Ва­лі­за без ру­чки

Що спіль­но­го між роз­лу­че­н­ням Ан­дже­лі­ни Джо­лі — Бре­да Піт­та і СНД

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКОВЕНКО, спе­ці­аль­но для «Дня», Мо­сква

Якщо су­ди­ти з ви­сві­тле­н­ня в ро­сій­ських дер­жав­них і нав­ко­ло­дер­жав­них ЗМІ, то слід ви­зна­ти, що для дер­жа­ви під на­зво­ю­Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція роз­лу­че­н­ня Ан­дже­лі­ни Джо­лі та Бре­да Піт­та не­зрів­нян­но ва­жли­ві­ше, ніж юві­лей­ний са­міт СНД.

Я спо­ча­тку спро­бу­вав отри­ма­ти то­чну кіль­кі­сну про­пор­цію, а по­тім ки­нув цю­спра­ву пі­сля то­го, як пе­ре­ко­нав­ся, що ли­ше в одній уря­до­вій «Рос­сий­ской га­зе­те» по­ві­дом­лень про те, як Бред Пітт ко­мен­тує цю­по­дію— так, а Ан­дже­лі­на Джо­лі — аб­со­лю­тно іна­кше, ви­яви­ло­ся на по­ря­док біль­ше, ніж пу­блі­ка­цій про та­ку гло­баль­ну по­дію, як юві­лей­ний са­міт СНД.

Це, до ре­чі, зму­си­ло ще раз за­ми­сли­ти­ся про те, на­ві­що уряд Ро­сії фі­нан­сує це ви­да­н­ня. І чи мо­жна вва­жа­ти пу­блі­ка­ції в дру­ко­ва­но­му ор­га­ні уря­ду РФ про роз­лу­че­н­ня гол­лі­вуд­ських зі­рок офі­цій­но­ю­то­чкою зо­ру уря­ду РФ на цю­най­ва­жли­ві­шу для кра­ї­ни про­бле­му? Те ж са­ме мо­жна ска­за­ти і про го­ро­ско­пи. Ма­буть, їх по­стій­на пу­блі­ка­ція на остан­ній шпаль­ті «Рос­сий­ской га­зе­ты» озна­чає, що ка­бі­нет мі­ні­стрів РФ ви­знає астро­ло­гі­ю­на­у­кою ів цьо­му пи­тан­ні має прин­ци­по­во ін­шу по­зи­цію, ніж Ро­сій­ська ака­де­мія на­ук. Що у сво­ю­чер­гу по­яснює, чо­му уряд РФ так ці­ле­спря­мо­ва­но зни­щує ака­де­мі­ю­на­ук сво­єї вла­сної кра­ї­ни.

2016 ро­ку «Рос­сий­ская га­зе­та» отри­ма­ла по­над 1,49 мі­льяр­да ру­блів з бю­дже­ту ли­ше на фі­нан­су­ва­н­ня на­кла­ду для піль­го­ви­ків. Ци­фру за­галь­но­го об­ся­гу дер­жав­них суб­си­дій рі­дно­му для уря­ду ви­дан­ню­ме­ні зна­йти не по­ща­сти­ло. При­скі­пли­вим «Ве­до­мо­стям», до ре­чі, теж. Але і це чи­ма­ло, якщо вра­ху­ва­ти, що на суб­си­дії « со­ці­аль­но зна­чу­щих про­е­ктів» 502 ро­сій­ських ви­да­н­ня отри­ма­ли ли­ше 270 міль­йо­нів ру­блів.

Про­те, якщо го­во­ри­ти про ре­аль­ну зна­чу­щість, то роз­лу­че­н­ня Джо­лі і Піт­та, зви­чай­но, ва­жли­ві­ше за са­міт СНД, хо­ча між ци­ми по­ді­я­ми є ба­га­то спіль­но­го і ба­га­то від­мін­но­стей. І в то­му і в ін­шо­му ви­пад­ку йде­ться про не­вда­лий про­ект. Але, якщо Ан­дже­лі­на і Бред, про­жив­ши в шлю­бі два ро­ки, ви­зна­ли свій шлю­бний про­ект не­вда­лим і ухва­ли­ли йо­го при­пи­ни­ти, то глави 11 дер­жав ось вже 25 ро­ків мо­ро­чать го­ло­ви сво­їм на­ро­дам і всьо­му сві­то­ві, не ба­жа­ю­чи ска­за­ти прав­ду про те, що не­має і слі­ду жо­дної Спів­дру­жно­сті не­за­ле­жних дер­жав. А то, що ста­ло­ся 25 ро­ків то­му, бу­ло не ство­ре­н­ням со­ю­зу, а фор­мою роз­лу­че­н­ня до смер­ті обри­длих одна одній по­лі­ти­чних еліт.

На спільному фото в « Рос­сий­ской га­зе­те » , яке по­вин­но булл ілю­стру­ва­ти, що СНД ще жи­вий, сто­ять 11 чо­ло­ві­ків у костюмах і кра­ва­тках. Але глав дер­жав, се­ред цих оди­над­ця­ти, ли­ше сім. У пре­зи­ден­тів чотирьох кра­їн зна­йшли­ся справи більш ва­жли­ві. Від Тур­кме­нії був ві­це- прем’ єр, від Узбе­ки­ста­ну — мі­ністр за­кор­дон­них справ, Мол­до­ва де­ле­гу­ва­ла прем’єра, а Укра­ї­на — вза­га­лі по­сла­ла при­ди­ви­ти­ся за са­мі­том сво­го по­сла в Кир­ги­зії. А що — він все одно там си­дить, хай зай­де, і на до­ро­гу не тре­ба ви­тра­ча­ти­ся.

По­сол Ми­ко­ла До­ро­шен­ко на са­міт за­йшов і вла­шту­вав там не­ве­ли­кий скан­дал, за­явив­ши, що, по- пер­ше, вва­жає не­при­пу­сти­мим, щоб Ро­сія го­ло­ву­ва­ла в СНД 2017 ро­ку, оскіль­ки во­на вкра­ла Крим, а по- дру­ге, по­пе­ре­див, що Укра­ї­на не ви­знає ре­зуль­та­ти пе­ре­пи­су в кра­ї­нах СНД в то­му ра­зі, якщо Ро­сія пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти­ме на­се­ле­н­ня Кри­му. Пу­тін на це від­по­вів, що Укра­ї­на не під­пи­са­ла ста­тут Спів­дру­жно­сті і то­му не мо­же вно­си­ти свої про­по­зи­ції що­до ро­бо­ти са­мі­ту.

У ро­сій­ській дер­жав­ній пре­сі цю­від­по­відь бу­ло роз­ці­не­но як чер­го­ву ве­ли­ку ди­пло­ма­ти­чну пе­ре­мо­гу Пу­ті­на, цьо­го ра­зу над Укра­ї­ною, і в ко­мен­та­рях крем­лів­ських пу­блі­ци­стів сло­ва Пу­ті­на су­про­во­джу­ва­ли­ся та­ки­ми ді­є­сло­ва­ми, як «от­брил», «отшил» і по­ді­бни­ми епі­те­та­ми з ле­кси­ко­ну ко­му­наль­ної ку­хні.

На­справ­ді, по­зи­ція пре­зи­ден­та Ро­сії, що за­явив про «не­пов­но­цін­ний ста­тус» Укра­ї­ни в СНД, по­ру­шує пе­ред По­ро­шен­ком і Вер­хов­но­ю­Ра­до­ю­про­бле­му ви­бо­ру між дво­ма більш-менш ро­зум­ни­ми ва­рі­ан­та­ми по­ве­дін­ки що­до СНД. Або тре­ба вже оста­то­чно ви­йти з цьо­го аб­со­лю­тно фей­ко­во­го утво­ре­н­ня, або сво­є­ю­у­ча­стюв цих са­мі­тах де­мон­стру­ва­ти всьо­му сві­то­ві ціл­ко­ви­ту ні­кчем­ність да­ної ор­га­ні­за­ції, тоб­то на­да­ти цим збо­ри­щам аб­со­лю­тно гро­те­ско­ву фор­му. Це мо­жна зро­би­ти, де­ле­гу­ю­чи на за­сі­да­н­ня глав дер­жав — кра­їн СНД яко­го-не­будь ата­ше з по­соль­ства Укра­ї­ни, який має та­лан­ти ко­мі­чно­го акто­ра. На­пев­но в ди­пкор­пу­сі Укра­ї­ни є лю­ди, які ра­ні­ше бра­ли участь у КВК в та­ких ко­ман­дах, як «Оде­ські джентль­ме­ни», «Квар­тал-95» або «Во­ро­ши­лов­ські стріл­ки».

До ре­чі, Ро­сія са­ме так і вчи­няє, ви­бу­до­ву­ю­чи свою зов­ні­шню по­лі­ти­ку, облич­чя­ми якої сьо­го­дні ста­ли ка­шель Лав­ро­ва, не­до­рі­ку­ва­тий Чур­кін і, зви­чай­но, го­лов­не ме­дій­не ли­чко МЗС Ро­сії, Ма­рія За­ха­ро­ва. Зро­зу­мі­ти сенс то­го, що ро­блять всі ці лю­ди, мо­жна ли­ше в то­му ра­зі, якщо при­пу­сти­ти, що во­ни про­сто тро­лять сві­то­ву спіль­но­ту, пра­гну­чи по­ка­за­ти са­ти­ру на ди­пло­ма­тію. І одно­го пре­кра­сно­го дня во­ни вла­шту­ють ве­ли­ку прес-кон­фе­рен­цію, за­про­сять всіх найбільших сві­то­вих ЗМІ, ви­йдуть до них утрьох, взяв­шись за ру­ки, і зняв­ши ру­ді пе­ру­ки і ве­ли­кі чер­во­ні но­си, хо­ром за­кри­чать: «А ось і ми-и-и!». Пі­сля чо­го ве­се­ло роз­ре­го­чу­ться, вда­рять спіль­но­го по­кло­на і за­пи­та­ють: «А ви що, і справ­ді по­ві­ри­ли, що це бу­ла зов­ні­шня по­лі­ти­ка ве­ли­че­зної кра­ї­ни? Адже ми вас ро­зі­гру­ва­ли. Це ж був та­кий жарт».

Ціл­ко­ви­то все, що ро­блять ці троє, а з ни­ми і все МЗС РФ, впи­су­є­ться у ви­кла­де­ну ви­ще гі­по­те­зу. Якщо, зви­чай­но, ви­хо­ди­ти з то­го, що мета зов­ні­шньої по­лі­ти­ки — збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті со­ю­зни­ків і зро­ста­н­ня впли­ву кра­ї­ни у світі. І ось що для ці­єї ме­ти ро­бить, на­при­клад, Ма­рія За­ха­ро­ва за остан­ні два дні і ли­ше в ефі­рі НТВ. «Те, що від­бу­ва­є­ться з Укра­ї­ною— тра­гі­ко­ме­дія, ко­ли при­їжджає пре­зи­дент ці­єї кра­ї­ни і по­чи­нає ко­гось чо­мусь учи­ти», — за­яв­ляє на весь світ «офі­цій­ний пред­став­ник МЗС РФ». Якщо не ди­ви­ти­ся на екран, а орі­єн­ту­ва­ти­ся ли­ше на ін­то­на­ції і зміст, мо­жна ви­рі­ши­ти, що це ті­тка в па­піль­йо­тках і з лі­ло­вим син­цем на обидва ока кри­чить на су­сід­ку по ко­му­нал­ці за те, що та за­мо­чи­ла бі­ли­зну у ван­ні, а ін­шим і вми­ти­ся ні­де.

Або ще ефір на те­ле­ка­на­лі «Рос­сия-24» з її уча­стю. Ко­мен­ту­ю­чи ви­ступ держ­се­кре­та­ря США Джо­на Кер­рі що­до Си­рії, в яко­му аме­ри­кан­ський по­лі­тик сказав, що у ньо­го є від­чу­т­тя, що Ро­сія пе­ре­бу­ває в па­ра­лель­ній ре­аль­но­сті, За­ха­ро­ва за­яви­ла, що Кер­рі вла­шту­вав шоу для ЗМІ і ма­со­вої ау­ди­то­рії. «Шоу по­га­не, то­му що во­но бі­дне, мі­зер­не, без фа­ктів. Во­но роз­би­ва­є­ться на раз», — да­ла сво­ю­про­фе­сій­ну оцін­ку ви­дна шо­у­мен­ка За­ха­ро­ва.

Ре­зуль­та­том цьо­го то­таль­но­го тро­лін­гу стала ко­смі­чна са­мо­тність Ро­сії, яку не­мо­жли­во при­хо­ва­ти кар­тон­ни­ми де­ко­ра­ці­я­ми та­ких кон­стру­кцій, як СНД. Ця кон­стру­кція сьо­го­дні три­ма­є­ться на ам­бі­ці­ях Пу­ті­на і до­брій во­лі двох лю­дей: Лу­ка­шен­ка і На­зар­ба­є­ва. Ось що ці двоє го­во­ри­ли на юві­лей­но­му са­мі­ті.

Лу­ка­шен­ко: «Під­су­мок 25-річ­чя СНД нев­ті­шний — від кра­що­го до гір­шо­го. І на­зад до сві­тлих ча­сів спів­пра­ці вже не по­вер­не­мо­ся».

На­зар­ба­єв: «Спіль­на ро­бо­та, зв’яз­ки, скрі­пи ду­же слаб­кі. Ми ухва­лю­є­мо ве­ли­че­зну кіль­кість до­ку­мен­тів, які ні­хто не ви­ко­нує».

Го­стин­ний го­спо­дар са­мі­ту, пре­зи­дент Кир­ги­зії Ал­ма­збе­кАтам­ба­єв спро­бу­вав згла­ди­ти похо­рон­ний на­стрій уча­сни­ків і сказав, що «спів­дру­жність від­бу­ла­ся як уні­вер­саль­ний дис­ку­сій­ний май­дан­чик глав дер­жав, яким зав­жди є про що по­го­во­ри­ти». Тоб­то те­пер зро­зумі­ло: СНД — це щоб по­го­во­ри­ти.

Пу­тін, вдя­чний за ло­яль­ність, по­хва­лив Кир­ги­зі­ю­за про­ве­де­ні в цій кра­ї­ні ігри ко­чів­ни­ків і про­ти­ста­вив їх олім­пій­ським іграм, що за­гру­зну­ли в ін­три­гах. Мо­жли­во, це і є справ­жній ви­бір Ро­сії: від­ла­ма­ти, на­ре­шті, лі­ву го­ло­ву, що ди­ви­ться на за­хід, у ім­пер­сько­го ор­ла, сі­сти вже оста­то­чно на та­тар­сько­го ко­ня, і по­їха­ти без­край­ньо­ю­ро­сій­сько­ю­рів­ни­но­ю­на схід, розв’язав­ши тим са­мим ві­ко­ві­чне ро­сій­ське пи­та­н­ня про те, хто ми: Єв­ро­па чи Азія?

ФОТО З САЙТА KNEWS.KG

ПАФОСНІ ДЕКОРАЦІЇ СА­МІ­ТУ НЕ МО­ЖУТЬ ПРИ­ХО­ВА­ТИ ХИТКІСТЬ І НЕВДАЛІСТЬ ТА­КОЇ КОНСТРУКЦІЇ, ЯК СНД

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.