Єв­ро­пей­ський день гри­бів

На 24 ве­ре­сня цьо­го ро­ку при­па­дає ці­ка­ве еко­ло­гі­чне свя­то

Den (Ukrainian) - - Один День Із Життя Міста - Ан­на ГАВ­РИ­ЛЮК

Ме­то­ю­за­снов­ни­ків свя­та бу­ло від­зна­чи­ти для ши­ро­кої гро­мад­сько­сті ва­жли­вість гри­бів. І йде­ться не ли­ше про «ви­щі гри­би», які ми зви­кли ба­чи­ти на своєму сто­лі, чи по­бо­ю­ва­ти­ся, на­тра­пив­ши се­ред мо­ху на чер­во­ний ка­пе­лю­шок із ця­то­чка­ми... Гри­би — це ва­жли­ва лан­ка еко­си­сте­ми по­ряд з тва­ри­на­ми, ро­сли­на­ми, ві­ру­са­ми та ба­кте­рі­я­ми. Плі­сня­ва й дрі­жджі теж на­ле­жать до ро­ди­ни гри­бів. Во­ни ві­ді­гра­ють свою роль у роз­кла­дан­ні ор­га­ні­чної ма­те­рії та під­ви­щен­ні ро­дю­чо­сті ґрун­тів. Та­кож гри­би всту­па­ють у сим­біоз із ро­сли­на­ми, бе­руть участь у про­це­сах фер­мен­та­ції та бро­ді­н­ня.

А най­го­лов­ні­ша ко­ристь гри­бів — з де­яких із них ви­ро­бля­ють ан­ти­біо­ти­ки, які ко­лись здій­сни­ли ре­во­лю­цію в ме­ди­ци­ні.

Єв­ро­пей­ський день гри­бів що­ро­ку при­свя­чу­ють но­во­му ви­ду. Ор­га­ні­за­то­ри що­ра­зу оби­ра­ють «їстів­ний гриб ро­ку», який стає го­лов­но­ю­те­мо­ю­дня. На­при­клад, най­пер­ше свя­то бу­ло ціл­ком при- свя­че­не поль­сько­му гри­бу. В межах свя­тку­ва­н­ня від­бу­ва­ю­ться осві­тні за­хо­ди, по­хо­ди в ліс, еко­е­кс­кур­сії, ви­став­ки гри­бів та се­мі­на­ри як для ши­ро­кої пу­блі­ки, так і для спе­ці­а­лі­стів-мі­ко­ло­гів.

Та­ке не­зви­чне свя­то мо­же й не при­вер­ну­ти ува­ги, так са­мо як і ма­лень­кий гри­бо­чок. Але якщо по­ці­ка­ви­ти­ся й бу­ти ува­жним — є всі шан­си від­кри­ти для се­бе но­вий світ.

МА­ЛЮ­НОК АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.