Справ­жня со­лі­дар­ність

Без­пре­це­ден­тна акція Washington Post — по­стер з фо­то­гра­фі­я­ми 63 укра­їн­ських ге­ро­їв

Den (Ukrainian) - - Один День Із Життя Міста - Пі­дго­ту­вав Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

«Впли­во­ва аме­ри­кан­ська га­зе­та Washington Post у роз­гор­ну­то­му не­діль­но­му но­ме­рі роз­мі­сти­ла по­стер з фо­то­гра­фі­я­ми 63 укра­їн­ських ге­ро­їв, які сьо­го­дні бо­рю­ться за сво­бо­ду та не­за­ле­жність на­шої кра­ї­ни. Автор ро­біт — укра­їн­ський фо­то­граф Ро­ман Ні­ко­ла­єв.

По­ди­ві­ться ува­жно на облич­чя ге­ро­їв!» — за­кли­ка­ють жур­на­ліс- ти зі шпальт одно­го з най­ав­то­ри­те­тні­ших аме­ри­кан­ських ви­дань.

«5 гру­дня 1994 ро­ку Ро­сія, Спо­лу­че­ні Шта­ти Аме­ри­ки та Ве­ли­ко­бри­та­нія під­пи­са­ли Бу­да­пешт­ський меморандум про на­да­н­ня Укра­ї­ні га­ран­тій безпеки від за­гроз або за­сто­су­ва­н­ня си­ли про­ти її те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті і по­лі­ти­чної не­за­ле­жно­сті в обмін на від­мо­ву від ядер­ної зброї, — йде­ться у ма­те­рі­а­лі. — У лю­то­му 2014 ро­ку Ро­сія оку­пу­ва­ла укра­їн­ський Крим. У кві­тні 2014 р. ро­сій­ські вій­ська втор­гли­ся у Схі­дну Укра­ї­ну. Вна­слі­док агресії Пу- ті­на за­ги­ну­ли по­над 10 000 укра­їн­ців, по­над 2,5 міль­йо­на осіб втра­ти­ли свої до­мів­ки. Сьо­го­дні єди­ни­ми і без­умов­ни­ми га­ран­ті­я­ми безпеки і те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни є укра­їн­ські ге­рої — во­ї­ни, во­лон­те­ри, ме­ди­ки, ка­пе­ла­ни та жур­на­лі­сти, — які за­хи­ща­ють укра­їн­ський на­род, йо­го гі­дність і цін­но­сті від не­ща­дно­го во­ро­га. По­ди­ві­ться ува­жно на їхні облич­чя » .

З істо­рі­я­ми ко­жно­го із пред­став­ле­них ге­ро­їв мо­жна де­таль­но озна­йо­ми­ти­ся на сай­ті про­е­кту Herofaces.

ПО­СТЕР ІЗ ГА­ЗЕ­ТИ WASHINGTON POST

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.