«Чор­ній» істо­рії та куль­ту­рі при­свя­чу­є­ться

24 ве­ре­сня у столиці США від­кри­ють му­зей пло­щею по­над 8 ти­сяч квадратних ме­трів

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

На­ціо­наль­на алея — найбільший куль­тур­ний ком­плекс: йо­го називають облич­чям Аме­ри­ки. Са­ме тут роз­та­шо­ва­ні пам’ятник Джор­джу Вашингтону і біль­шість Смі­тсо­нівсь- ких му­зе­їв. А те­пер з’яви­ться й пер­ший у кра­ї­ні центр, при­свя­че­ний ви­клю­чно істо­рії та куль­ту­рі афро­а­ме­ри­кан­ців. На пло­щі май­же 8 ти­сяч квадратних ме­трів роз­та­шу­ва­ло­ся по­над 36 ти­сяч екс­по­на­тів. Пам’ять про ча­си раб­ства — лан­цю­ги, ва­го­ни з та­бли­чка­ми «ли­ше для бі­лих», улам­ки ко­ра­бля, що пе­ре­во­зив не­віль­ни­ків. І екс­по­на­ти ін­шо­го шти- бу: тру­ба Луї Арм­строн­га, чер­во­ний ка­ди­лак Ча­ка Бер­рі й ін­ші свід­че­н­ня ви­ня­тко­во­го вне­ску афро­а­ме­ри­кан­ців у куль­ту­ру США.

Істо­рія ство­ре­н­ня цьо­го му­зею ся­гає ко­рі­н­ням 1915 ро­ку; але ли­ше 2003 ро­ку пі­сля де­ся­ти­літь фаль­стар­тів пре­зи­дент Джордж Буш на­ре­шті під­пи­сав за­кон про ство­ре­н­ня NMAAHC. «Ідея му­зею, при­свя­че­но­го афро­а­ме­ри­кан­цям, упер­ше бу­ла за­про­по­но­ва­на чор­но­шкі­ри­ми ве­те­ра­на­ми Гро­ма­дян­ської вій­ни. Че­рез ро­ки їхній за­клик був під­хо­пле­ний пред­став­ни­ка­ми по­ко­лі­н­ня гро­ма­дян­ських прав — чо­ло­ві­ка­ми й жін­ка­ми, які вмі­ли би­ти­ся за прав­ду й спра­ве­дли­вість», — сказав пре­зи­дент США Барак Обама під час це­ре­мо­нії за­кла­да­н­ня пер­шо­го ка­ме­ня.

По­ло­ви­ну не­об­хі­дних на бу­дів­ни­цтво му­зею$500 млн ви­ді­лив аме­ри­кан­ський Кон­грес, а ре­шту вне­сли спон­со­ри, се­ред яких ви­яви­ли­ся як ве­ли­кі ком­па­нії, та­кі як Wal-Mart, American Express, Boeing, так і при­ва­тні осо­би — Білл і Ме­лін­да Гейтс, Опра Він­фрі та ін­ші.

Ав­то­ром про­е­кту бу­дів­лі му­зею став ви­хі­дець з Тан­за­нії — тем­но­шкі­рий ар­хі­те­ктор Де­від Аджайе. За йо­го за­ду­мом ше­сти­по­вер­хо­ву бу­дів­лю чі­ткої гео­ме­три­чної фор­ми ви­рі­ши­ли ви­ко­на­ти зі скла з брон­зо­вим на­пи­ле­н­ням.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.