«По­ба­чи­ти сер­цем»

Бра­зи­лець Жо­ао Майя став першим не­зря­чим фо­то­гра­фом, акре­ди­то­ва­ним на зйом­ку Па­ра­лім­пі­а­ди в Ріо

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Жо­ао Майя (Joao Maia) — ко­ли­шній ли­сто­но­ша з Са­нПа­у­лу. Він втра­тив зір, ко­ли йо­му бу­ло 28 ро­ків пі­сля то­го, як за­хво­рів на уве­їт, по­ві­дом­ляє Huffington Post. Те­пер він мо­же ли­ше роз­рі­зня­ти фі­гу­ри і ко­льо­ри, але тіль­ки то­ді, ко­ли во­ни пе­ре­бу­ва­ють на ма­кси­маль­но близь­кій від­ста­ні від ньо­го.

«Моє жи­т­тя — ве­ли­че­зна аква­рель», — роз­по­вів фо­то­граф. За йо­го сло­ва­ми, не обов’яз­ко­во ба­чи­ти, щоб ро­би­ти фо­то­гра­фії. Він ча­сто звер­та­є­ться за до­по­мо­го­ю­до зря­чих лю­дей: во­ни опи­су­ють йо­му зов­ні­шній ви­гляд спортс­ме­нів і до- по­ма­га­ють обро­бля­ти знім­ки. «Мої очі в мо­є­му сер­ці», — ка­же Майя.

«Я ду­маю, що фо­то­гра­фія дає ме­ні мо­жли­вість ска­за­ти лю­дям, що, по­при мої ва­ди зо­ру, яє, і я тут. Фі­ксу­ю­те, що ба­чу на мо­є­му шля­ху, не в фо­ку­сі й роз­ми­то. Але фо­то­гра­фія на­дає фор­му то­му, що я ба­чу», — роз­по­вів Жо­ао Майя.

На­га­да­є­мо, у вас та­кож є мо­жли­вість впи­са­ти своє ім’я в істо­рію фо­то­ми­сте­цтва. 17 ро­ків фо­то­істо­рії, 115 фо­то­ви­ста­вок мі­ста­ми Укра­ї­ни, 778 на­го­ро­дже­них фо­то­гра­фів. А ще — 35 міст, де від­бу­ли­ся фо­то­ви­став­ки, та 335 ти­сяч кі­ло­ме­трів до­ріг (!) — від Чер­ні­го­ва до Се­ва­сто­по­ля, від Ужго­ро­да до До­не­цька. Це ли­ше кіль­ка вра­жа­ю­чих фа­ктів про Мі­жна­ро­дний фо­то­кон­курс га­зе­ти «День», за­сно­ва­но­го у да­ле­ко­му 1998 ро­ці. На чи­слен­ні про­ха­н­ня ав­то­рів жу­рі цьо­го­рі­чно­го Фо­то­кон­кур­су «Дня» про­дов­жи­ло при­йом ро­біт — до 30 ве­ре­сня. З усі­ма умо­ва­ми кон­кур­су мо­жна озна­йо­ми­ти­ся на сай­ті «Дня», на шпаль­тах га­зе­ти та на­ших сто­рін­ках в со­ці­аль­них ме­ре­жах. Ама­тор ви чи про­фе­сій­ний фо­то­граф — не­ва­жли­во, го­лов­ним кри­те­рі­єм оці­ню­ва­н­ня є якість змі­сту. Не упу­стіть сво­ю­мо­жли­вість!

ФОТО З САЙТА MEDIA.INDIATIMES.IN

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.