Про су­пе­ре­чли­ве за­сте­ре­же­н­ня Бай­де­на

Ек­сперт: «Сан­кції про­ти Ро­сії ма­ють не тіль­ки про­дов­жу­ва­тись, а й жорс­ткі­ша­ти»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

По­за­вчо­ра Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро Порошенко у своєму виступі на за­галь­них де­ба­тах 71-ї Ге­не­раль­ній Асам­блеї ООН під на­звою «Ці­лі ста­ло­го роз­ви­тку: уні­вер­саль­ний по­штовх до транс­фор­ма­ції на­шо­го сві­ту» ви­клав своє ба­че­н­ня роз­ви­тку ці­єї ор­га­ні­за­ції.

Зокрема глава дер­жа­ви вва­жає, що обме­же­н­ня пра­ва «ве­то» під час ухва­ле­н­ня рі­шень що­до за­по­бі­га­н­ня та вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­ктів має ста­ти прі­о­ри­те­тним зав­да­н­ня­ми при ре­фор­му­ван­ні Ра­ди Безпеки. Окрім то­го, до­дав він, по­трі­бно про­ду­ма­ти ме­ха­ні­зми офіційної фі­кса­ції до­ка­зів агресії одних дер­жав про­ти ін­ших та пе­ред­ба­чи­ти чі­тку від­по­від­аль­ність згі­дно з прин­ци­па­ми Ста­ту­ту ООН.

Тим ча­сом пре­зи­дент Есто­нії То­о­мас Ген­дрік Іль­вес у своєму виступі з три­бу­ни ООН наголосив на то­му, що між­на­ро­дна спіль­но­та не ви­не­сла не­об­хі­дних уро­ків із ро­сій­ської агресії в Гру­зії, що по­вто­ри­ла­ся пі­зні­ше в Укра­ї­ні. На йо­го пе­ре­ко­на­н­ня, світ по­тре­бує не ли­ше нор­ма­тив­них актів, а й ме­то­дів при­му­су до їхньо­го до­три­ма­н­ня. «Якщо ООН не ро­би­ти­ме біль­ше, з ча­сом не­об­хі­дність у ор­га­ні­за­ції від­па­де», — під­кре­слив Іль­вес.

Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро Порошенко по­ві­до­мив жур­на­лі­стам у Нью-Йор­ку, що у ньо­го від­бу­ла­ся дов­га роз­мо­ва з Пре­зи­ден­том США Ба­ра­ком Оба­мою, в хо­ді якої обго­во­рю­ва­лись пи­та­н­ня ім­пле­мен­та­ції Мін­ських до­мов­ле­но­стей.

Однак біль­ше ува­ги сві­то­вих ЗМІ при­вер­ну­ла за­ява ві­це- пре­зи­ден­та США Джо­зе­фа Бай­де­на, який у своєму виступі в Ра­ді з між­на­ро­дних від­но­син у Нью-Йор­ку за­кли­кав укра­їн­сько­го Пре­зи­ден­та актив­ні­ше про­во­ди­ти по­лі­ти­чні та еко­но­мі­чні ре­фор­ми, іна­кше є ри­зик, що де­я­кі кра­ї­ни Єв­ро­со­ю­зу зні­муть сан­кції з РФ.

Та­ка за­ява аме­ри­кан­сько­го дру­га Укра­ї­ни зву­чить ду­же див­но. Адже сан­кції про­ти Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції США і ЄС ухва­лю­ва­ли у від­по­відь на ане­ксію Кри­му і ро­сій­ську агресію на Дон­ба­сі, щоб, як за­яв­ляв Барак Обама, по­вер­ну­ти дії Ро­сії в між­на­ро­дне ру­сло. А це озна­чає ви­ве­де­н­ня військ з Дон­ба­су і по­вер­не­н­ня Кри­му Укра­ї­ні. І там не­має жо­дної прив’яз­ки до ре­форм. Це пре­ро­га­ти­ва зов­сім ін­ших до­ку­мен­тів: Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС, всі­ля­ких ме­мо­ран­ду­мів Укра­ї­ни з МВФ то­що.

Та­кою за­явою Бай­ден, ско­рі­ше, мо­же зі­гра­ти на ру­ку тим си­лам в ЄС, які справ­ді дав­но ба­жа­ють ска­су­ва­ти сан­кції про­ти РФ, щоб по­ча­ти тор­гу­ва­ти. І з лег­кої по­да­чі ві­це- пре­зи­ден­та США че­рез хи­бний зв’ язок між сан­кці­я­ми та ре­фор­ма­ми в Укра­ї­ні во­ни ма­ти­муть при­від вза­га­лі про­і­гно­ру­ва­ти свої зо­бов’ яза­н­ня в ЄС по при­му­су Ро­сії до ви­ко­на­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей.

У кон­текс­ті та­кої су­пе­ре­чли­вої за­яви Бай­де­на по­зи­ти­вом є одно­стай­не ухва­ле­н­ня по­за­вчо­ра па­ла­тою пред­став­ни­ків Кон­гре­су США за­ко­ну H.R. 5094 «Про під­трим­ку ста­біль­но­сті і де­мо­кра­тії в Укра­ї­ні». У цьо­му до­ку­мен­ті фі­ксу­є­ться збе­ре­же­н­ня аме­ри­кан­ських сан­кцій про­ти РФ до своє­ча­сно­го, пов­но­го і до­ве­де­но­го ви­ко­на­н­ня нею Мін­ських до­мов­ле­но­стей.

За­кон мі­стить за­бо­ро­ну на ви­зна­н­ня Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми ане­ксії Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю Кри­му. Пе­ре­дба­ча­є­ться, що від­по­від­ні сан­кції за­ли­ша­ти­му­ться чин­ни­ми, до­ки Пре­зи­дент США не на­дасть до Кон­гре­су свід­че­н­ня про від­нов­ле­н­ня су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни над пів­остро­вом.

До пе­ре­лі­ку пе­ред­ба­че­них за­ко­ном ко­ор­ди­но­ва­них з со­ю­зни­ка­ми та пар­тне­ра­ми США за­со­бів під­трим­ки Укра­ї­ни вклю­че­но ле­таль­ні обо­рон­ні си­сте- ми озбро­єнь. Окре­мі йо­го по­ло­же­н­ня спря­мо­ва­ні на посилення про­ти­дії ро­сій­ській ін­фор­ма­цій­ній про­па­ган­ді та спри­я­н­ня за­лу­чен­ню іно­зем­них ін­ве­сти­цій в еко­но­мі­ку Укра­ї­ни.

«День» по­про­сив екс­пер­тів про­ко­мен­ту­ва­ти ви­ступ укра­їн­сько­го пре­зи­ден­та на ГА ООН, су­пе­ре­чли­ву за­яву ві­це-пре­зи­ден­та Бай­де­на про ри­зик ска­су­ва­н­ня де­яки­ми кра­ї­на­ми ЄС сан­кцій про­ти РФ і від­мо­ву До­наль­да Трам­па зу­стрі­ти­ся з По­ро­шен­ком.

«ВИ­СТУП ПОРОШЕНКА СТАВ СИЛЬНОЮ ЗА­ЯВОЮ» Джон ГЕРБСТ,

го­ло­ва Єв­ра­зій­сько­го цен­тру Ді­ну Па­три­чі в Аме­ри­кан­ській Ра­ді, екс-по­сол США в Укра­ї­ні, Ва­шинг­тон:

— Я не мо­жу го­во­ри­ти від іме­ні уря­ду США, але вва­жаю, що ви­ступ Пре­зи­ден­та Порошенка на Генасамблеї ООН став сильною за­явою про не­без­пе­ку, яку ста­но­вить ре­ві­зіо­ніст­ська по­лі­ти­ка Крем­ля, про стра­ж­да­н­ня укра­їн­сько­го на­ро­ду як ре­зуль­тат агресії Мо­скви, а та­кож про не­об­хі­дність між­на­ро­дної спіль­но­ти за­су­ди­ти цю агресію і до­по­мог­ти Укра­ї­ні по­кла­сти їй край.

Гіл­ла­рі Клін­тон зу­стрі­лась з Пре­зи­ден­том По­ро­шен­ком і, згі­дно з усі­ма по­ві­дом­ле­н­ня­ми, відбувся чу­до­вий обмін дум­ка­ми, в хо­ді яко­го во­на зно­ву за­яви­ла про свою під­трим­ку Укра­ї­ни. По­ки не ясно, чо­му До­нальд Трам­пне по­го­див­ся на цю зустріч. Мо­жли­во, у ньо­го не бу­ло ча­су. Але з йо­го бо­ку бу­ло б ро­зум­но про­ве­сти та­ку зустріч. Це да­ло б йо­му мо­жли­вість ви­пра­ви­ти де­яку шко­ду, яку за­вда­ли йо­го кам­па­нії не­ко­ре­ктні та без­від­по­від­аль­ні за­яви що­до ро­сій­ської агресії в Укра­ї­ні та за­ста­рі­ло­сті НАТО.

Ми не зна­є­мо, яку по­лі­ти­ку що­до Ро­сії і Укра­ї­ни бу­де про­во­ди­ти Трам­пяк пре­зи­дент. Біль­шість за­яв, які він зро­бив за остан­ні кіль­ка мі­ся­ців на зга­да­ні теми, про­де­мон­стру­ва­ли на­їв­не і без­роз­су­дне ро­зу­мі­н­ня ре­ві­зіо­ніст­ської по­лі­ти­ки Мо­скви. Пра­виль­ним є та­кож і те, що втручання де­яких йо­го по­мі­чни­ків по­сла­би­ло пла­тфор­му Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії що­до Укра­ї­ни; але рік то­му в виступі по skype під час кон­фе­рен­ції YES, він го­во­рив, що Укра­ї­на бо­ре­ться про­ти ро­сій­ської агресії.

Тим ча­сом цьо­го ро­ку на кон­фе­рен­ції YES Ньют Гін­гріч го­во­рив від сво­го іме­ні про Укра­ї­ну. І не має жо­дних під­став вва­жа­ти, що дов­го­три­ва­ла осо­би­ста під­трим­ка Гін­грі­чем на­да­н­ня Укра­ї­ні зброї від­обра­жає ба­че­н­ня Трам­па.

Я вва­жаю, що Гіл­ла­рі Клін­тон ро­зу­міє не­об­хі­дність під­трим­ки Укра­ї­ни че­рез на­да­н­ня еко­но­мі­чної і вій­сько­вої до­по­мо­ги, чи­не­н­ня ти­ску на агре­сив­ний Кремль еко­но­мі­чни­ми сан­кці­я­ми і про­ти­сто­я­н­ня подаль­шим про­во­ка­ці­ям Крем­ля зав­дя­ки змі­цнен­ню НАТО. Це пра­виль­на по­зи­ція зов­ні­шньої по­лі­ти­ки. Бу­ло б ду­же до­бре, як­би ми по­ба­чи­ли схо­же дер­жав­ни­цьке ба­че­н­ня з бо­ку До­наль­да Трам­па.

«УКРА­Ї­НА ЗАХИЩАЄ НЕ ТІЛЬ­КИ СЕ­БЕ, А Й ЄВ­РО­ПУ» Оле­ксандр МОЦИК,

екс-по­сол Укра­ї­ни в США, Ки­їв:

— У будь-яко­му ви­пад­ку нам ре­фор­ми тре­ба про­дов­жу­ва­ти і актив­но впро­ва­джу­ва­ти в жи­т­тя, щоб змі­ню­ва­ти кра­ї­ну на кра­ще, щоб це бу­ла кра­ї­на, в якій ми і на­ші ді­ти хо­ті­ли жи­ти, щоб во­на ма­ла ри­си ци­ві­лі­зо­ва­ної єв­ро­пей­ської кра­ї­ни, на рів­ні з най­біль­ши­ми єв­ро­пей­ськи­ми ґран­да­ми у га­лу­зі прав лю­ди­ни та до­бро­бу­ту.

Але, зви­чай­но, сан­кції про­ти Ро­сії ма­ють не тіль­ки про­дов­жу­ва­тись, а й ужор­сто­чу­ва­тись. Адже Ро­сія здій­сни­ла агресію у по­ру­ше­н­ня мі­жна­ро­дно­го пра­ва, ві­ді­бра­ла ча­сти­ну те­ри­то­рії Укра­ї­ни, оку­пу­ва­ла ча­сти­ну ін­шої. Та­кі дії, які є не тіль­ки по­ру­ше­н­ням мі­жна­ро­дно­го пра­ва, а й за­гро­зою для між­на­ро­дної безпеки, ма­ють бу­ти від­по­від­ним чи­ном ква­лі­фі­ко­ва­ні, і між­на­ро­дне спів­то­ва­ри­ство має на них ре­а­гу­ва­ти.

І ре­а­кці­єю на дії Ро­сії якраз ста­ли сан­кції, які бу­ли вве­де­ні для то­го, щоб по­ка­за­ти кра­ї­ні, яка по­ру­ши­ла між­на­ро­дне пра­во, що так у між­на­ро­дно­му су­спіль­стві ді­я­ти не мо­жна. Біль­ше то­го, че­рез те, що пі­сля під­пи­са­н­ня 12 лю­то­го 2015 ро­ку Мін­ських угод Ро­сія аб­со­лю­тно не ви­ко­ну­ва­ла їх, а нав­па­ки, на­си­чу­ва­ла Дон­бас озбро­є­н­ня­ми і вій­ська­ми, бан­ди­та­ми, які йшли во­ю­ва­ти про­ти укра­їн­сько­го на­ро­ду, сан­кції по­трі­бно ли­ше ужор­сто­чи­ти. На жаль, ін­шо­го шля­ху, щоб зу­пи­ни­ти цю агресію і «під­штов­хну­ти» Ро­сію до ви­ко­на­н­ня своїх між­на­ро­дних зо­бов’язань від­по­від­но з між­на­ро­дним пра­вом, Гель­сін­ським за­клю­чним актом, по­ки що не­має.

І якщо єв­ро­пей­ські кра­ї­ни, які хо­чуть зня­т­тя сан­кцій, ду­ма­ють, що во­ни за­ли­ша­ться осто­ронь, то во­ни ду­же на­їв­ні. Адже Укра­ї­на за­раз захищає не тіль­ки се­бе, а захищає Єв­ро­пу, єв­ро­пей­ські цін­но­сті, про­ти яких та­кож спря­мо­ва­на ця агре­сія. І єв­ро­пей­ські кра­ї­ни ма­ють чі­тко зро­зу­мі­ти, що в них є пев­ні зо­бов’яза­н­ня пе­ред Укра­ї­ною. І якщо де­я­кі кра­ї­ни ЄС за­яв­ля­ють, що во­ни по­чу­ва­ють се­бе не­ком­фор­тно, втра­ча­ють якісь еко­но­мі­чні пре­фе­рен­ції, то це тіль­ки за­охо­че­н­ня агре­со­ра і аб­со­лю­тно мо­жли­вий сце­на­рій, що по­тім їм са­мим до­ве­де­ться на­ба­га­то біль­ше вжи­ва­ти за­хо­дів, щоб зу­пи­ни­ти подаль­шу агресію Ро­сії.

«ОБИДВА КАНДИДАТИ ПО­ВИН­НІ НІ­КО­ЛИ НЕ ВИЗНАВАТИ НЕЗАКОННУ АНЕ­КСІЮ КРИ­МУ» Ві­лья­мТЕЙЛОР,

ви­ко­нав­чий ві­це-пре­зи­дент Iн­сти­ту­ту ми­ру США, екс-по­сол США, в Укра­ї­ні, Ва­шинг­тон:

— На мою дум­ку, не мо­жна бу­ло втра­ча­ти мо­жли­вість обго­во­ри­ти ва­жли­ві пи­та­н­ня між­на­ро­дної безпеки з пре­зи­ден­том одні­єї з найбільш ва­жли­вих кра­їн на пе­ре­дньо­му флан­зі Єв­ро­пи. Один з кан­ди­да­тів в пре­зи­ден­ти США втра­тив цю мо­жли­вість. Обидва кандидати по­вин­ні взя­ти на се­бе зо­бов’яза­н­ня під­три­му­ва­ти Укра­ї­ну в по- лі­ти­чно­му, фі­нан­со­во­му та вій­сько­во­му від­но­шен­ні про­ти ро­сій­ської агресії. Обидва кандидати по­вин­ні про­дов­жу­ва­ти узго­дже­ну на між­на­ро­дно­му рів­ні по­зи­цію і ні­ко­ли не визнавати незаконну ане­ксію Кри­му Ро­сі­єю і під­три­му­ва­ти обидва ви­ди сан­кцій, до­по­ки обидва пи­та­н­ня — звіль­не­н­ня Кри­му і Дон­ба­су — не бу­де ви­рі­ше­но на ко­ристь укра­їн­сько­го уря­ду.

«ВАШИНГТОНУ ПО­ТРІ­БНО ВИСТАВИТИ КРЕМЛЮ ВИСОКИЙ РАХУНОК» Ми­ко­ла КАПIТОНЕНКО,

ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Цен­тру до­слі­дже­н­ня між­на­ро­дних від­но­син, Ки­їв:

— На мій по­гляд, стра­те­гія США що­до Укра­ї­ни за­ли­ша­є­ться по­слі­дов­ною та пра­гма­ти­чною і зво­ди­ться до мі­ні­мі­за­ції ри­зи­ків. Клю­чо­ва про­бле­ма в то­му, що ми за­ли­ша­є­мо­ся не­на­дій­ним, не­пе­ре­дба­чу­ва­ним і не­ефе­ктив­ним пар­тне­ром, а то­му роз­ра­хо­ву­ва­ти на про­рив у дво­сто­рон­ніх вза­є­ми­нах на­вряд чи мо­же­мо. Ри­то­ри­ка, зу­стрі­чі не змо­жуть цьо­го змі­ни­ти. Обе­ре­жність адмі­ні­стра­ції Оба­ми що­до Укра­ї­ни лег­ко зро­зу­мі­ти. Ми за­ли­ша­є­мо­ся слаб­кою, ко­рум­по­ва­ною дер­жа­вою, під­трим­ка якої мо­же ви­яви­ти­ся ри­зи­ко­ва­ним рі­ше­н­ням. То­му обра­на Ва­шинг­то­ном та­кти­ка мен­шо­го з мо­жли­во­го ціл­ком ви­прав­да­на. Укра­ї­на — та­кий со­бі ка­пкан, у який до­бро­віль­но по­тра­пи­ла Ро­сія.

Вашингтону по­трі­бно виставити Кремлю високий рахунок за по­ру­ше­н­ня основ сві­то­во­го по­ряд­ку та під­три­му­ва­ти Укра­ї­ну в жит­тє­зда­тно­му ста­ні. Все ін­ше — дру­го­ря­дне. Звід­си ло­гі­ка рі­шень аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та, за яким за­ли­ша­є­ться остан­нє сло­во в зов­ні­шній по­лі­ти­ці. За два з по­ло­ви­ною ро­ку па­ла­та пред­став­ни­ків і се­нат прийня­ли до­сить до­ку­мен­тів, що на­да­ють пре­зи­ден­то­ві ши­ро­кі мо­жли­во­сті для під­трим­ки Укра­ї­ни, про­те Барак Обама ко­ри­сту­ва­ти­ся ни­ми не ква­пив­ся. Ду­маю, на­сту­пний аме­ри­кан­ський пре­зи­дент до­три­му­ва­ти­ме­ться то­го ж під­хо­ду. Ма­буть, мір­ку­ва­н­ня­ми про те, що з Укра­ї­ною по­трі­бно бу­ти обе­ре­жним, ке­ру­вав­ся і До­нальд Трамп, від­мов­ля­ю­чись від зу­стрі­чі з Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни. Ми ні­чо­го но­во­го аме­ри­кан­цям не ска­за­ли.

Пи­та­н­ня ре­фор­му­ва­н­ня ООН і ді­є­во­сті мі­жна­ро­дно­го пра­ва — це ві­чне пи­та­н­ня. У тем­ні кри­зо­ві ча­си до ньо­го по­вер­та­ю­ться осо­бли­во на­по­ле­гли­во, оскіль­ки са­ме то­ді си­ла на­бу­ває не­про­пор­цій­но ва­жли­во­го зна­че­н­ня. Ідея пре­зи­ден­та Есто­нії про не­об­хі­дність ме­ха­ні­зму при­му­су що­до до­три­ма­н­ня пра­во­вих норм — із ці­єї се­рії. На жаль, во­на уто­пі­чна. Сві­то­ва по­лі­ти­ка за­ли­ша­є­ться ба­га­то в чо­му сві­том джун­глів, анар­хі­чної вза­є­мо­дії чи­стих его­їстів. Кра­ще спри­йма­ти її так, ніж бу­ду­ва­ти ілю­зії що­до ефе­ктив­но­сті ООН або норм мі­жна­ро­дно­го пра­ва.

У да­ній вер­сії за­ко­ну H.R. 5094 не­має ні­чо­го но­во­го в по­рів­нян­ні з The Support for the Sovereignty, Integrity, Democracy, and Economic Stability of Ukraine Act 2014 ро­ку. Ре­жим сан­кцій пов’ яза­ний із Мін­ськом та зі ста­ту­сом Кри­му. Не­гар­на озна­ка — по­си­ла­н­ня на до­ктри­ну Стім­со­на, по­лі­ти­ку не­ви­зна­н­ня Шта­та­ми ане­ксії при­бал­тій­ських ре­спу­блік СРСР між 1940 і 1991 ро­ка­ми. Де-фа­кто за­сто­су­ва­н­ня чо­гось по­ді­бно­го з при­во­ду ане­ксії Кри­му озна­ча­ти­ме по­сту­по­ве від­нов­ле­н­ня кон­та­ктів між Ва­шинг­то­ном і Мо­сквою при фор­маль­но­му не­ви­знан­ні ане­ксії. Крім то­го, до­ку­мен­том пе­ред­ба­че­но й ін­ше. Окрім пов­но­го від­нов­ле­н­ня Укра­ї­ною су­ве­ре­ні­те­ту над Кри­мом, — ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми, а са­ме шля­хом ви­зна­них на між­на­ро­дно­му рів­ні про­це­дур і з ві­до­ма уря­ду Укра­ї­ни. В ці­ло­му ж до­ку­мент, на­віть якщо бу­де прийня­тий — а для цьо­го по­трі­бне схва­ле­н­ня се­на­ту і пре­зи­ден­та — не ста­не осно­вою аме­ри­кан­ської по­лі­ти­ки що­до Укра­ї­ни. Іні­ці­а­ти­ва за­ли­ши­ться в адмі­ні­стра­ції Білого дому.

ФОТО МИХАЙЛА ПАЛІНЧАКА

20 ВЕ­РЕ­СНЯ 2016 РО­КУ. НЬЮ-ЙОРК. ВІ­ЦЕ-ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ США ДЖОЗЕФ БАЙ­ДЕН ЗА­КЛИ­КАВ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА УКРА­Ї­НИ ПЕТРА ПОРОШЕНКА ПРИШВИДШИТИ РЕ­ФОР­МИ І БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ. НАСТУПНОГО ДНЯ, ВИСТУПАЮЧИ В РА­ДІ З МІЖ­НА­РО­ДНИХ ВІД­НО­СИН В НЬЮ-ЙОР­КУ, ВІН СКАЗАВ: ЩОНАЙМЕНШЕ, П'ЯТЬ КРА­ЇН ЄС МО­ЖУТЬ ПРЯМО ЗА­РАЗ ЗАЯВИТИ, ЩО ГОТОВІ ПЕРЕСТАТИ БРА­ТИ УЧАСТЬ У САНКЦІЯХ ПРО­ТИ РФ, ЯКЩО УКРА­ЇН­СЬКА ВЛА­ДА ДАСТЬ ПРИ­ВІД — НЕ ЗДІЙСНИТЬ ОБІЦЯНІ РЕ­ФОР­МИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.