Ко­ха­н­ня на тлі вій­ни...

У жов­тні на ТРК «Укра­ї­на» стар­тує но­вий се­рі­ал вла­сно­го ви­ро­бни­цтва «На лі­нії жи­т­тя»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Ба­га­то­се­рій­ний про­ект, як анон­су­ють на ка­на­лі, « роз­по­від­ає про най­яскра­ві­ші аспе­кти люд­сько­го жи­т­тя на лі­нії фрон­ту » . Са­ме так, ка­нал за­ма­хнув­ся на стрі­чку, по­дії в якій роз­гор­та­ю­ться в на­ші дні. От­же, пе­ред гля­да­чем по­стає Ки­їв ( вій­сько­вий го­спі­таль, який у мир­ний час ско­рі­ше ви­ко­нує фун­кці­ю­лі­кар­ні для вій­сько­во­слу­жбов­ців) і кла­си­чний лю­бов­ний три­ку­тник — двоє про­від­них хі­рур­гів Сер­гій За­до­ро­жний (Ахтем Се­і­та­бла­єв) та Ста­ні­слав Ве­ли­чко ( В’ яче­слав Дов­жен­ко) зма­га­ю­ться за сер­це ко­ле­ги Оль­ги ( Ві­кто­рія Ли­тви­нен­ко).

■Го­лов­на роль— у Се­і­та­бла­є­ва. Йо­го пер­со­наж вза­га­лі то ро­бо­ту в го­спі­та­лі роз­гля­дає ли­ше як пев­ний« пе­ре­по­чи­нок» між від­ря­дже­н­ня­ми у найбільш га­ря­чі то­чки пла­не­ти, де ба­га­то ро­ків у скла­ді ми­ро­твор­чих мі­сій ООН до­по­ма­гає по­ра­не­ним вій­сько­вим. Однак, по­вер­нув­шись чер­го­во­го ра­зу до­до­му «на кіль­ка мі­ся­ців», ге­рой за­став у столиці Май­дан, з пер­ших же хви­лин першої се­рії від­крив для се­бе зна­че­н­ня сло­ва« ті ту­шка », та зро­зу­мів суть про­ти­сто­я­н­ня мі­тин­гу­валь­ни­ків з« бер­ку­тів ц ям ». А тро­хи зго­дом— вій­на на схо­ді. І са­ме у цей час у вій­сько­во­му г ос пі та­лі по­чи­нає ви­ру­ва­ти« лі­нія жи­т­тя» кра­їн и— тут без пе­ре­по­чин­ку пра­цю­ють лі­ка­рі, по­ра­не­них вій­сько­вих при­во­зять со­тня­ми, ки­пить во­лон­тер­ський пункт. А го­лов­ний акцент—на все тій же« лі­нії »( в пря­мо­му та пе­ре­но­сно­му зна­чен­ні ), ко­тру по­стій­но пе­ре­ти­на­ють го­лов­ні ге­рої— упро­довж дня во­ни ба­чать по­ра­не­них, спів­чу­ва­ють їм, на­ма­га­ю­ться до­по­мог­ти і ро-зу­мі­ють усі стра­хи вій­ни. Однак пі­сля ро­бо­ти та у ви­хі­дні дні — ці ж лю­ди йдуть у ре­сто - ра­ни, на ди­ско­те­ки, фе­є­ри­чно свя­тку­ють дні на­ро­дже­н­ня дру­зів. І ще — зу­стрі­ча­ють де­ся­тки ін­ших укра­їн­ців, які ком­фор­тно і зру­чно жи­вуть у столиці. А вій­на для них десь там да­ле­ко, на схо­ді, по «ту лі­нію».

■ Чим не ре­а­лії на­ших днів? Те­ма — на­дмі­ру акту­аль­на, скла­дна і тре­ба ска­за­ти пси­хо­ло­гі­чно чу­тли­ва для на­шої на­ції. Але оми­на­ти її не мо­жна, і тут ціл­ком слу­шним ви­да­є­ться дум­ка акто­ра стрі­чки Оле­ся За­дні­пров­сько­го, який зі­грав роль вчи­те­ля і дру­га Сер­гія За­до­ро­жно­го.

■« Зна­є­те, ме­ні зда­є­ться, що укра­їн­сько­му кі­но та се­рі­а­лам не тре­ба бо­я­ти­ся го­стрих і акту­аль­них тем. Не тре ба­бо ятис я теми вій­ни. На жаль, це сьо­го­дні не­від’єм­ні ре­а­лії на­шо­го жи­т­тя, — го­во­рить пан За­до­ро­жний. — Ко­мусь ви­гі­дно зні­ве­лю­ва­ти на­пру­гу нер­ву вій­ни, від­вер­ну­ти від цьо­го ува­гу. Але на­справ­ді вій­на три­ває. І якщо ще ми­ну­ло­го ро­ку ЗМІ по­ка­зу­ва­ли ко­жно­го за­ги­бло­го в АТО, зні­ма­ли про ньо­го ре­пор­таж, го­во­ри­ли, що ця лю­ди­на втра­ти­ла жи­т­тя не­да­рем­но, то сьо­го­дні, на жаль, за­ги­блі лю­ди— це ста­ти­сти­ка, ру­хо­мий ря­док у но­ви­нах. Ні штаб А ТО, ні Адмі­ні­стра­ція Пре­зи­ден­та не да­ють по­і­мен­них да­них про втра­ти. А цей се­рі­ал по­ка­зує, що ні­чо­го не мо­же бу­ти за­бу­тим. Так, це ху­до­жня кар­ти­на, так, тут клю­чо­вий акцент—на не й мо­ві рних істо­рі­ях ко­ха­н­ня. Але на тлі ни­ні­шньої вій­ни. Ге­рої ко­жно­го для опе­ру­ють де­ся­тки лю­дей. Але тло ро­бо­ти — на­ші дні. Ге­рої йдуть до­до­му і ба­чать сусідів, зна­йо­мих і не­зна­йо­мих лю­дей, для яких вій­ни не­має. Їм спо­кій­но і ком­фор­тно. Най­біль­ше ме­ні спо­до­ба­ло­ся, що ні ре­жи­сер, ні акто­ри не ста­ви­ли - с я до зйо­мок— як до чер­го­вої «хал­ту­ри », мов­ляв, про­сто зні­ма­є­мо ка­зо­чку та за­ро­бля­є­мо гро­ші. Ні — сто­від­со­тко­ва са­мо­ре­а­лі­за­ція актор­сько­го скла­ду, пре­кра­сна ре­жи­су­ра. Я уже від­чу­ваю, що фільм по­зи­тив­но від­гу­кне­ться у сер­цях у кра­їн с ьких гля­да­чів».

■ Да­ти оцін­ку всій кар­ти­ні, без­ум­но, важ­ко, якщо ти її не ба­чив. Однак, про­де­мон­стро­ва­ні 21 ве­ре­сня у сто­ли­чно­му к ін о те­а­трі« Жов­тень» н аз акри­том упе­ред по­ка­зі для жур­на­лі­стів дві се­рії— пер­ша та в ось- ма—за­ли ши­ли при­єм­не вра­же нн я. У вже зви­чній ма­не­рі ре­жи­се­ра Ан­то­на Гой­ди (се­рі­а­ли «Са­шка», «Жі­но­чий лі­кар») стрі­чка пе­ре­пов­не­на не й мо­ві рни­ми сто­ли­чни­ми пей­за­жа­ми, сю­же­тні лі­нії змі­ню­ють ди­на­мі­чно, а акто­ри ви­кла­да­ю­ться на всі 100%. Мо­ви кар­ти­ни— ро­сій­ська та укра­їн­ська. Ав­то­рис т рі­чки ро­блять акцент— та­кі ре­а­лії столиці.

■ Ва­жли­во, що страх пе­ред по­ка­зом, що ТРК« Укра­ї­на» те­му вій­ни і ша­ле­но­го про­я­ву укра­їн­сько­го па­трі­о­ти­зму за остан­ні ро­ки мо­же по­ка­за­ти де­що бру­таль­но, за­над­то пря­мо­лі­ній­но або вза­га­лі з ні ве­лю в ати, — не під­твер­див­ся. У по­ба­че­них епі­зо­дах — все пе­ре­да­но зба­лан­со­ва­но і ма­кси­маль­но ко­ре­ктно.

■ « Це був один із най­важ -чи х про­е­ктів у мо­є­му жит­ті. Але во­дно­час і один знай ці к аві­ших, — окре­мо пе­ред по­ка­зом на­го­ло­си ре­жи­сер кар­ти­ни Ан­тон Гой­да .— Цей се­рі­ал ва­жли­вий тим, щ овід обра­жає по­дії, які від­бу­ва­ли­ся ще зов­сім не­дав­но і які про­дов­жу­ють від­бу­ва­ти­ся сьо­го­дні. То­му в емо­цій­но­му пла­ні пра­цю­ва­ти над кар­ти­ною бу­ло важ­ко нам всім. Як це ви­йшло — по­ка­же екран та емо­ції гля­да­чів».

■ Цю ж те­му про­дов­жив і Ахтем Се­і­та­бла­єв, який ви­ко - нав го­лов­ну роль: «Для ме­не ро­бо та в цьо­му се­рі­а­лі — про­фе - сій­ний ви­клик. Ко­жна се­рія — це окре­ма не­про­ста істо­рія. Ча­сом до­сить тра­гі­чна, ін­ко­ли — лі­рич на. Але ко­жна се­рія — окре­ма гра­фа, яка мо­гла б бу­ти пов­но­цін­ним філь­мом. Я про­шу про­фе­сій­них лі­ка­рів не су­ди­ти над­то су­во­ро — ми ста­ра­ли­ся. А гля­да­чів — спро­бу­ва­ти від­чу­ти ту емо­цію, які від­чу­ва ли ми під час всьо­го зні­маль­но­го про­це­су».

■ Свою ж дум­ку про кар­ти­ну укра­їн­ські гля­да­чі змо­жуть скла­сти вже у жов­тні, ко­ли «На лі­нії жи­т­тя» ви­йде в ефір.

ФОТО НАДАНО ТРК УКРА­Ї­НА

РЕ­ЖИ­СЕР АН­ТОН ГОЙ­ДА, АКТОР АХТЕМ СЕ­І­ТА­БЛА­ЄВ ТА ВІЙСЬКОВІ ПІ­СЛЯ ПЕРЕДПОКАЗУ ДИСКУТУЮТЬ ПРО РЕ­АЛЬ­НЕ Й ВИГАДАНЕ У СТРІЧЦІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.