5 ідей та­кти­чно­го ур­ба­ні­зму

Як гро­мад­ські іні­ці­а­ти­ви змі­ню­ють мі­ста врі­зних ку­то­чках пла­не­ти на кра­ще

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Олександра ЯРЛИКОВА, «День»

Остан­ні­ми ро­ка­ми рух та­кти­чно­го ур­ба­ні­зму, чи, як ще йо­го називають ур­ба­ні­сти, те­о­рії ма­лих справ або мі­ських ін­тер­вен­цій, ма­со­во по­ши­рив­ся­се­ред мі­стян всьо­го сві­ту.

Сам тер­мін з’явив­ся по­рів­ня­но не­що­дав­но. У 2010 ро­ці йо­го ввів все­сві­тньо ві­до­мий мі­сто­пла­ну­валь­ник, за­снов­ник ві­до­мої гру­пи The Street Plans Collaborative Майк Лай­дон. Ра­зом зі сво­єю ко­ман­дою він за­по­ча­тку­вав се­рію пу­блі­ка­цій, у яких бу­ла роз­пи­са­на кон­це­пці­я­та­кти­чно­го ур­ба­ні­зму, йо­го мі­сі­я­та про­я­ви. Так, у пер­шій ча­сти­ні Tactical Urbanism ав­то­ри по­ясню­ють го­лов­ну ідею те­о­рії ма­лих справ — те, що по­зи­тив­не пе­ре­тво­ре­н­ня­мі­ста за­ле­жить не тіль­ки від ді­яль­но­сті вла­ди, а й від іні­ці­а­тив мі­стян, та про­по­ну­ють рі­зні ідеї та­кти­чно­го ур­ба­ні­зму. У дру­гій ча­сти­ні кни­ги де­таль­но на­во­дять най­по­ши­ре­ні­ші при­кла­ди та­кти­чно­го ур­ба­ні­зму в дії.

Лай­дон в ін­терв’ю ви­дан­ню Partizaning ви­зна­чає та­кти­чний ур­ба­нізм як « рух від­во­ю­ва­н­ня про­сто­рів на­ших міст за до­по­мо­гою дій, які не за­йма­ють ба­га­то ча­су, але ма­ють дов­го­стро­ко­ву пер­спе­кти­ву». І це ви­зна­че­н­няя кнай­кра­ще опи­сує ді­яль­ність та­кти­чних ур­ба­ні­стів.

Ми­ну­ло біль­ше п’яти ро­ків з ча­су об­ґрун­ту­ва­н­ня­Лай­до­ном те­о­рії ма­лих справ, і сьо­го­дні та­кти­чний ур­ба­нізм має без­ліч по­слі­дов­ни­ків по сві­ту та рі­зно­ма­ні­тні ва­рі­ан­ти про­я­вів. Цей рух до­вів свою жит­тє­зда­тність та про­ду­ктив­ність на пра­кти­ці: під­твер­ди­лась те­за Лай­до­на, що ча­сто не­сан­кціо­но­ва­ні гро­мад­ські іні­ці­а­ти­ви зму­шу­ють му­ні­ци­паль­ні ор­га­ни вла­ди ува­жні­ше ста­ви­ти­ся­до по­ба­жань мі­стян. Як ре­зуль­тат, тим­ча­со­ві про­я­ви та­кти­чно­го ур­ба­ні­зму за під­трим­ки мі­ської вла­ди ста­ють по­стій­ни­ми.

«День» роз­гля­нув най­по­ши­ре­ні­ші сві­то­ві ідеї та­кти­чно­го ур­ба­ні­зму та ді­знав­ся про пер­спе­кти­ви те­о­рії ма­лих справ в Укра­ї­ні.

ІДЕЯ №1. ТИМ­ЧА­СО­ВІ ГРАЛЬНІ МАЙДАНЧИКИ

Мета ство­ре­н­ня­тим­ча­со­вих граль­них май­дан­чи­ків — при­вер­ну­ти ува­гу му­ні­ци­паль­ної вла­ди до обме­же­ної кіль­ко­сті граль­них і спор­тив­них май­дан­чи­ків у мі­сті. Для­цьо­го лю­ди ви­ко­ри­сто­ву­ють мі­ні­мум ін­стру­мен­тів і ма­кси­мум фан­та­зії. Ігро­ві фут­боль­ні майданчики на те­ри­то­рі­ях су­пер­мар­ке­тів, де роль во­ріт ви­ко­ну­ють віз­ки, а по­ле гри обме­же­но клей­кою стрі­чкою. На­ма­льо­ва­ні крей­дою на пар­ков­ках чи ву­ли­цях ла­бі­рин­ти. Ім­про­ві­зо­ва­ні ву­ли­чні ша­хи про­сто на ав­то­мо­біль­ній тра­сі. У де­яких ви­пад­ках — ство­ре­н­ня­май­же пов­но­цін­них граль­них май­дан­чи­ків з обме­жу­валь­них мі­ських зна­ків

Жо­дних обме­жень фан­та­зії! Го­лов­ні пра­ви­ла, яким слі­ду­ють справ­жні та­кти­чні ур­ба­ні­сти під час своїх мі­ських ін­тер­вен­цій — ні­я­ко­го ван­да­лі­зму та ви­ко­ри­ста­н­ня­для­ство­ре­н­ня про­сто­ру ли­ше тим­ча­со­вих ін­стру­мен­тів (клей­ка стрі­чка, крей­да, фар­ба, що зни­кає за кіль­ка днів то­що).

ІДЕЯ №2. АТАКА «ЗЕБРАМИ»

Цей про­яв та­кти­чно­го ур­ба­ні­зму най­ха­ра­ктер­ні­ший для­ав­то­мо­бі­ле­цен­три­чних міст. Щоб по­ка­за­ти му­ні­ци­паль­ній вла­ді, що пі­шо­хо­ди ма­ють бу­ти го­лов­ним прі­о­ри­те­том у транс­порт­ній та ін­фра­стру­ктур­ній по­лі­ти­ці мі­ста, по­чи­на­є­ться­своє­рі­дна «атака «зебрами». Для­цьо­го мі­ські акти­ві­сти ство­рю­ють тим­ча­со­ві «зе­бри» в мі­сцях, які, на їхній по­гляд, ви­ма­га­ють на­зем­но­го пі­шо­хі­дно­го пе­ре­хо­ду.

Для­ство­ре­н­ня­тим­ча­со­вих «зебр» ви­ко­ри­сто­ву­ють крей­ду, фар­бу, а іно- ді на­віть ство­рю­ють мо­біль­ні гу­мо­ві або кар­тон­ні «зе­бри», які мо­жна віль­но пе­ре­но­си­ти з мі­сця­на мі­сце.

ІДЕЯ №3. PARK(ING)

З ме­тою збіль­ше­н­ня­зе­ле­ної зо­ни мі­ста ви­на­хі­дли­ві та­кти­чні ур­ба­ні­сти «за­хо­плю­ють» те­ри­то­рію по­ро­жніх пар­ко­вок і ство­рю­ють не­ве­ли­кі пар­ко­ві зо­ни. Най­ча­сті­ше по­ді­бні мі­ські ін­тер­вен­ції про­во­дять у мі­жна­ро­дний PARK(ing) Day, який від­зна­ча­ють у тре­тю п’ятни­цю ве­ре­сня (біль­ше про це — у ма­те­рі­а­лі «За­мість пар­ков­ки — сад!» у №166—167 «Дня» за 16—17 ве­ре­сня). Цьо­го дня у мі­стах усьо­го сві­ту що­ро­ку з’яв­ля­ю­ться но­ві ці­ка­ві іні­ці­а­ти­ви, які дав­но вийшли за рам­ки зви­чай­но­го озе­ле­не­н­ня­про­сто­ру мі­ста. Кре­а­тив­ні го­ро­дя­ни обла­што­ву­ють на пар­ков­ках «зе­ле­ні» пар­кле­ти з під­ру­чних за­со­бів, вста­нов­лю­ють тим­ча­со­ві ігро­ві майданчики, ство­рю­ють мі­сця­від­по­чин­ку з ше­злон­га­ми, вста­нов­лю­ють на­дув­ні ба­сей­ни то­що.

ІДЕЯ №4. СОЦІАЛЬНІ АРТ-ІН­ТЕР­ВЕН­ЦІЇ

Ва­жли­ве мі­сце в ру­сі ма­лих справ по­сі­да­ють мі­ські ми­сте­цькі ін­тер­вен­ції, що ви­ді­ля­ють соціальні про­бле­ми мі­ста. Ху­до­жни­ки з усьо­го сві­ту ство­рю­ють при­го­лом­шли­вий стрит-арт, який гар­мо­ній­но ін­те­гру­є­ться в ур­ба­ні­сти­чний про­стір і ви­дає яв­ні не­до­лі­ки мі­ської ін­фра­стру­кту­ри.

ІДЕЯ №5. CHAIR-BOMBING

Го­лов­на іде­я­chair-bombing (до­слів­но з ан­глій­ської — «бом­бу­ва­н­ня стіль­ця­ми») ви­хо­дить з на­зви іні­ці­а­ти­ви — роз­по­всю­дже­н­ня­са­мо­ро­бних стіль­ців про­сто­ром мі­ста. Але зміст мі­ської ін­тер­вен­ції зна­чно глиб­ший. По-пер­ше, ме­блі ви­ро­бля­ють з втор­си­ро­ви­ни, на­при­клад, з не­по­трі­бних па­ле­тів. Та­ким чи­ном chairbombing стає еко­ло­гі­чним і пра­кти­чним спосо­бом вто­рин­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня­ма­те­рі­а­лів. По-дру­ге, са­мо­ро­бні ме­блі на ву­ли­цях мі­ста ство­рю­ють віль­ний та мо­біль­ний про­стір для­ко­му­ні­ка­ції та від­по­чин­ку мі­стян і ту­ри­стів, які по­жвав­лять мі­ське жи­т­тя і дрі­бну тор­гів­лю. А ще зав­дя­ки цій іні­ці­а­ти­ві мі­сто зба­га­чу­є­ться­но­ви­ми об’єкта­ми ін­фра­стру­кту­ри.

«ГАР­НА МО­ЖЛИ­ВІСТЬ ЕКСПЕРИМЕНТУВАТИ З МІСЬКИМ ПРО­СТО­РОМ В УКРА­Ї­НІ»

Спів­ко­ор­ди­на­тор Ра­ди з ур­ба­ні­сти­ки Ки­є­ва, ек­сперт з пи­тань роз­ви­тку мі­ста Гри­го­рій МЕЛЬНИЧУК роз­по­вів « Дню » про пер­спе­кти­ви роз­ви­тку та­кти­чно­го ур­ба­ні­зму в Укра­ї­ні.

— Та­кти­чний ур­ба­нізм ча­сто ви­ко­ри­сто­ву­ють гро­мад­ські стру­кту­ри, щоб при­вер­ну­ти ува­гу до яко­їсь про­бле­ми. Але якщо го­во­ри­ти про більш змі­стов­не зна­че­н­ня­цьо­го яви­ща — це мо­жли­во­сті для­екс­пе­ри­мен­тів і пе­ре­вір­ки пев­них рі­шень.

— Які си­гна­ли від су­спіль­ства має по­ба­чи­ти вла­да у про­я­вах та­кти­чно­го ур­ба­ні­зму?

— Якщо у мі­сті з’яв­ля­ю­ться та­кі іні­ці­а­ти­ви, для­а­дмі­ні­стра­ції це має си­гна­лі­зу­ва­ти про те, що мі­ський про­стір по­тре­бує по­зи­тив­них змін. Яскра­вий при­клад під­трим­ки та ви­ко­ри­ста­н­ня­та­кти­чно­го ур­ба­ні­зму са­ме вла­дою — це пра­кти­ка пе­ре­кри­т­тя­ву­лиць Нью-Йор­ка, яка роз­по­ча­лась кіль­ка ро­ків то­му. Спо­ча­тку ву­ли­ці пе­ре­кри­ва­ли про­сти­ми бе­тон­ни­ми бло­ка­ми, а на віль­ній від ав­то­мо­бі­лів те­ри­то­рії роз­став­ля­ли стіль­ці та сто­ли, ство­рю­ю­чи ком­фор­тний гро­мад­ський про­стір. Та­ким чи­ном мі­ська адмі­ні­стра­ці­я­пе­ре­ві­ри­ла, чи бу­де пі­шо­хі­дна те­ри­то­рі­яв обра­но­му мі­сці по­пу­ляр­ною. Вла­сне, тіль­ки ко­ли та­кий екс­пе­ри­мент під­твер­дить по­пит на пі­шо­хі­дну зо­ну, до­ціль­но вкла­да­ти ко­шти в ре­кон­стру­кцію, як і зро­би­ли в Нью-Йор­ку.

Для­вла­ди Укра­ї­ни та­кти­чний ур­ба­нізм мо­же ста­ти гар­ною мо­жли­ві­стю експериментувати з мі­ськи­ми пло­ща­ми, вулицями і отри­му­ва­ти вже пе­ре­вір­ний ре­зуль­тат для­п­одаль­шо­го ґрун­тов­но­го роз­ви­тку про­сто­ру мі­ста. Так, 17 і 18 ве­ре­сняв Ки­є­ві пе­ре­кри­ва­ли про­їзд бі­ля­Бес­са­раб­ської пло­щі, щоб по­ба­чи­ти, на­скіль­ки по­пу­ляр­ною бу­де ця­пі­шо­хі­дна зо­на. На­сту­пним кро­ком має ста­ти ре­кон­стру­кці­я­о­бра­ної те­ри­то­рії.

— Крім ство­ре­н­ня но­вих ко­му­ні­ка­цій­них май­дан­чи­ків, по­жвав­ле­н­ня дрі­бної мі­ської тор­гів­лі та акти­ві­за­ції мі­сько­го жи­т­тя, які ще по­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти да­є­та­кти­чний ур­ба­нізм?

— Ва­жли­вим ре­зуль­та­том стає гра­мо­тна, з ура­ху­ва­н­ням по­треб мі­стян ор­га­ні­за­ці­я­до­ро­жньо­го ру­ху та пі­шо­хі­дних зон. Але го­лов­не, що має взя­ти на озбро­є­н­ня­са­ме мі­сце­ва адмі­ні­стра­ція, — це мо­жли­вість пе­ре­вір­ки рі­шень. На­при­клад, пла­ну­ють ре­кон­стру­кцію пар­ку, ство­рю­ють про­ект у ка­бі­не­тах, а по­тім при ре­а­лі­за­ції з’яв­ля­ю­ться до­ріж­ки в не­зру­чних мі­сцях, лав­ки, які за­ва­жа­ють віль­но пе­ре­су­ва­ти­ся­то­що. До­ціль­ні­ше ма­ти на­бір об’єктів для­та­кти­чно­го ур­ба­ні­зму, які до­зво­лять про­те­сту­ва­ти обра­ні ідеї на пра­кти­ці.

ФОТО З САЙТА CUDED.COM

СОЦІАЛЬНА АРТ-ІНТЕРВЕНЦІЯ ВІДОМОГО ЛИТОВСЬКОГО ХУДОЖНИКА ЕРНЕСТА ЗАХАРЕВИЧА У СТАВАНҐЕРІ, НОРВЕГІЯ

ФОТО МАЙКА ЛАЙ­ДО­НА

ТИМЧАСОВА «ЗЕБРА» У СПО­ЛУ­ЧЕ­НИХ ШТА­ТАХ. АКТИ­ВІ­СТИ ЧА­СТО СТВО­РЮ­ЮТЬ ТА­КУ КРЕАТИВНУ РОЗМІТКУ В МІ­СЦЯХ, ЩО ВИ­МА­ГА­ЮТЬ НА­ЗЕМ­НО­ГО ПІ­ШО­ХІ­ДНО­ГО ПЕ­РЕ­ХО­ДУ

ФОТО З САЙТА FASTCOEXIST.COM

ТЕНІСНИЙ КОРТ — НА ПАРКОВЦІ. PARK(ING) DAY У ПОРТЛЕНДІ, ШТАТ ОРЕГОН, США

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.