Кру­тіть пе­да­лі!

У Ки­є­ві вшо­сте з’їха­ли­ся ті, хто до­ро­гою на ро­бо­ту ко­ри­сту­є­ться ве­ло­си­пе­дом

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Дощ і хо­лод не за­ва­ди­ли жи­те­лям рі­зних ра­йо­нів столиці зі­бра­ти­ся зран­ку біля Ляд­ських во­ріт на май­да­ні Не­за­ле­жно­сті на акцію «Ве­ло­си­пе­дом на ро­бо­ту». Цьо­го ра­зу подія від­бу­ла­ся в межах Єв­ро­пей­сько­го тижня мо­біль­но­сті і збі­гла­ся зі Все­сві­тнім днем без ав­то­мо­бі­ля, який від­зна­ча­ють 22 ве­ре­сня. Акцію на Май­да­ні тра­ди­цій­но вла­шту­ва­ла гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Асо­ці­а­ція ве­ло­си­пе­ди­стів Ки­є­ва».

За да­ни­ми АВК, по­пит на ве­ло­ін­фра­стру­кту­ру в столиці зро­стає. Так, за рік на ву­ли­ці Оно­ре де Баль­за­ка, якою про­ля­гає но­вий ве­ло­мар­шрут Тро­є­щи­на — Єв­ро­пей­ська пло­ща, кіль­кість ве­ло­си­пе­ди­стів збіль­ши­лась на 50%. «Ве­ло­до­ріж­ка з Тро­є­щи­ни до Єв­ро­пей­ської пло­щі се­бе ви­прав­до­вує. Цей мар­шрут більш-менш без­пе­чний, там до­сить хо­ро­ші умо­ви, ве­ло­си­пе­ди­сти мо­жуть на­ба­га­то швид­ше ді­ста­ти­ся цен­тру. Осо­бли­вість — роз­мі­тка є не на всій до­ріж­ці», — ко­мен­тує Ма­рія ШЕНЕНКО, ко­ор­ди­на­тор­ка АВК по ро­бо­ті з во­лон­те­ра­ми.

На акції під­би­ли під­сум­ки кон­кур­су « Ве­ло­пра­це­да­вець-

2016». Так АВК вже сьо­мий рік по­спіль за­охо­чує ки­їв­ських ро­бо­то­дав­ців обла­што­ву­ва­ти зру­чно­сті для спів­ро­бі­тни­ків, ко­трі їздять ве­ло­си­пе­дом. Цьо­го ро­ку в кон­кур­сі пе­ре­мо­гла гру­па ком­па­ній ін­тер­нет- тор­гів­лі EVO. «Го­лов­не — пар­ков­ка, яка має бу­ти у без­пе­чно­му мі­сці, — роз­по­від­ає Пав­ло КУ

ЧАПІН, член і во­лон­тер

АВК. — Ба­жа­но, щоб пар­ков­ка бу­ла кри­тою. До­во­лі ва­жли­ва на­яв­ність мі­сця, де мо­жна по­ми­ти­ся і пе­ре­в­дя­гну­ти­ся. Опціо­наль­но — праль­на ма­ши­на і су­шар­ка».

На­та­лія Ша­ва­но­ва при­їха­ла на акцію з Бор­ща­гів­ки, ча­сти­ни Ки­є­ва, від­да­ле­ної від цен­тру. На­та­лія пра­цює в книж­ко­во­му ін­тер­нет-ма­га­зи­ні, ве­ло­си­пе­дом на ро­бо­ту їздить кіль­ка ро­ків. «Ме­ні до­сить зру­чно доби­ра­ти­ся до цен­тру мі­ста, — ді­ли­ться ве­ло­си­пе­дис­тка. — Зві­сно, не ду­же до­бре обла­што­ва­ні на­ші узбіч­чя, ав­тів­ки пар­ку­ю­ться де не тре­ба, але це про­сто на­ша куль­ту­ра. На мо­їй ро­бо­ті не­має ве­ло­пар­ков­ки, але я до­мо­ви­ла­ся з ке­рів­ни­цтвом, у ме­не є за­хи­ще­не мі­сце для ве­ло­си­пе­ду. Бу­ло б ба­жа­н­ня їзди­ти — все під­ла­шту­є­ться. Я ко­ри­сту­ю­ся ве­ло­си­пе­дом, бо лю­блю це, та­кий мій ма­лень­кий вне­сок у по­кра­ще­н­ня ста­ну дов­кі­л­ля. А ще ве­ло­си­пед — це ра­дість і що­ден­ний фі­тнес. Їдеш со­бі, ен­дор­фі­ни ви­ро­бля­ю­ться — ство­рю­є­ться гар­ний на­стрій».

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.