Вря­ту­ва­ти свід­ків сто­літь

У Хміль­ни­ку на Він­нич­чи­ні шу­ка­ють ін­ве­сто­ра для спо­руд з унікальною істо­рі­єю

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

Умі­сті Хміль­ник, що на Він­нич­чи­ні, за ре­зуль­та­та­ми ар­хе­о­ло­гі­чних до­слі­джень роз­ко­па­ли по­ро­хо­вий по­гріб, який три­ва­лий час був за­му­ро­ва­ний у одній із веж. По­ряд ар­хе­о­ло­ги зна­йшли за­ли­шки ще одні­єї ве­жі. Мі­ські пе­ре­ка­зи роз­по­від­а­ють, що п’ять сто­літь то­му на цьо­му мі­сці сто­яв за­мок, який у 1534 ро­ці за на­ка­зом поль­сько­го ко­ро­ля­Яна Тар­нав­сько­го ото­чи­ли чо­тир­ма (за ін­ши­ми да­ни­ми — ші­стьма) во­сьми­гран­ни­ми огля­до­во-обо­рон­ни­ми ве­жа­ми. До на­ших днів збе­ре­гла­ся ли­ше одна з них. По­ряд із нею ви­со­чіє па­лац гра­фа Ксі­до, який він збу­ду­вав на честь сво­єї дру­жи­ни гра­фи­ні Лє­ва­шо­вої. Ори­гі­наль­ність йо­го в то­му, що за про­е­ктом ар­хі­те­кто­ра Фо­мі­на він по­єд­нує сти­лі рі­зних епох — з бо­ку від рі­чки на­га­дує за­мок-фор­те­цю, а па­ра­дний фа­сад з ко­ло­на­дою збу­до­ва­но в сти­лі нео­кла­си­ци­зму.

Та, по­при уні­каль­ність і ве­ли­чність обох спо­руд, ко­штів на їхню ре­став­ра­цію не­має. У роз­кі­шно­му лі­тньо­му па­ла­ці Ксі­до вже дав­но про­ті­кає дах, си­плю­ться сті­ни та про­гни­ває під­ло­га. У ве­жі вда­ло­ся впо­ряд­ку­ва­ти ли­ше один, тре­тій ярус (за­раз тут роз­мі­щу­є­ться Істо­ри­чний му­зей мі­ста). Вер­хній по­верх по­тре­бує ка­пі­таль­но­го ре­мон­ту і пе­ре­кри­т­тя по­крів­лі. Дру­гий цьо­го лі­та на­ре­шті роз­ко­па­ли ар­хе­о­ло­ги, а ни­жній, цо­коль­ний, по­верх вза­га­лі не зро­зумі­ло ко­му на­ле­жить, і не­ві­до­мо, як ту­ди мо­жна по­тра­пи­ти.

Про до­лю свід­ків істо­рії сво­го мі­ста вбо­лі­ва­ють кра­є­знав­ці, му­зей­ни­ки, істо­ри­ки. Ка­жуть, що це мі­сце опо­ви­те ле­ген­да­ми і пе­ре­ка­за­ми, які мо­жна бу­ло б ви­ко­ри­ста­ти для брен­ду­ва­н­ня мі­ста, роз­ви­тку ту­ри­зму і па­трі­о­ти­чно­го ви­хо­ва­н­ня. Во­ни шу­ка­ють ін­ве­сто­ра, який би зго­ло­сив­ся вря­ту­ва­ти спо­ру­ди зі сто­лі­тньою істо­рі­єю. І хо­ча по­ряд із па­ла­цом гра­фа Ксі­до актив­ни­ми тем­па­ми по­ча­ли бу­дів­ни­цтво чер­го­во­го са­на­то­рію (Хміль­ник сла­ви­ться своїми ра­до­но­ви­ми дже­ре­ла­ми), який, за чу­тка­ми, на­ле­жить на­ро­дно­му де­пу­та- то­ві, укла­да­ти гро­ші в пам’ятку ар­хі­те­кту­ри той не зби­ра­є­ться, мов­ляв, та­кі ін­ве­сти­ції ні­ко­ли не оку­пля­ться.

«НА ЦИХ ЗЕМ­ЛЯХ ІСНУ­ВА­ЛО ДАВНЬОРУСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ»

Ми­хай­ло ЗАГНИБОРОДА, го­лов­ний ар­хі­те­ктор мі­ста:

— Ідея до­слі­ди­ти істо­ри­чне по­хо­дже­н­ня Хміль­ни­ка ви­ни­кла дав­но, але ко­шти бу­ли на­да­ні мі­ською ра­дою ли­ше у 2014 ро­ці. То­му 2015-го впер­ше за всі ро­ки на Зам­ко­вій го­рі роз­по­ча­ли­ся роз­ко­пки. На ар­хе­о­ло­гі­чні до­слі­дже­н­ня з бю­дже­ту ви­ді­ли­ли 50 ти­сяч гри­вень, а по­тім до­да­ли ще 30 ти­сяч гри­вень. По­при те, що це не­ве­ли­кі гро­ші, ар­хе­о­ло­гам вда­ло­ся до­ве­сти, що справ­ді був за­мок, роз­ко­па­но за­ли­шки сті­ни, зна­йде­но пре­дме­ти по­бу­ту ко­за­цької до­би та зраз­ки ке­ра­мі­ки три­піль­ської до­би, що до­во­дить існу­ва­н­ня дав­ньо­ру­сько­го поселення на цих зем­лях.

Зви­чай­но, за на­яв­но­сті ко­штів ми про­дов­жу­ва­ли б про­ве­де­н­ня ар­хе­о­ло­гі­чних до­слі­джень, ре­став­ру­ва­ли пам’ятки ар­хі­те­кту­ри, але їх не­має. Що­ро­ку в обла­сній про­гра­мі за­кла­да­ли ве­ли­кі ко­шти на хміль­ни­цькі куль­тур­ні об’єкти (в то­му чи­слі і на па­лац гра­фа Ксі­до). То­рік бу­ло пе­ред­ба­че­но до чотирьох міль­йо­нів гри­вень, але не отри­ма­ли ні ко­пій­ки. Є пи­та­н­ня і що­до пер­шо­го по­вер­ху ве­жі: по­пе­ре­дній орен­дар про­вів до­бу­до­ву у 1982 ро­ці і за­галь­ним ве­сти­бю­лем від­го­ро­див пер­ший ярус. Та­ким чи­ном пе­ре­крив до­ступ до ньо­го. Те­пер не­об­хі­дно в су­до­во­му по­ряд­ку від­су­джу­ва­ти, щоб по­вер­ну­ти пер­ший по­верх спо­ру­ди, яка і так на­ле­жить мі­сце­вій гро­ма­ді.

«ХМІЛЬ­НИК ОТРИ­МАВ МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРА­ВО 1448 РО­КУ, А КИ­ЇВ — ЧЕ­РЕЗ 50 РО­КІВ»

На­та­ля ПАЦАНІВСЬКА, ди­ре­ктор Істо­ри­чно­го му­зею мі­ста Хміль­ник:

— Роз­ко­пки на Зам­ко­вій го­рі про­во­ди­ли на­у­ков­ці Ін­сти­ту­ту ар­хе­о­ло­гії На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни. Очо­лю­ва­ла екс­пе­ди­цію стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту ар­хе­о­ло­гії НАН Укра­ї­ни Ла­ри­са Ви­но­град­ська. Ар­хе­о­ло­ги з’ясу­ва­ли, що по пе­ри­ме­тру фор­те­ці бу­ло по­бу­до­ва­но чо­ти­ри во­сьми­ку­тні ве­жі, між яки­ми бу­ли сті­ни. Пі­два­ли збе­рі­га­ють п’ять пе­рі­о­дів істо­рії (про які свід­чить на­яв­ність рі­зної це­гли) — від поль­сько-ли­тов­ської до­би до кін­ця XVII сто­лі­т­тя.

До­бре бу­ло б, як­би па­ра­лель­но роз­ко­па­ти і по­ка­за­ти сті­ни веж, щоб їх ба­чи­ли ту­ри­сти, адже всі ду­ма­ють, що уні­каль­ний ли­ше па­лац, але й крім ньо­го є ба­га­то ці­ка­вих мо­мен­тів, про які ма­ють зна­ти і мі­сце­ві жи­те­лі, і ту­ри­сти. Лю­ди по­вин­ні ба­чи­ти все на вла­сні очі, ма­ти мо­жли­вість спу­сти­ти­ся у під­зем­ні при­мі­ще­н­ня, зай­ти до баль­ної за­ли па­ла­цу. А у Хміль­ни­ку є що по­ка­за­ти, і ту­ри­сти — ча­сті го­сті. На­ше мі­сто отри­ма­ло Магдебурзьке пра­во 1448 ро­ку, а Ки­є­ву йо­го бу­ло надано ли­ше, 1494-го, че­рез 50 ро­ків пі­сля Хміль­ни­ка!

«МІ­СЬКІ ЛЕ­ГЕН­ДИ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ АР­ХЕ­О­ЛО­ГІ­ЧНІ РОЗ­КО­ПКИ»

Окса­на МИХАЛИЦЯ, кра­є­зна­вець ра­йон­ної бі­блі­о­те­ки для до­ро­слих:

— Ко­жна спо­ру­да Хміль­ни­ка, яка збе­ре­гла­ся до на­ших днів, уні­каль­на. Мі­ські ле­ген­ди підтверджують ар­хе­о­ло­гі­чні роз­ко­пки. Ста­ро­жи­ли дав­но роз­по­від­а­ли, що під­зем­ни­ми хо­да­ми ве­жі мо­жна бу­ло ді­йти аж до се­ла Го­лодь­ки, а це 6 км від Хміль­ни­ка. Роз­ко­па­ти їх не­ре­аль­но. Це — ве­ли­кі ко­шти, але ви­зна­чи­ти, ство­ри­ти пла­ни і пред­ста­ви­ти бу­ло б до­бре.

Ко­ли тур­ки пе­ре­бу­ва­ли у Хміль­ни­ку, у ве­жі во­ни обла­шту­ва­ли ме­четь і по­ста­ви­ли свій сим­вол — пів­мі­сяць, а з 1804 ро­ку до ре­во­лю­цій­них по­дій у ве­жі ді­я­ла пра­во­слав­на цер­ква свя­то­го Іл­лі. У ста­ро­дру­ках за­зна­ча­є­ться, що у Хміль­ни­ку бу­ла цер­ква з хре­стом і мі­ся­цем. Мо­жли­во, са­ме то­му ця ве­жа збе­рег­ти­ся до на­ших днів. Це на­мо­ле­не мі­сце, обе­ріг Хміль­ни­ка. За­раз ми мрі­є­мо про те, щоб на­ші пам’ятки ар­хі­те­кту­ри отри­ма­ли но­ве ди­ха­н­ня. Ко­жна спо­ру­да за­слу­го­вує на ува­гу і з бо­ку пе­ре­сі­чно­го ту­ри­ста, й істо­ри­ка-до­слі­дни­ка.

ФОТО АВТОРА

ПА­ЛАЦ ГРА­ФА КСІ­ДО ПО­ЄД­НУЄ СТИ­ЛІ РІ­ЗНИХ ЕПОХ — З БО­КУ ВІД РІ­ЧКИ НА­ГА­ДУЄ ЗА­МОК-ФОР­ТЕ­ЦЮ, А ПА­РА­ДНИЙ ФА­САД ІЗ КО­ЛО­НА­ДОЮ ЗБУ­ДО­ВА­НО В СТИ­ЛІ НЕО­КЛА­СИ­ЦИ­ЗМУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.