Оде­ський при­пор­то­вий: не про­да­ти, а по­да­ру­ва­ти?

Ігор БІЛОУС: «Якщо за­вод не виставити на про­даж ці­єї осе­ні, то він про­сто ста­не бан­кро­том»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Що мо­же при­ва­блю­ва­ти ін­ве­сто­рів до Оде­сько­го при­пор­то­во­го за­во­ду, що сто­їть без си­ро­ви­ни (га­зу)? Від­по­відь не ви­ма­гає осо­бли­вих до­ка­зів: це йо­го низь­ка і, до то­го ж, ма­ло не що­дня­па­да­ю­ча ці­на. Скла­да­є­тьсяв­ра­же­н­ня , що на­ші вла­сті вже за­пла­ну­ва­ли «пра­виль­но­го» по­ку­пця, яко­му має сенс цей за­вод не те що де­ше­во про­да­ти, а про­сто від­да­ти.

Якщо Оде­ський при­пор­то­вий за­вод не виставити на про­даж ці­єї осе­ні, то він про­сто ста­не бан­кро­том, на­пи­сав на сво­їй сто­рін­ці в Facebook го­ло­ва Фон­ду дер­жав­но­го май­на Ігор Білоус. Щоб цьо­го не ста­ло­ся, Ка­бмін вчо­ра зо­бов’язав «На­фто­газ Укра­ї­ни» по­став­ля­ти газ ОПЗ. Фор­ма рі­ше­н­ня­до­сить про­ста: по­кла­сти на НАК від­по­від­ні спе­ці­аль­ні зо­бов’яза­н­ня. Те­пер це не­скла­дно зро­би­ти, оскіль­ки Ка­бмін узяв на се­бе без­по­се­ре­днє керівництво га­зо­вим мо­но­по­лі­стом. Зви­чай­но, пи­та­н­ня«Про вне­се­н­ня­змін до по­ло­же­н­ня­про по­кла­да­н­ня­спе­ці­аль­них зо­бов’язань на суб’єкти рин­ку при­ро­дно­го га­зу для­за­без­пе­че­н­ня­су­спіль­них ін­те­ре­сів у про­це­сі фун­кціо­ну­ва­н­ня­рин­ку при­ро­дно­го га­зу (сто­сун­ки в пе­ре­хі­дний пе­рі­од)» до­по­від­ав го­ло­ва ФДМ Ігор Білоус. Йшло­ся­про по­ста­ча­н­ня­ОПЗ до кін­ця2016 ро­ку до 300 міль­йо­нів ку­бо­ме­трів га­зу.

На­га­да­є­мо, у сер­пні уряд Укра­ї­ни звер­нув­ся­до се­кре­та­рі­а­ту Енер­ге­ти­чно­го спів­то­ва­ри­ства з про­ха­н­ням про­ана­лі­зу­ва­ти від­по­від­ність та­ко­го кро­ку єв­ро­пей­сько­му за­ко­но­дав­ству. Се­кре­та­рі­ат при­йшов до ви­снов­ку, що про­по­но­ва­ні по­прав­ки мо­жна ви­зна­ти від­по­від­ни­ми Ди­ре­кти­ві 2009/73/ЄC, але за умо­ви, що обов’язок по­кла­да­є­ться стро­го на пев­ний пе­рі­од ча­су — ли­ше до кін­ця2016 ро­ку. Се­кре­та­рі­ат та­кож за­жа­дав при­лу­чи­ти по­ло­же­н­ня, які зо­бов’язу­ють ОПЗ опла­чу­ва­ти при­ро­дний газ. Білоус же ра­ні­ше про­по­ну­вав до­зво­ли­ти йо­му від­стро­че­н­ня­пла­те­жу. Але Ка­бмін обрав ін­шу фор­му­лу: як роз­по­вів Білоус, по­ста­но­ва Ка­бмі­ну пе­ред­ба­чає без­пе­ре­бій­не по­ста­ча­н­ня, не­за­ле­жно від існу­ю­чо­го бор­гу, за стан­дар­тни­ми для­ці­єї ка­те­го­рії під­при­ємств ці­на­ми, а опла­та ви­ни­кло­го бор­гу бу­де вклю­че­на в умо­ви при­ва­ти­за­ції за­во­ду.

«Си­ту­а­ці­я­на рин­ку мі­не­раль­них до­брив за­раз най­гір­ша про­тя­гом остан­ніх 15 ро­ків, — спо­ну­ку­вав го­ло­ва ФДМ гро­мад­ську дум­ку кра­ї­ни до низь­кої про­да­жної вар­то­сті під­при­єм­ства. — Тен­ден­ці­я­ця , якщо ві­ри­ти ав­то­ри­те­тним про­гно­зам, збе­ре­же­ться­до 2019 ро­ку. По­ді­бні ОПЗ за­во­ди вже зу­пи­не­ні в Ки­таї й Ав­стра­лії, зу­пи­ни­ла один із за­во­дів і Yara. ОПЗ та­кож не пра­цює». За сло­ва­ми Бі­ло­уса, за на­яв­ної ви­со­кої ці­ни на газ і зни­жен­ні цін на до­бри­ва, пра­цю­ю­чи, він (ОПЗ) ге­не­ру­ва­ти­ме зна­чні зби­тки.

« У за­во­ду вже є істо­ри­чно успад­ко­ва­ні бор­ги — як, на­при­клад, борг пе­ред Фір­та­шем, який те­пер під­твер­дже­ний ра­зом із пе­нею та штра­фом на рів­ні 251 млн до­ла­рів, або бор­ги пе­ред по­ста­чаль­ни­ка­ми га­зу. Вра­хо­ву­ю­чи це, пра­цю­ва­ти у зби­ток, збіль­шу­ю­чи і на­гро­ма­джу­ю­чи ці бор­ги, бу­ло б не­д­опу­сти­мо», — за­явив го­ло­ва ФДМУ. «Ра­зом із тим, до зи­ми за­вод все- та­ки до­ве­де­ться за­пу­сти­ти, іна­кше йо­го че­кає три­ва­лий скла­дний ре­монт», — ні­би жал­кує Білоус.

Він та­кож упев­не­ний, що ін­ве­сто­ро­ві, який при­йде на за­вод, окрім су­ми, яку він за­пла­тить за ре­зуль­та­та­ми ау­кціо­ну, до­ве­де­ться­ви­кла­сти як мі­ні­мум 380 міль­йо­нів до­ла­рів. «З них 251 міль­йон до­ла­рів — це борг, під­твер­дже­ний Сток­гольм­ським ар­бі­тра­жем, 32 міль­йо­ни до­ла­рів — бор­ги пе­ред бан­ка­ми та трей­де­ра­ми за газ, ще близь­ко 100 міль­йо­нів до­ла­рів тре­ба ма­ти як обі­го­вий ка­пі­тал, щоб за­пу­сти­ти за­вод і зму­си­ти йо­го пов­но­цін­но фун­кціо­ну­ва­ти», — під­ра­ху­вав го­лов­ний при­ва­ти­за­тор кра­ї­ни.

Йо­го за­сму­чує, що все це до­ве­де­ться­бра­ти до ува­ги при ви­зна­чен­ні стар­то­вої ці­ни, оскіль­ки це вра­хо­ву­ють і по­тен­цій­ні ін­ве­сто­ри. «Крім то­го, якщо за­вод не виставити на про­даж ці­єї осе­ні, то за та­ких за­галь­них умов він про­сто ста­не бан­кро­том, — ро­бить свій го­лов­ний ви­сно­вок Білоус. — То­му ми ро­зу­мі­є­мо, що тре­ба ого­ло­шу­ва­ти ау­кціон і зни­жу­ва­ти стар­то­ву ці­ну » . Ра­ні­ше він уже ви­сло­вив дум­ку, що стар­то­ва ці­на « Оде­сько­го при­пор­то­во­го за­во­ду» не по­вин­на пе­ре­ви­щу­ва­ти 150 міль­йо­нів до­ла­рів, а ще ра­ні­ше — 200 міль­йо­нів. У сер­пні Білоус за­ува­жу­вав, що оці­нює рин­ко­ву вар­тість ОПЗ в 400—450 міль­йо­нів до­ла­рів. Яка су­ма ста­не вре­шті- решт стар­то­вою? Чи не ді­йде до $1?

Ні, зви­чай­но. Го­ло­ва ФДМ має свій план і свою та­кти­ку. Від­по­від­но до них успіх ау­кціо­ну з про- да­жу ОПЗ ви­рі­шу­ва­ти­ме го­лов­ним чи­ном кіль­кість по­тен­цій­них по­ку­пців. Сьо­го­дні, за сло­ва­ми Бі­ло­уса, вже чо­ти­ри ком­па­нії за­ці­ка­ви­ли­ся­по­ку­пкою за­во­ду. «Їх бу­де біль­ше, якщо ми по­ни­зи­мо стар­то­ву ці­ну. Чим біль­ше уча­сни­ків — тим мен­ший ри­зик, що актив бу­де про­да­ний де­ше­во. Зви­чай­но, низь­кої кін­це­вої ці­ни не хо­ті­ло­сяб ні нам, ні Ка­бмі­ну. Але ми ке­ру­є­мо про­це­сом, ма­є­мо всю ін­фор­ма­цію, ве­де­мо пе­ре­мо­ви з по­ку­пця­ми. То­му я впев­не­ний, що при нор­маль­ній кон­ку­рен­ції кін­це­ва ці­на бу­де гі­дною», — за­ува­жив він. На­га­да­є­мо, що про та­ку ж чи на­віть біль­шу кіль­кість по­тен­цій­них по­ку­пців Білоус за­яв­ляв і на­пе­ре­до­дні по­пе­ре­дньо­го кон­кур­су, який про­ва­лив­ся, бо не при­йшли ін­ве­сто­ри.

На­ро­дний де­пу­тат ( БПП) Оле­ксандр Гра­нов­ський та­кож вва­жає, що про­даж ОПЗ не від­був­ся­че­рез від­су­тність уча­сни­ків. « При­чи­ною то­му, ду­маю, стала, перш за все, за­галь­но­рин­ко­ва ситуація. Є і юри­ди­чні про­бле­ми, пов’ яза­ні з бор­гом ОПЗ пе­ред Ostchem і ти­ми мо­жли­ви­ми пре­тен­зі­я­ми, які мо­же ви­су­ну­ти пан Ко­ло­мой­ський че­рез ком­па­нію «Нор­ті­ма», — сказав на­ро­дний де­пу­тат, який не ці­ка­ви­ться­по­ку­пкою за­во­ду і не за­пе­ре­чує, що має свою лю­ди­ну в йо­го прав­лін­ні, яка, за сло­ва­ми Гра­нов­сько­го, ні­як не мо­же впли­ва­ти на си­ту­а­цію на під­при­єм­стві, а та­кож, до­да­мо, і дов­ко­ла ньо­го.

У се­ре­ду, на за­сі­дан­ні спе­ці­аль­ної кон­троль­ної пар­ла­мент­ської ко­мі­сії з при­ва­ти­за­ції Білоус по­ві­до­мив: «Ми пла­ну­є­мо ого­ло­си­ти кон­курс до кін­ця­цьо­го мі­ся­ця. Від­по­від­но, 45 днів — і ау­кціон бу­де в пер­ших чи­слах ли­сто­па­да » . «Ми пла­ну­є­мо вклю­чи­ти за­вод з 1 жовтня... Ми за­пу­сти­мо, як мі­ні­мум, по­ло­ви­ну по­ту­жно­стей», — спро­гно­зу­вав го­ло­ва ФДМ. До­дав­ши, що ці­на бу­де зни­же­на «як мі­ні­мум втри­чі » , а ре­зуль­та­ти кон­кур­су за­твер­джу­ва­ти­ме Ка­бмін. Він за­ува­жив, що для­за­пу­ску за­во­ду (де­фі­цит обі­го­вих ко­штів під­при­єм­ства для­за­ку­пів­лі га­зу оці­ню­є­тьсяв 400—500 міль­йо­нів гри­вень) Фонд дер­жмай­на про­по­нує Ка­бмі­ну зо­бов’яза­ти НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни » по­став­ля­ти газ ОПЗ із від­кла­де­ною опла­тою. Як по­став­ля­ться до та­кої піль­ги в « На­фто­га­зі » , а та­кож в Енер­ге­ти­чно­му спів­то­ва­ри­стві, яке ви­ма­га­ло, щоб ОПЗ пла­тив за газ, який йо­му по­став­ля­є­ться?

Ми­ко­ла Щу­рі­ков, який пе­ре­бу­ває під до­ма­шнім аре­штом, але все ще за­ли­ша­є­ться­пер­шим заступником ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра під­при­єм­ства, у своєму ко­мен­та­рі сказав «Дню»: «Рі­ше­н­ня Ка­бмі­ну, що зо­бов’яза­ло «На­фто­газ » по­став­ля­ти газ із від­стро­че­н­ням пла­те­жу, без­умов­но, вря­тує за­вод. Без яко­їсь фор­му­ли за­галь­ної ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції та яко­їсь про­гра­ми під­трим­ки дер­жа­ви за­вод не ви­жи­ве. Але за­ни­же­н­ня­ці­ни — це нав­ми­сні дії. Я впев­не­ний, що сьо­го­дні не­має нор­маль­них умов для­про­зо­рої при­ва­ти­за­ції. Прий­дуть одно­зна­чно ті (ін­ве­сто­ри), які вже пе­ре­бу­ва­ють у до­го­вір­них сто­сун­ках із вла­дою, ро­зу­мі­ю­чи, що во­на на цьо­му кро­ці (обов’яз­ко­во­му по­ста­чан­ню га­зу НАКом) за­без­пе­чить їм рік-два для­пе­ре­про­да­жу цьо­го акти­ву або ви­рі­ше­н­ня пи­тань із кре­ди­то­ра­ми. Я впев­не­ний, що все це ро­би­ться­нав­ми­сно, про­сто для­то­го, щоб за­вод пі­шов у якісь зро­зумі­лі ру­ки».

Екс-го­ло­ва ФДМУ Оле­ксандр Бон­дар упев­не­ний, що уряд і Фонд дер­жмай­на « ма­ють на­мір не так про­да­ва­ти ОПЗ, як по­да­ру­ва­ти » . « Ні про який про­даж уза­га­лі не йде­ться, — сказав він « Дню » . — І не йшло­ся­ні­ко­ли. За Яну­ко­ви­ча це все ро­би­ло­ся прямо і зро­зумі­ло. Всі зна­ли, як це бу­де й ко­му. І не при­ду­му­ва­ли­ся­хи­тро­му­дрі схе­ми... Ця вла­да хо­че гар­но ви­гля­да­ти. І нав’ язує на­се­лен­ню та між­на­ро­дним ор­га­ні­за­ці­ям ні­се­ні­тни­цю про те, що за­вод ні­чо­го не вар­тий, що по­ку­пців не­має і та­ке ін­ше. А го­ту­є­ться­про­сто по­да­ру­нок. Прав­да, іна­кше в ни­ні­шній еко­но­мі­чній си­ту­а­ції і бу­ти не мо­же. Ні­хто і ні­чо­го до­ро­го ку­пу­ва­ти не бу­де. І якщо зло­чин­на вла­да Яну­ко­ви­ча про­да­ва­ла та­кі об’ єкти, як « Укр­те­ле­ком» та ін­ші за мі­льяр­ди до­ла­рів, то ці — за 100 міль­йо­нів».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.