Мінськ: пер­спе­ктив­ний ком­про­міс?

Ігор РОМАНЕНКО: «Якщо вда­сться ре­а­лі­зу­ва­ти під­пи­са­ні рам­ко­ві уго­ди, то це бу­де ва­жли­вим пре­це­ден­том від­ве­де­н­ня військ від лі­нії зі­ткне­н­ня по всій дов­жи­ні фрон­ту»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Усе­ре­ду в Мін­ську про­цес пе­ре­мо­вин Три­сто­рон­ньої кон­та­ктної гру­пи пев­ним чи­ном зру­шив із мі­сця. Сто­ро­ни до­мо­ви­лись про від­ве­де­н­ня жи­вої си­ли і во­єн­ної те­хні­ки від лі­нії зі­ткне­н­ня. Сут­тє­вою від­мін­ні­стю рам­ко­во­го до­ку­мен­ту, який до­сить дов­го узго­джу­вав­ся, є те, що в ньо­му до­сить ре­тель­но про­пи­са­на про­це­ду­ра та­ко­го від­ве­де­н­ня. Вра­хо­ву­ю­чи не­мо­жли­вість ре­а­лі­за­ції та­ко­го пла­ну вздовж всі­єї лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня, спо­ча­тку бу­ла обра­на ло­каль­на мі­сце­вість на трьох «пі­ло­тних ді­лян­ках». На роз­ве­де­н­ня сил і за­со­бів у Ста­ни­ці Лу­ган­ській, Зо­ло­то­му й Пе­тров­сько­му на Дон­ба­сі сто­ро­ни ви­ді­ли­ли 13 днів.

■ «Но­ви­зна ці­єї Рам­ко­вої уго­ди по­ля­гає в то­му, якщо все це вда­сться, що це бу­де про­цес но­вої якості, — ко­мен­тує «Дню» пред­став­ник Укра­ї­ни у ро­бо­чій гру­пі з пи­тань безпеки Три­сто­рон­ньої кон­та­ктної гру­пи Єв­ген Мар­чук. — Від­ве­де­н­ня вій­сько­вих стру­ктур одна від одної, щоб снай­пе­ри не ба­чи­ли один одно­го, щоб про­во­ка­цій ві­зу­аль­них не бу­ло. І в прин­ци­пі, щоб це був хо­ро­ший по­зи­тив­ний знак, що мо­жна роз­ве­сти по всій лі­нії фрон­ту. Для об’єктив­но­сті тре­ба ска­за­ти, що це не най­важ­чі ді­лян­ки, але й не най­про­сті­ші»

■ Що­прав­да, до­ку­мент зна­йшов і кри­ти­ку. Так, на­ро­дний де­пу­тат Дми­тро Тим­чук, звер­нув ува­гу на не­о­дно­зна­чність тер­мі­но­ло­гії в уго­ді. А са­ме сто­ро­на оку­пан­та в цих до­мов­ле­но­стях на­зва­на «во­о­ру­жен­ными фор­ми­ро­ва­ни­я­ми от­дель­ных ра­йо­нов До­не­цкой и Лу­ган­ской обла­стей Украи­ны». Ця де­таль уго­ди на­справ­ді кри­чу­ща, адже та­ким чи­ном Укра­ї­на (не­хай і в осо­бі дру­го­го пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Ле­о­ні­да Ку­чми) ве­де­ться на нав’яза­ну Ро­сі­єю ідею ви­зна­н­ня вій­ни на Дон­ба­сі вну­трі­шнім кон­флі­ктом.

■ Фе­де­раль­ний мі­ністр за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни Франк-Валь­тер Штайн­майер, який не так дав­но за­сві­тив­ся на Ура­лі з не­о­дно­зна­чни­ми ле­кці­я­ми, за­явив, що «пі­сля три­ва­лих мі­ся­ців за­стою про­тя­гом остан­ньо­го тижня на­ре­шті зно­ву спо­сте­рі­га­є­ться рух (у Мін­сько­му про­це­сі. — «День»). Мі­ся­ці на­пру­же­ної ро­бо­ти за ку­лі­са­ми, спо­ді­ва­ю­ся, при­не­суть те­пер пло­ди. Нам до­ве­ло­ся за- сво­ї­ти, що ні за­яв до­брої во­лі, ні зо­бов’язань про від­ве­де­н­ня зброї не бу­ло до­ста­тньо, щоб до­сяг­ти три­ва­ло­го мов­ча­н­ня зброї». Остан­ній мо­мент осо­бли­во спра­ве­дли­вий, адже вій­на Ро­сії про­ти Укра­ї­ни має бу­ти ви­зна­че­на чі­тко, як і від­по­від­аль­ність агре­со­ра. По­ки ж сві­то­ва спіль­но­та біль­ше во­ліє чи­та­ти ман­три про при­ми­ре­н­ня.

■ Ін­ша спра­ва, на­скіль­ки зга­да­на уго­да ста­не ре­аль­ним до­ро­го­вка­зом до при­пи­не­н­ня во­гню. Це бу­де за­ле­жа­ти від мо­ти­ва­ції сто­рін. З ін­шо­го бо­ку, тре­ба усві­дом­лю­ва­ти, що по­ді­бні до­ку­мен­ти ма­ють роз­гля­да­тись як та­кти­чні, ви­клю­чно для ря­ту­ва­н­ня жит­тів укра­їн­ських гро­ма­дян. Стра­те­гі­чною ме­тою має бу­ти звіль­не­н­ня оку­по­ва­них Ро­сі­єю те­ри­то­рій і суд над зло­чин­ця­ми в осо­бі Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на та спіль­ни­ка­ми. Але для цьо­го по­трі­бна не ли­ше чі­тка ар­ти­ку­ля­ція сво­єї по­зи­ції з укра­їн­ської сто­ро­ни, а й рі­шу­чий тиск всі­єї сві­то­вої спіль­но­ти.

■ Не мо­жна не зга­да­ти і той факт, що зав­дя­ки зу­си­л­лям без­пе­ко­вої гру­пи бу­ло вря­то­ва­но ба­га­то жит­тів укра­їн­ських вій­сько­вих і ци­віль­них гро­ма­дян. Са­ме то­му вар­то ві­та­ти ро­бо­ту без­пе­ко­вої гру­пи, яка де­мон­струє ма­кси­маль­ні зу­си­л­ля з утри­ма­н­ня си­ту­а­ції, та во­дно­час не­об­хі­дно по­ста­ви­ти чі­тке пи­та­н­ня очіль­ни­кам пе­ре­го­вор­но­го про­це­су з укра­їн­ської сто­ро­ни: чи усві­дом­лю­ють во­ни ма­кро­ці­лі Укра­ї­ни в цій над­скла­дній си­ту­а­ції? Адже вря­то­ва­ні жи­т­тя — це ще не вря­то­ва­ні те­ри­то­рії і не вря­то­ва­на дер­жав­ність. І тут дій­сно не­об­хі­дна стра­те­гі­чна по­зи­ція не ли­ше на фрон­ті Мін­ських пе­ре­мо­вин, ай у се­кто­рі посилення обо­ро­но­зда­тно­сті, па­трі­о­ти­чної кри­ста­лі­за­ції по­лі­ти­чно­го се­ре­до­ви­ща та по­ту­жної ро­бо­ти в юри­ди­чній пло­щи­ні. На жаль, при­су­тність від­вер­то про­ро­сій­ських сил на­віть у пар­ла­мен­ті го­во­рить про те, що на Укра­ї­ну агре­сор мо­же пі­ти ще й з ти­лу.

■ На­га­да­є­мо та­кож, що не­що­дав­но Дон­бас від­ві­да­ли пред­став­ни­ки Мі­ні­стерств за­кор­дон­них справ де­яких єв­ро­пей­ських кра­їн, пі­сля чо­го бу­ли зро­бле­ні рі­зні за­яви. Мо­жли­во, до то­го не всі з них уяв­ля­ли, що са­ме від­бу­ва­є­ться на Дон­ба­сі, адже для ба­га­тьох з них став оче­ви­дним факт не­мо­жли­во­сті про­ве­де­н­ня на цих те­ри­то­рі­ях ви­бо­рів. Вра­хо­ву­ю­чи існу­ю­чі умо­ви, ні про які ви­бо­ри на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях в най­ближ­чі п’ять ро­ків мо­ва йти не мо­же. І це, під­кре­сли­мо, на­віть за умов пов­но­го при­пи­не­н­ня во­гню та кон­тро­лю над всім укра­їн­сько­ро­сій­ським кор­до­ном.

Ігор РОМАНЕНКО, ко­ли­шній за­сту­пник на­чаль­ни­ка ге­не­раль­но­го шта­бу ЗС Укра­ї­ни:

—Я б не ро­бив тра­ге­дії з то­го, щоб в рам­ко­вій уго­ді від 21 ве­ре­сня сто­ро­на оку­пан­та на­зва­на «зброй­ни­ми фор­му­ва­н­ня­ми окре­мих ра­йо­нів Лу­ган­ської та До­не­цької обла­стей» і, так би мо­ви­ти, ви­клю­ча­є­ться Ро­сія. Зро­зумі­ло, що й ку­ра­тор­ство, і зброя на Дон­ба­сі — ро­сій­ські. Тре­ба та­кож ро­зу­мі­ти, що як гар­ма­тне м’ясо там ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться на­йман­ці. На­пря­му з РФ за­во­зя­ться окре­мі під­роз­ді­ли, роз­від­ка, спе­цназ, де­сан­тни­ки, мор­ська пі­хо­та. При цьо­му РФ бо­йо­ви­ків, які якось се­бе не ви­пра­вда­ли, ки­дає в найбільш не­без­пе­чні ді­лян­ки і тим са­мим під­став­ляє. Зви­чай­но, ду­же до­бре що є жур­на­лі­сти, які акцен­ту­ють на пра­виль­них ви­зна­че­н­нях що­до агресії РФ. Але якщо ве­сти мо­ву про кон­кре­тне зав­да­н­ня при­пи­не­н­ня во­гню, то тут тре­ба шу­ка­ти ком­про­мі­си. Без цьо­го не мо­же бу­ти про­су­ва­н­ня впе­ред у во­єн­но­му сен­сі. Та­ка уго­да і є чер­го вим зна ход жен ням ком про­мі су для то­го, щоб від­ве­сти не ли­ше озбро­є­н­ня, а й вій­ська в ці­ло­му.

■ Бу­ло обра­но для по­ча­тку три ра­йо­ни, два з яких зна­хо­дя­ться в Лу­ган­ській обла­сті. Якщо в пи­тан­ні від­ве­де­н­ня зброї, що має чі­тко мо­ні­то­ри­ти ОБСЄ, бу­де до­ся­гну­то успі­ху, то, мо­жли­во, в Зо­ло­то­му на Лу­ган­щи­ні по­чне пра­цю­ва­ти пункт пе­ре­ти­ну. Адже до цьо­го бо­йо­ви­ки ро­би­ли все, щоб цей КПВВ не пра­цю­вав, що ство­рює ве­ли­кі про­бле­ми для про­стих гро­ма­дян.

■ Якщо дій­сно вда­сться ре­а­лі­зу­ва­ти під­пи­са­ні уго­ди, то це бу­де ва­жли­вим пре­це­ден­том від­ве­де­н­ня військ від лі­нії зі­ткне­н­ня. То­ді вже мо­жна бу­де го­во­ри­ти і про від­ве­де­н­ня по всій дов­жи­ні фрон­ту. Ще один ню­анс на яко­му тре­ба зро­би­ти осо­бли­вий на­го­лос — це за­ве­де­н­ня сил ОБСЄ. Тут ва­жли­во до­сяг­ти умов, щоб ро­сі­я­ни менш за все вли­ва­ли на та­кий мо­ні­то­ринг. Адже са­ме ро­сі­я­ни за­пу­ска­ють фей­ки про те, що на­чеб­то укра­їн­ська сто­ро­на по­ру­шує ре­жим ти­ші. То­му я га­даю, в то­му фа­кті, що бу­ло під­пи­са­но уго­ду про від­ве­де­н­ня сил, є сут­тє­вий по­зи­тив­ний мо­мент. Го­лов­не те­пер — до­сяг­ти чі­ткої ре­а­лі­за­ції за­зна­че­но­го в уго­ді.

ФОТО ОЛЕКСАНДРА КОСАРЄВА

«ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ МО­НІ­ТО­РИНГ, ОКРІМ ОБСЄ, БУ­ДЕ СПІЛЬНИЙ ЦЕНТР ІЗ КОН­ТРО­ЛЮ І КООРДИНАЦІЇ, ЯКИЙ ЗНАХОДИТЬСЯ В СОЛЕДАРІ. У ЙО­ГО СКЛАД ВХОДЯТЬ УКРА­ЇН­СЬКІ ТА РО­СІЙ­СЬКІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ, ВО­НИ ТА­КОЖ БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ У ПРО­ЦЕС МОНІТОРИНГУ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ. ПРОСТІШЕ КАЖУЧИ, ОБСЄ НЕ МО­ЖЕ ДА­ВА­ТИ КОМАНДУ ЖОДНІЙ ЗІ СТО­РІН. ОБСЄ — ЦЕ НЕ КОМЕНДАНТИ І НЕ МИРОТВОРЦІ. А ПРЕД­СТАВ­НИ­КИ СЦКК — ЦЕ ВІЙСЬКОВІ ЛЮ­ДИ, ЯКІ МА­ЮТЬ ЗВ’ЯЗОК ЗІ СВОЇМИ ШТАБАМИ, ЯКІ МО­ЖУТЬ НЕГАЙНО ВПЛИНУТИ НА ПРИ­ПИ­НЕ­Н­НЯ ПОРУШЕНЬ», — ЗА­ЯВИВ У ЧЕТВЕР ПРЕД­СТАВ­НИК УКРА­Ї­НИ В ПІДГРУПІ З БЕЗПЕКИ В ТРИСТОРОННІЙ КОНТАКТНІЙ ГРУ­ПІ ЄВ­ГЕН МАР­ЧУК НА СПІЛЬНОМУ БРИФІНГУ З ПЕРШИМ ЗАСТУПНИКОМ ГЛАВИ ПАР­ЛА­МЕН­ТУ ІРИНОЮ ГЕРАЩЕНКО У ВЕРХОВНІЙ РА­ДІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.