Кі­но­но­ва­ції та кі­но на­дії

На екра­ни Укра­ї­ни ви­йшов фільм «Укра­їн­ські ше­ри­фи», який за­про­по­но­ва­но на «Оска­ра»

Den (Ukrainian) - - Культура - Сер­гій ТРИМБАЧ

На­га­да­є­мо, пі­сля рі­чної па­у­зи зно­ву за­пра­цю­вав Укра­їн­ський Оска­рів­ський ко­мі­тет. Як ві­до­мо, він за­знав пев­них стру­ктур­них та ор­га­ні­за­цій­них транс­фор­ма­цій, те­пер до ньо­го входять кі­не­ма­то­гра­фі­сти, які включені до сві­то­во­го кі­но­про­це­су, до­бре обі­зна­ні з ню­ан­са­ми йо­го ру­хів та по­ру­хів...

І от, пер­ше го­ло­су­ва­н­ня но­во­обран­ців та їхнє рі­ше­н­ня: від Укра­ї­ни на «Оска­ра» за­про­по­но­ва­но стрі­чку «Укра­їн­ські ше­ри­фи» 34-рі­чно­го ре­жи­се­ра Ро­ма­на Бон­дар­чу­ка. По­при мо­ло­дий вік, учень Юрія Іл­лєн­ка має по­ва­жний спи­сок філь­мів, зде­біль­шо­го ко­ро­тко­ме­тра­жних, біль­шість із них бу­ло на­го­ро­дже­но при­за­ми пре­сти­жних між­на­ро­дних кі­но­фе­сти­ва­лів.

Осо­бли­вість ни­ні­шньо­го ві­тчи­зня­но­го оска­рів­сько­го но­мі­нан­та — він не­і­гро­вий. Від­вер­то кажучи, я був упев­не­ний, що про­го­ло­су­ють за «Гні­здо гор­ли­ці » Та­ра­са Тка­чен­ка. Хоч ни­ні не є ди­ви­но­ю­у­спіх до­ку­мен­таль­но­го кі­но, і лі­те­ра­ту­ри так са­мо ( Сві­тла­на Але­ксі­є­вич, як ві­до­мо, отри­ма­ла Но­бе­лів­ську пре­мі­ю­за до­ку­мен­таль­ну про­зу, ска­же­мо так).

Ни­ні «Укра­їн­ські ше­ри­фи» з’яви­ли­ся в про­ка­ті, від­блиск, хоч і при­мар­ний по­ки що, дя­де­чка Оска­ра му­сить сти­му­лю­ва­ти ін­те­рес пу­блі­ки...

НА МЕ­ЖІ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

Ге рої стріч ки, сіль сь кі ше - ри­фи, так їх називають, 50-рі­чний Ві­ктор та 44-рі­чний Во­ло­дя. Що­прав­да, їхній офі­цій­ний ста тус — гро мадсь кі по міч ни - ки діль нич но го ін с пек то ра. Справ ді ду же на га ду ють аме - ри кансь ких по лі ці­ян тів — та­ке со­бі вті­ле­н­ня муж­чин­сько­го на­ча­ла: обві­тре­ні, гру­бу­ва­то­го ліп лен ня об лич чя, по єд нан ня впев не ної в со бі не квап ли вої си ли з до во лі силь ною енер - ге­ти кою. А ще не зло би вий гу­мор.

Жи­вуть і пра­цю­ють на ме­жі цивілізацій та етно­сів — у Хер­сон­ській обла­сті, не­по­да­лік від кор до ну з Кри мом. Їх під три - мує і го ло ва се лищ ної ра ди Вік тор Ма ру няк, ко лиш ній учи тель іс то рії. Це тріо і ви - гля­дає у філь­мі як оплот но­вої Укра­ї­ни, її зав­тра­шньо­го дня. Істо­тний ню­анс — се­ло ко­за­цьке, ні ко ли не бу ло по крі па че - ним. Бо ж ча­сто ота раб­ська сукро ви ця ще си дить — в куль - тур­них ге­нах, у кро­ві са­мій...

Ци ві лі за цій ний роз лом і в са мо му се лі Ста ра Збур’ їв ка. Бо ж ось бомж Ко ля та йо го дру жи на Та ня — по би ті й об - гри зе ні жит тям до кіс ток та син ців: ні ко ла ні дво ра. « За - ки да ють по- русь ки » , звіс но, хоч ро сійсь ка мо ва та ка ж ка - ліч на, по би та- по би та. Як і та - кий со бі се па ра тист, кот рий опо ві дає іс то рич ні каз ки про Вє лі кую Русь, що бра ла по ча - ток від Ки­тай­ської сті­ни... Є й п’яни­ці гір­кі, і зло­дюж­ки — і все то те, вся окру га має свої со ці аль ні ви рви. Ра зом з тим се­ло кра­си­ве, ха­ти й го­спо­дар­ства нав­ко­ло до­гля­ну­ті.

Вла­сне, про це й фільм: усе жи­т­тя укра­їн­ське за­ви­сло між дво ма ци ві лі за цій ни ми ко да - ми. Чи пі де мо зно ву, як бу ло вже в 1920— 1930- х, шля хом бид лу ва то го ін дус т рі а ліз му ( уро чис тий за водсь кий пей - заж, а по ряд бу дин ки — для жит ла у сти лі « ба рак ко » ) , чи ви гре бе мо на пле со іс то рії, в якій жи вуть віль ні й не пок рі - па че ні лю ди. Які не ждуть « спо ді ва ної во лі » , яку при не - суть із Ки­є­ва чи то Мо­скви і на­віть Ва шин г то на, а са мі бе - руть ся змі ню ва ти своє жит - тя — сам ба зис йо го, під му рі - вок. Ше ри фи та се лищ ний го - лова став­ля­ться до лю­дей не як до ін­стру­мен­ту, не як до «ко­лі - щат, во­ни ж гвин­ти­ки істо­рії», а як до лю дей. Та ких, як во - ни са­мі.

Ота ка но ва ція. Не вже ко - лись ми по ба чи мо й іг ро вий фільм про ота ких лю дей? За - мість отих без кі неч них но віт - ніх псев до ук ра їнсь ких се рі а - лів, у яких те­че ота раб­ська со­вєць ко- фе о даль на су кро ви ця. Не­має там но­вих ге­ро­їв, от що. Не має, бо їх і не шу ка ють, їх про­сто не хо­чуть ба­чи­ти...

ЩО НАРОДЖУЄТЬСЯ?

Чи має стрі­чка Бон дар­чу­ка бо­дай най­мен­ші шан­си здо­бу­ти успіх у зма­ган­ні на Оска­рівсь - кій «бі­го­вій» до­ріж­ці? Ска­за­ти важ ко. Хо ча... На віть те, що Ро ман є од но фа міль цем оска - ро нос но го Сер гія Бон дар чу - ка — так са мо ро дом із хер - сон­ських сте­пів, мо­же зі­гра­ти якусь роль — а що, чо­го тіль­ки не бу­ває...

І ше­ри­фи, пев­на асо­ці­а­ція з аме ри кансь кою кі но мі фо ло - гі­єю. Хоч мі­фо­ло­гія тут не так аме­ри­кан­ська, як своя, не­за­по­зи че на. Ко рін ня- бо від За по - розь­кої Сі­чі, від її де­мо­кра­ти­чно­го та про­сто люд­сько­го фун - да мен ту. Ро ман — сам із то го сві ту хер сонсь ких сві тів, він, дав но уже жи ву чи в Ки є ві, упер то пра цює на ма те рі а лі хер сонсь кої гли бин ки. Пра - виль но ро бить. Адже це кі но, гля дач ре аль но від чу ває, як гли­бо­ко ав­то­ром про­жи­тий ма - те­рі­ал, що він не ви­смо­кта­ний із паль­ця...

Ни­ні Ро­ман Бон­дар­чук зні­має пов но мет раж ний іг ро вий фільм «Вул­кан» — у хер­сонсь - ких сте­пах. Про іно­зем­ця, ко­трий за­стряг у цьо­му без­дон­но­му та без­ме­жно­му ча­со-про­сто­рі. Дай- то Бо же, щоб з цьо го всьо­го на­ро­ди­ло­ся ве­ли­ке кі­но.

ФОТО З САЙТА KINO-TEATR.UA

ВІД НА­ШОЇ КРА­Ї­НИ ПРЕТЕНДУВАТИМЕ НА ПРЕ­МІЮ «ОСКАР» У КА­ТЕ­ГО­РІЇ «НАЙ­КРА­ЩИЙ ФІЛЬМ ІНОЗЕМНОЮ МО­ВОЮ» ДОКУМЕНТАЛЬНА СТРІ­ЧКА «УКРА­ЇН­СЬКІ ШЕ­РИ­ФИ» РЕ­ЖИ­СЕ­РА РО­МА­НА БОН­ДАР­ЧУ­КА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.