Пер­ших трьох чле­нів по­вин­ні змі­ни­ти не пі­зні­ше 6 мі­ся­ців з мо­мен­ту всту­пу в си­лу за­ко­ну, ще двох — не пі­зні­ше 12 мі­ся­ців, ін­ших — не пі­зні­ше, ніж че­рез 18 мі­ся­ців.

У се­ре­ду Ко­мі­тет з пи­тань ПЕК про­го­ло­су­вав по­прав­ки про ро­та­цію про­тя­гом 1,5 ро­ку чле­нів НКРЕ.

Згі­дно з ці­єю по­прав­кою, го­ло­ву ре­гу­ля­то­ра Дми­тра Вов­ка, який до при­зна­че­н­ня на по­са­ду пра­цю­вав ме­не­дже­ром кон­ди­тер­ської кор­по­ра­ції Roshen, не­мо­жли­во бу­де звіль­ни­ти ще 1,5 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.