Пе­тро ПОРОШЕНКО,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.facebook.com)

Пре­зи­дент Укра­ї­ни:

США про­дов­жу­ють під­три­му­ва­ти Укра­ї­ну. Чер­го­вим при­кла­дом ста­ло ухва­ле­н­ня Па­ла­тою пред­став­ни­ків Кон­гре­су США за­ко­ну «Про під­трим­ку ста­біль­но­сті і де­мо­кра­тії в Укра­ї­ні». До­ку­мент чі­тко фі­ксує збе­ре­же­н­ня аме­ри­кан­ських сан­кцій про­ти РФ до своє­ча­сно­го, пов­но­го і до­ве­де­но­го ви­ко­на­н­ня нею Мін­ських до­мов­ле­но­стей. Ін­ший ва­жли­вий пункт — за­бо­ро­на на ви­зна­н­ня ане­ксії Кри­му. І, не менш ва­жли­во, що до за­со­бів під­трим­ки Укра­ї­ни за­лу­че­но ле­таль­ні обо­рон­ні си­сте­ми озбро­єнь. Дя­кую на­шим пар­тне­рам за під­трим­ку!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.