Що мо­же вплинути на ка­на­ли?

У сер­пні-ве­ре­сні ви­яв­ле­но транс­ля­цію ше­сти філь­мів з озна­ка­ми порушень за­ко­но­дав­ства про кі­не­ма­то­гра­фію

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Укра­їн­ські те­ле­ка­на­ли про­дов­жу­ють по­ру­шу­ва­ти за­кон, ви­пу­ска­ю­чи в ефір за­бо­ро­не­ні укра­їн­ським за­ко­но­дав­ством ро­сій­ські ху­до­жні філь­ми та се­рі­а­ли. Так, у пе­рі­од із 15 сер­пня по 11 ве­ре­сня цьо­го ро­ку На­ціо­наль­на ра­да з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня про­ве­ла мо­ні­то­ринг до­три­ма­н­ня за­галь­но­на­ціо­наль­ни­ми мов­ни­ка­ми за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни про кі­не­ма­то­гра­фію. Ре­зуль­та­ти моніторингу вра­жа­ють — за­фі­ксо­ва­но транс­ля­ці­ю­о­дра­зу п’яти ху­до­жніх філь­мів та одно­го те­ле­се­рі­а­лу з озна­ка­ми порушень стат­ті 151 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про кі­не­ма­то­гра­фію». Як роз­по­ві­ли «Дню» в На­цра­ді, транс­ля­цію філь­мів із озна­ка­ми по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства про кі­не­ма­то­гра­фі­ю­бу­ло за­фі­ксо­ва­но на те­ле­ка­на­лах «Укра­ї­на» (х/ф «Отец-оди­но­чка», х/ф «Горь­кое сча­стье» і х/ф «По­да­рок су­дьбы»), «НТН» (т/с «По­бег» і х/ф «Выго­дный кон­тракт») та «1+1» (х/ф «Лю­бо­вь-мор­ко­вь-2»).

По­ру­ше­н­ня пе­ре­дов­сім сто­су­ю­ться транс­ля­ції про­ду­кції ви­ро­бни­цтва Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, ви­го­тов­ле­ної пі­сля 1 сі­чня 2014 ро­ку, а та­кож на­яв­но­сті по­зи­тив­них обра­зів пра­во­охо­рон­них ор­га­нів РФ і СРСР. Зокрема, остан­ні бу­ли у філь­мах, де­мон­стро­ва­них те­ле­ка­на­ла­ми «НТН» і «1+1». А те­ле­ка­нал «Укра­ї­на», на дум­ку дер­жав­но­го ре­гу­ля­то­ра, змі­нив на­зву по­ка­за­них ним тво­рів. Крім то­го, за ін­фор­ма­ці­єю, що мі­сти­ться на офі­цій­но­му сай­ті Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, рік їх ви­ро­бни­цтва — 2015 або 2016. Від­так, у На­цра­ді зві­ту­ють: ін­фор­ма­цію про фа­кти не­до­три­ма­н­ня мов­ни­ка­ми за­ко­но­дав­чих норм ре­гу­ля­тор пе­ре­дав до Дер­жав­но­го агент­ства Укра­ї­ни з пи­тань кі­но для «від­по­від­но­го ре­а­гу­ва­н­ня». Що та­ке «від­по­від­не ре­а­гу­ва­н­ня», згі­дно не­до­ско­на­ло­го укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства, — пи­та­н­ня за­ли­ша­є­ться відкритим. Як і те, чи по­ка­ра­ють і як са­ме по­ру­шни­ків. До при­кла­ду, по окре­мих се­рі­а­лах На­цра­да «по­про­си­ла» Держ­кі­но про­зві­ту­ва­ти, чи є у стрі­чок на­яв­ність про­ка­тно­го по­свід­че­н­ня, і... отри­ма­ла від­по­відь, що по­свід­че­н­ня ви­да­ва­ло­ся. Як мо­жна ви­да­ти про­ка­тне по­свід­че­н­ня кар­ти­ні, що по­ру­шує за­ко­но­дав­ство, і яким вза­га­лі по­ви­нен бу­ти ін­стру­мент ре­а­гу­ва­н­ня у по­ді­бних ви­пад­ках, «День» роз­пи­тав у ме­ді­а­ю­ри­ста, ди­ре­кто­ра Ін­сти­ту­ту ме­ді­а­пра­ва Та­ра­са Шев­чен­ка.

«У На­ціо­наль­ної ра­ди з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня ма­ли б бу­ти чі­ткі юри­ди­чні ме­ха­ні­зми для при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті ка­на­ли за по­ді­бні по­ру­ше­н­ня, — го­во­рить Та­рас Шев­чен­ко. — Сьо­го­дні є про­е­кти за­ко­нів, які спря­мо­ва­ні по­си­ли­ти по­зи­ції дер­жав­но­го ре­гу­ля­то­ра, зокрема шля­хом ви­зна­че­н­ня сер­йо­зних штра­фів. Але більш ва­жли­во, щоб це бу­ло та­кож вра­хо­ва­но в про­е­кті про ау­діо­ві­зу­аль­ні по­слу­ги, який за­раз теж го­ту­є­ться. Зро­зумі­ло, що ін­ду­стрія цьо­му всі­ля­ко пру­ча­є­ться. Тре­ба від­вер­то ка­за­ти, що, вла­сне, ін­ду­стрія має ве­ли­че­зний вплив не ли­ше на окре­мі ор­га­ни вла­ди, а й без­по­се­ре­дньо на На­цра­ду. По су­ті, з пред­став­ни­ків ве­ли­ких ка­на­лів На­цра­да ни­ні і скла­да­є­ться. В де­мо­кра­ти­чних єв­ро­пей­ських кра­нах — го­лов­ним за­со­бом ре­а­гу­ва­н­ня на по­ру­ше­н­ня те­ле­ком­па­ні­я­ми за­ко­но­дав­ства є штраф. При цьо­му штра­фи мо­жуть ста­но­ви­ти со­тні ти­сяч до­ла­рів. І це діє, б’є по ру­ках ба­жа­ю­чих на вла­сний роз­суд тра­кту­ва­ти за­кон. У нас це не діє. На­цра­да го­во­рить, що ча­сто не має ефе­ктив­них за­со­бів ре­а­гу­ва­н­ня. Час­тко­во так і є. Але на­віть на­яв­не «по­ле дій» у цьо­му ви­пад­ку ви­ко­ри­сто­ву­є­ться не спов­на. Не­за­ле­жна ме­дій­на ра­да, яку ми ство­ри­ли ра­зом з пар­тнер­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, за­раз са­ме го­ту­є­ться опри­лю­дни­ти спе­ці­аль­ні ре­ко­мен­да­ції для На­цра­ди що­до пра­вил ре­а­гу­ва­н­ня на по­ді­бні по­ру­ше­н­ня кон­тен­ту. Ми за­кли­ка­є­мо дер­жав­ний ре­гу­ля­тор актив­но ке­ру­ва­ти­ся існу­ю­чи­ми фун­кці­я­ми і не го­во­ри­ти, що втручання у кон­тент — це цен­зу­ра. Ре­а­гу­ва­н­ня пос­тфа­ктум, пі­сля опри­лю­дне­н­ня кон­тен­ту — це не цен­зу­ра. Це нор­ма для по­ля ефе­ктив­ної дії та впли­ву».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.