«Чи­стий лист» мо­же обер­ну­ти­ся «чор­ним спи­ском»

Чо­му «ну­льо­ва де­кла­ра­ція», яку про­по­ну­ють у пар­ла­мен­ті, — не те ж са­ме, що «ам­ні­стія ка­пі­та­лів»?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Укра­ї­на сьо­го­дні впри­тул пі­ді­йшла до то­го, до чо­го бу­кваль­но від­ра­зу пі­сля Єв­ро­май­да­ну за­кли­кав в ефі­рі одно­го з укра­їн­ських те­ле­ка­на­лів одіо­зний бі­зне­смен Ігор Ко­ло­мой­ський: «допла­тить», а да­лі «жить по пра­ви­лам». Те­пер про ам­ні­стію ка­пі­та­лів актив­но за­го­во­ри­ли «на­го­рі» — в Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та і під ку­по­лом Вер­хов­ної Ра­ди. Але при­чи­на, схо­же, зов­сім не в то­му, чо­му до цьо­го за­кли­кав Ко­ло­мой­ський, а в то­му, що під ти­ском між­на­ро­дних пар­тне­рів Укра­ї­на взя­ла зо­бов’яза­н­ня, сум­лін­не ви­ко­на­н­ня яких прямо за­гро­жує «ста­біль­но­сті дер­жав­но­го кле­пто­кра­ти­чно­го апа­ра­ту». Йде­ться зокрема про за­пуск еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня май­на дер­жав­них чи­нов­ни­ків. Увесь цей ти­ждень на­ро­дні де­пу­та­ти прямо в се­сій­ній за­лі отри­му­ва­ли ін­фор­ма­цій­ні ли­стів­ки з роз’ясне­н­ням, чо­му і як їм по­трі­бно по­да­ти е-де­кла­ра­цію. Адже, від­по­від­но до ви­мог МВФ, до кін­ця жовтня всі дер­жав­ні слу­жбов­ці по­вин­ні про­зві­ту­ва­ти про «на­жи­те».

«День» пи­сав, що з 1 ве­ре­сня офі­цій­но, а з 8-го ре­аль­но — в Укра­ї­ні роз­по­ча­ла ро­бо­ту пла­тфор­ма е-де­кла­ра­цій. Про­цес впро­ва­дже­н­ня су­про­во­джу­вав­ся ве­ли­ким скан­да­лом. Са­бо­таж дер­жав­ної ма­ши­ни еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня май­на чи­нов­ни­ків, яке мо­же обер­ну­ти­ся пе­ре­вір­ка­ми з бо­ку НАБУ і тю­рем­ни­ми тер­мі­на­ми, на­був роз­го­ло­су в ЗМІ. У си­ту­а­цію на­віть втру­ти­ли­ся між­на­ро­дні пар­тне­ри та кре­ди­то­ри Укра­ї­ни. Зокрема МВФ при­гро­зив: не бу­де е-де­кла­ру­ва­н­ня — не бу­де тран­шів...

На­пе­ре­до­дні за­пу­ску е-де­кла­ра­ції ЗМІ пи­са­ли про кіль­ка­сот звіль­нень суд­дів, які не хо­ті­ли по­тра­пи­ти під сан­кції че­рез свої май­но­ві справи. Во­че­видь, менш ля­кли­ві, а мо­же, більш по­ін­фор­мо­ва­ні, ви­рі­ши­ли пе­ре­че­ка­ти, адже десь «на­го­рі» го­ту­ва­ла­ся вже ря­тів­на со­ло­мин­ка.

Ще в се­ре­ди­ні гру­дня 2015 ро­ку у ВРУ бу­ло за­ре­є­стро­ва­но про­ект за­ко­ну, ав­тор­ства то­ді ще лі­де­ра пре­зи­дент­ської фра­кції, а ни­ні — Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Юрія Лу­цен­ка, та на­ро­дно­го де­пу­та­та Олександра Кір­ша «Про ну­льо­ву де­кла­ра­цію». Ідея по­ля­га­ла в то­му, щоб зо­бов’яза­ти усіх пов­но­лі­тніх укра­їн­ців при­йти в По­да­тко­ву і за­де­кла­ру­ва­ти на­яв­не май­но. При­чо­му, вка­зу­ва­ти дже­ре­ла по­хо­дже­н­ня ста­тків бу­ло б не по­трі­бно: по­то­чний фі­нан­со­вий стан ма­ли би прийня­ти за так зва­ну ну­льо­ву то­чку від­лі­ку. Тоб­то ма­ло­ся на ува­зі, що пі­сля де­кла­ру­ва­н­ня сво­го май­на в пов­но­му об­ся­зі гро­ма­дя­нин уже не не­се ні кри­мі­наль­ної, ні адмі­ні­стра­тив­ної від­по­від­аль­но­сті за йо­го по­хо­дже­н­ня.

Пре­зи­дент осо­би­сто схва­лив іні­ці­а­ти­ву. На­то­мість го­ло­ва ко­мі­те­ту з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки Ні­на ЮЖАНІНА роз­кри­ти­ку­ва­ла про­ект за­ко­ну, на­звав­ши йо­го де­кла­ра­тив­ним, і взя­ла­ся пе­ре­пи­су­ва­ти за­про­по­но­ва­не Лу­цен­ком та Кір­шем.

СУТЬ «АМНІСТІЇ» ПО-ЮЖАНІВСЬКИ

А вже пе­ред лі­тні­ми ка­ні­ку­ла­ми, 14 трав­ня — фа­кти­чно за 2,5 мі­ся­ця пе­ред за­пу­ском обов’яз­ко­вих еде­кла­ра­цій для держ­чи­нов­ни­ків — Ні­на Южаніна за­яви­ла, що ро­бо­ча гру­па на­ро­дних де­пу­та­тів та екс­пер­тів го­то­ва за­про­по­ну­ва­ти на роз­гляд Вер­хов­ної Ра­ди про­ект за­ко­ну про одно­ра­зо­ве де­кла­ру­ва­н­ня.

«Одно­ра­зо­ве де­кла­ру­ва­н­ня є не­об­хі­дним для су­ча­сної Укра­ї­ни. Ми ма­є­мо за­по­ча­тку­ва­ти то­чку від­лі­ку, від якої по­чне­ться но­ве жи­т­тя пла­тни­ків по­да­тків. Фі­ло­со­фія но­во­го жи­т­тя по­ля­гає в то­му, що всі ма­ють спла­чу­ва­ти по­да­тки і ви­тра­ти. Оскіль­ки істо­рія Укра­ї­ни та­ка, що, в си­лу низ­ки при­чин, ду­же ве­ли­ка кіль­кість лю­дей отри­му­ва­ла не­о­фі­цій­ні до­хо­ди, ми ма­є­мо на­да­ти змо­гу одно­ра­зо­во­го «очи­ще­н­ня» — за­де­кла­ру­ва­ти всі акти­ви, які є на да­ний час. З ці­єї ба­зи має по­ча­ти­ся від­лік на­ко­пи­че­н­ня до­хо­дів і кон­троль ви­трат фі­зи­чної осо­би», — по­ясни­ла Южаніна.

Крім то­го, во­на під­кре­сли­ла, що прийня­т­тя рі­ше­н­ня про ну­льо­ву де­кла­ра­ція не бу­де озна­ча­ти, що всі до­хо­ди, з яких ра­ні­ше не бу­ло спла­че­но по­да­тки, будуть ле­га­лі­зо­ва­ні з ну­льо­вою став­кою. «Ми го­во­ри­мо, що ну­льо­ва де­кла­ра­ція — це до­бро­віль­не де­кла­ру­ва­н­ня всіх акти­вів фі­зи­чної осо­би в Укра­ї­ні та за кор­до­ном ста­ном на 1 сі­чня 2016 ро­ку. Ми прийня­ли рі­ше­н­ня, що гро­ма­дя­нин мо­же не де­кла­ру­ва­ти гро­шо­ві ко­шти до 1 млн грн. та май­но, яке вже облі­ко­ва­но в дер­жав­них ре­є­страх. Гро­ма­дя­ни мо­жуть де­кла­ру­ва­ти будь-які гро­шо­ві ко­шти, але при цьо­му во­ни будуть зо­бов’яза­ні спла­ти­ти 5% з усі­єї су­ми, що пе­ре­ви­щує міль­йон гри­вень», — ска­за­ла го­ло­ва ко­мі­те­ту.

Від­по­від­но до текс­ту до­ку­мен­та, опу­блі­ко­ва­но­го ви­да­н­ням Укра­їн­ська Прав­да, про­по­ну­є­ться звіль­ни­ти де­кла­ран­тів від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за за­ві­до­мо не­прав­ди­ві ві­до­мо­сті чи під­ро­бле­н­ня де­кла­ра­цій та ін­ших по­да­тко­вих до­ку­мен­тів та що­до по­ру­ше­н­ня по­да­тко­во­го, ва­лю­тно­го та ми­тно­го за­ко­но­давств, «якщо від­по­від­ні ді­я­н­ня сто­су­ю­ться отри­ма­н­ня до­хо­ду, з яко­го бу­ло спла­че­но по­да­ток на до­хо­ди фі­зи­чних осіб».

Де­кла­ран­тів та­кож про­по­ну­є­ться звіль­ни­ти і від адмі­ні­стра­тив­ної та фі­нан­со­вої від­по­від­аль­но­сті.

Дер­жа­ва га­ран­тує суб’єкту де­кла­ру­ва­н­ня не­при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті, звіль­не­н­ня від обов’яз­ку що­до на­да­н­ня ін­фор­ма­ції про дже­ре­ла одер­жа­н­ня за­де­кла­ро­ва­них акти­вів та за­бо­ро­ну ви­ко­ри­ста­н­ня ін­фор­ма­ції в де­кла­ра­ції як до­каз вчи­не­н­ня будь-яко­го кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня.

Та­кож дер­жа­ва у цьо­му до­ку­мен­ті га­ран­тує, що не про­во­ди­ти­ме по­да­тко­вої пе­ре­вір­ки за фа­ктом по- да­н­ня одно­ра­зо­вої де­кла­ра­ції, у то­му чи­слі що­до під­став та по­ряд­ку на­бу­т­тя акти­вів та спла­ти пов’яза­них з ним по­да­тків.

У той же час звіль­не­н­ня від від­по­від­аль­но­сті не по­ши­рю­є­ться на ді­я­н­ня, які за­ко­но­дав­ством ви­зна­че­ні як тяж­кі зло­чи­ни про­ти основ нац­без­пе­ки Укра­ї­ни, жи­т­тя, здо­ров’я, во­лі осо­би, ми­ру, безпеки люд­ства та мі­жна­ро­дно­го пра­во­по­ряд­ку, а та­кож які сто­су­ю­ться нар­ко­ти­ків, зло­чи­нів у сфе­рі слу­жбо­вої та про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті, пов’яза­ної з на­да­н­ня пу­блі­чних по­слуг. Дер­жав­ні га­ран­тії та­кож не по­ши­рю­ю­ться на май­но, на­бу­те вна­слі­док ви­ще­вка­за­них ді­янь.

У при­кін­це­вих по­ло­же­н­нях пе­ре­дба­ча­є­ться звіль­не­н­ня де­кла­ран­тів від ан­ти­мо­но­поль­них штра­фів за по­ру­ше­н­ня кон­ку­рен­тно­го за­ко­но­дав­ства.

Крім то­го, суб’єкти де­кла­ру­ва­н­ня, які є вла­сни­ка­ми зе­мель­них ді­ля­нок і здій­сни­ли незаконну за­бу­до­ву, та­кож звіль­ня­ю­ться від від­по­від­аль­но­сті.

Пе­рі­од одно­ра­зо­во­го де­кла­ру­ва­н­ня вка­за­ний із 1 жовтня по 31 гру­дня 2016 ро­ку.

Па­ра­докс у то­му, що цей за­ко­но­про­ект пов­ні­стю ні­ве­лю­ва­ти­ме ідею е-де­кла­ра­цій, адже до­зво­ляє «ам­ні­сто­ву­ва­ти­ся» в то­му чи­слі дер­жав­ним чи­нов­ни­кам.

FATF ПО­КИ МОВЧИТЬ, АЛЕ...

Гро­мад­ськість (зокрема та­кі ор­га­ні­за­ції, як Центр про­ти­дії ко­ру­пції, Тран­спе­рен­сі Ін­тер­не­ше­нал Укра­ї­на) та ек­спер­ти вже ви­сло­ви­ли свої обу­ре­н­ня що­до ці­єї іні­ці­а­ти­ви, на­звав­ши її при­кри­т­тям ін­дуль­ген­ці­єю для ка­зно­кра­дів. Во­ни пе­ре­ко­ну­ють, що під тим, що у всьо­му світі прийня­то вва­жа­ти «ам­ні­сті­єю ка­пі­та­лу» у нас хо­чуть про­тя­гну­ти ам­ні­стію ко­ру­пцій­них ста­тків дер­жав­них слу­жбов­ців. Адже якщо пар­ла­мент та­ки прийме та­кий за­кон, то будь-який чи­нов­ник, яко­му є що при­хо­ву­ва­ти від НАЗК та НАБУ в сво­їй е-де­кла­ра­ції, спо­ча­тку по­дасть у ДФС свою «ну­льо­ву» де­кла­ра­цію, спла­тить по­да­ток і та­ким чи­ном звіль­ни­ться від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за не­за­кон­не зба­га­че­н­ня. Біль­ше то­го, гро­мад­ськість пе­ре­ко­на­на, якщо вла­да та­ки про­тя­гне «ам­ні­стію ко­ру­пцій­них ста­тків для держ­слу­жбов­ців», то від Укра­ї­ни від­вер­ну­ться усі при­стой­ні між­на­ро­дні фі­нан­со­ві ор­га­ні­за­ції. Прав­да це чи ні — важ­ко ска­за­ти — по­ки ні Сві­то­вий Банк, ні МВФ, ні ЄБРР чи Єв­ро­ко­мі­сія не да­ють жо­дних ко­мен­та­рів що­до то­го, що від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні дов­ко­ла теми «амністії ка­пі­та­лів». Хо­ча дже­ре­ла «Дня» по­ві­дом­ля­ють, що в остан­ньо­му під­пи­са­но­му ме­мо­ран­ду­мі з МВФ є пункт про нев­про­ва­дже­н­ня по­да­тко­вої амністії. Але, як вже пи­сав «День», уряд Укра­ї­ни по­ки що до­сі не опри­лю­днив до­ку­мент, то­му ска­за­ти на­пев­но ми не мо­же­мо.

Мовчить по­ки і FATF (Між­на­ро­дна гру­па з про­ти­дії від­ми­ван­ню бру­дних гро­шей). У бе­ре­зні 2017 ро­ку ек­спер­ти MONEYVAL будуть оці­ню­ва­ти пов­но­ту та ефе­ктив­ність впро­ва­дже­н­ня Укра­ї­ною ре­ко­мен­да­цій FATF. У ра­зі вста­нов­ле­н­ня не­від­по­від­но­сті на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ну мо­же бу­ти вклю­че­но до пе­ре­лі­ку кра­їн, які ма­ють не­до­лі­ки у сфе­рі бо­роть­би з від­ми­ва­н­ня ко­штів. А як за­ува­жив у роз­мо­ві з «Днем» пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Дер­жав­ної слу­жби фі­нан­со­во­го моніторингу Укра­ї­ни Ан­дрій КОВАЛЬЧУК, за­кон про по­да­тко­ву ам­ні­стію в тій ре­да­кції, яка бу­ла опри­лю­дне­на в ЗМІ, прямо су­пе­ре­чить де­ся­тій ре­ко­мен­да­ції FATF.

«У кон­текс­ті по­да­тко­вої амністії для Укра­ї­ни ва­жли­во роз­рі­зня­ти по­ня­т­тя «від­ми­ва­н­ня» та «ле­га­лі­за­ція» ко­штів (в Укра­ї­ні за­ко­но­да­вець ото­то­жнив ці два тер­мі­ни), оскіль­ки у всьо­му світі цьо­му на­да­є­ться ве­ли­ке зна­че­н­ня, — по­яснює у ко­мен­та­рі «Дню» пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Дер­жав­ної слу­жби фі­нан­со­во­го моніторингу Укра­ї­ни Ан­дрій КОВАЛЬЧУК. — Адже «від­ми­ва­н­ня» бру­дних ко­штів — це за­ві­до­мо кри­мі­наль­не кар­не ді­я­н­ня. «Ле­га­лі­за­ція» ж ті­ньо­вих до­хо­дів у ба­га­тьох дер­жа­вах від­бу­ва­є­ться за спри­я­н­ня та за­охо­че­н­ня вла­ди, оскіль­ки ле­га­лі­за­ція, за не­об­хі­дної ор­га­ні­за­ції, (як по­ка­зує сві­то­вий до­свід) мо­же ста­ти від­чу­тним ін­ве­сти­цій­ним дже­ре­лом».

За сло­ва­ми Ко­валь­чу­ка, про­ве­де­н­ня по­да­тко­вої амністії, так са­мо як і по­вер­не­н­ня ви­ве­де­них акти­вів, в Укра­ї­ні має від­бу­ва­ти­ся від­по­від­но до кра­щих між­на­ро­дних пра­ктик, а це в свою чер­гу пе­ред­ба­чає ви­ко­на­н­ня дер­жа­ва­ми на­яв­них між­на­ро­дних стан­дар­тів. Зокрема ре­ко­мен­да­цій Гру­пи з роз­роб­ки фі­нан­со­вих за­хо­дів бо­роть­би з від­ми­ва­н­ням ко­штів (FATF) та до­ку­мен­тів Ко­мі­те­ту екс­пер­тів Ра­ди Єв­ро­пи MONEYVAL.

«За­зна­че­ні між­на­ро­дні ін­сти­ту­ції ви­зна­ють ви­со­ку ві­ро­гі­дність ви­ко­ри­ста­н­ня від­по­від­них про­грам із «до­бро­віль­но­го до­три­ма­н­ня по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства» зло­чин­ця­ми з ме­тою від­ми­ва­н­ня ко­штів та фі­нан­су­ва­н­ня те­ро­ри­зму. За про­ве­де­н­ня по­да­тко­вої амністії кра­ї­ни ма­ють за­без­пе­чи­ти ви­мо­ги що­до на­ле­жної пе­ре­вір­ки клі­єн­тів — пла­тни­ків по­да­тків та пе­ре­ко­на­ти­ся, що ко­шти або ін­ші акти­ви, які бу­ло за­де­кла­ро­ва­но або по­вер­ну­то, отри­ма­но із за­кон­них дже­рел, — роз­по­від­ає Ковальчук. — Окрім то­го, та­кі про­гра­ми не по­вин­но на­да­ва­ти пла­тни­ку по­да­тків іму­ні­тет від роз­слі­ду­ва­н­ня за від­ми­ван-

ня­ко­штів від­но­сно за­де­кла­ро­ва­них або по­вер­ну­тих акти­вів».

Пра­ви­ла та про­це­ду­ри FATF і MONEYVAL, чле­ном яких є Укра­ї­на, ви­ма­га­ють від кра­ї­ни без за­три­мок ін­фор­му­ва­ти про на­бра­н­ня­чин­но­сті за­зна­че­них про­грам до­бро­віль­но­го до­три­ма­н­ня­по­да­тків. Пі­сля­чо­го між­на­ро­дні ек­спер­ти ви­вча­ти­муть та оці­ню­ва­ти­муть від­по­від­ні на­ціо­наль­ні за­ко­ни.

Укра­ї­на не­о­дно­ра­зо­во по­тра­пля­ла до сі­ро­го спи­ску ці­єї ор­га­ні­за­ції за те, що на­ше за­ко­но­дав­ство не є ефе­ктив­ним у пи­тан­ні про­ти­дії та від­ми­ван­ню ко­штів. А це озна­ча­ло, що усі бан­ків­ські опе­ра­ції зі сві­том гло­баль­на фі­нан­со­ва си­сте­ма бу­ла зо­бов’яза­на про­пу­ска­ти че­рез си­сте­му осо­бли­во пиль­ної пе­ре­вір­ки. І, від­по­від­но, во­ни за­тя­гу­ва­лись в ча­сі. Востаннє ми про­си­ді­ли у «сі­ря­ках» п’ять ро­ків. По­тім ми «ви­пра­ви­лись». По­да­ли звіт, у яко­му ле­во­ву час­тку за­ймав опис то­го, що і як ми ви­пра­ви­ли. Якщо че­рез за­кон про ну­льо­ву де­кла­ра­цію ми зно­ву по­тра­пи­мо до сі­ро­го спи­ску, то отри­ма­є­мо час, щоб ви­пра­ви­ти­ся. Якщо цьо­го не зро­би­мо, да­лі на нас че­кає «чор­ний спи­сок» — це пов­не ем­бар­го на будь-які фі­нан­со­ві опе­ра­ції сві­ту з на­ми. У та­ко­му спи­ску на по­ча­ток 2016 ро­ку бу­ло ли­ше дві кра­ї­ни — Іран та Ко­рей­ська На­ро­дна Де­мо­кра­ти­чна Ре­спу­блі­ка.

ТРИ ПРИЧИНИ, ЧО­МУ «ОБНУЛЕННЯ» ПО­КИ ЩО НЕ МОЖЛИВЕ

У прин­ци­пі, по­да­тко­ва ам­ні­стія— це до­сить по­ши­ре­ний ін­стру­мент, яким ко­ри­сту­ю­ться, в то­му чи­слі в єв­ро­пей­ських кра­ї­нах. На­при­клад, ам­ні­сті­я­ка­пі­та­лів від­бу­лась у 2000-х ро­ках в Іта­лії. Цей до­свід ек­спер­ти ви­зна­ли успі­шним — в кра­ї­ну по­вер­ну­ли­ся де­ся­тки мі­льяр­дів єв­ро, а бю­джет отри­мав мі­льяр­ди по­да­тко­вих над­хо­джень. Та­кож успі­шним був до­свід Ір­лан­дії 1998 ро­ку, але во­на сто­су­ва­ла­ся­тіль­ки при­бу­тко­во­го по­да­тку. Бю­джет кра­ї­ни то­ді отри­мав по­над мі­льярд до­ла­рів США.

Бу­ли й не­вда­лі при­кла­ди — у 80-х ро­ках ам­ні­сті­я­ка­пі­та­лів ого­ло­шу­ва­ла­сяу Фран­ції та Ар­ген­ти­ні. Ні­чим хо­ро­шим во­ни не за­кін­чи­ли­ся.

Але йде­ться, ще раз на­го­ло­си­мо на за­ува­жен­ні Ко­валь­чу­ка, про ам­ні­стію са­ме ка­пі­та­лів, а не ста­тків дер­жав­них чи­нов­ни­ків.

В Укра­ї­ні востаннє пи­та­н­ня«ну­льо­во­го де­кла­ру­ва­н­ня» актив­но обго­во­рю­ва­ло­сяв кін­ці 2013 ро­ку. То­ді цю ідею актив­но про­су­вав екс-мі­ністр до­хо­дів і збо­рів Оле­ксандр Кли­мен­ко. Втім, іде­я­не здо­бу­ла під­трим­ки в су­спіль­стві са­ме че­рез не­до­ві­ру екс­пер­тів та між­на­ро­дної спіль­но­ти до «Сім’ї» Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча, пред­став­ни­ком якої був сам Кли­мен­ко.

І, в прин­ци­пі, як­би роз­ро­бле­ний ко­мі­те­том Южа­ні­ної про­ект справ­ді був про ам­ні­стію ка­пі­та­лу, а не, як за­яв­ля­ють ек­спер­ти, про ле­га­лі­за­цію вкра­де­но­го держ­чи­нов­ни­ка­ми, то, ско­ріш за все, він теж не був би вда­лим. Адже будь-яка ам­ні­стія ка­пі­та­лів ма­ти­ме сенс за до­три­ма­н­ня­двох ва­жли­вих умов. Пер­ша — вста­нов­ле­но чі­ткі пра­ви­ла, і всі їх до­три­му­ю­ться. Дру­га — нор­маль­на ро­бо­та фі­скаль­них ор­га­нів, пра­во­охо­рон­них ор­га­нів та су­до­вої си­сте­ми.

Є ще одна — тре­тя­у­мо­ва — яка, до сло­ва, ні­як не за­ле­жить по­ки що від во­лі укра­їн­ців і вла­ди Укра­ї­ни — це зго­да силь­них сві­ту цьо­го на те, щоб ми про­ве­ли ам­ні­стію ка­пі­та­лів. Як сказав у роз­мо­ві з «Днем» оф-ре­кордс один ду­же по­ва­жний мі­жна­ро­дний ек­сперт з пи­тань про­ти­дії ко­ру­пції та від­ми­ва­н­ня­ко­штів — «за­раз вам цьо­го не да­дуть зро­би­ти». Ко­ру­пці­яз кра­їн ко­ли­шньо­го ра­дян­сько­го та­бо­ру в бу­кваль­но­му сен­сі цьо­го сло­ва го­дує еко­но­мі­ки «не­бі­дних» кра­їн, і йде­ться­не так про яхти, віл­ли та бі­знес, як про жи­ві гро­ші, які осі­да­ють на бан­ків­ських ра­хун­ках. Пі­сля«амністії» всі во­ни отри­му­ють кви­ток до­до­му, і ско­ріш за все по­вер­ну­ться, як то бу­ло в Іта­лії.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ГО­ЛО­ВА КО­МІ­ТЕ­ТУ З ПИ­ТАНЬ ПО­ДА­ТКО­ВОЇ ТА МИ­ТНОЇ ПО­ЛІ­ТИ­КИ НІ­НА ЮЖАНІНА ВЗЯЛАСЬ РЯТУВАТИ ДЕРЖАВНУ МАШИНУ ВІД ВПЛИ­ВУ «Е-ДЕ­КЛА­РУ­ВА­Н­НЯ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.