«Нас єд­нає дух сво­бо­ди...»

В Ін­сти­ту­ті фі­ло­ло­гії КНУ ім. Т. Шев­чен­ка від­зна­чи­ли День не­за­ле­жно­сті Бол­га­рії. В цен­трі ува­ги уча­сни­ків за­хо­ду — кни­га «Се­стра моя, Со­фія...» з Бі­блі­о­те­ки «Дня»

Den (Ukrainian) - - День України - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

22ве­ре­сня 1908 ро­ку у мі­сті Ве­ли­ко-Тир­но­во у цер­кві Со­ро­ка Ве­ли­ко­му­че­ни­ків бол­гар­ський князь Фер­ди­нанд І за­чи­тав «Ма­ні­фест про не­за­ле­жність Бол­га­рії». Не­за­ле­жну від Осман­ської ім­пе­рії Бол­га­рію по­ча­ли на­зи­ва­ти Бол­гар­ським цар­ством, а Фер­ди­нанд отри­мав ти­тул ца­ря.

Що­ро­ку 22 ве­ре­сня Бол­га­рія від­зна­чає День не­за­ле­жно­сті. В Укра­ї­ні, окрім чи­слен­ної бол­гар­ської ді­а­спо­ри, свя­тку­ють та­кож сту­ден­ти Ін­сти­ту­ту фі­ло­ло­гії Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Т. Шев­чен­ка. За­хід ор­га­ні­зо­вує Центр бол­гар­ської мо­ви, лі­те­ра­ту­ри, істо­рії та куль­ту­ри спіль­но з По­соль­ством Ре­спу­блі­ки Бол­га­рія в Укра­ї­ні.

Цьо­го ро­ку, як і в по­пе­ре­дні ро­ки, сту­ден­ти ка­фе­дри слов’ян­ської фі­ло­ло­гії під­го­ту­ва­ли спе­ці­аль­ну про­гра­му. Лу­на­ли бол­гар­ські та укра­їн­ські на­ро­дні та по­пу­ляр­ні пі­сні, вір­ші Іва­на Ва­зо­ва та Єли­са­ве­ти Ба­гря­ної. У за­хо­ді взяв участь На­дзви­чай­ний і Пов­но­ва­жний По­сол Ре­спу­блі­ки Бол­га­рія в Укра­ї­ні Кра­сі­мір Мін­чев.

Пі­сля за­вер­ше­н­ня «му­зи­чної» ча­сти­ни до­цент ка­фе­дри слов’ян­ської фі­ло­ло­гії Оле­на Чмир пред­ста­ви­ла при­су­тнім но­вин­ку з Бі­блі­о­те­ки «Дня» кни­гу «Се­стра моя, Со­фія...», одним з ав­то­рів якої во­на є. «По­я­ва та­кої дов­го­о­чі­ку­ва­ної книж­ки для ме­не як бол­га­ри­ста ви­гля­дає за­ко­но­мір­ною, — роз­по­від­ає Оле­на Чмир. — По­пу­ляр­но, до­сту­пною мо­вою во­на до­но­сить до укра­їн­сько­го чи­та­ча фа­кти бол­гар­ської істо­рії. Ва­жли­во, що тут ви­сві­тлю­ю­ться пи­то­мо укра­їн­сько-бол­гар­ські зв’яз­ки, які ча­сом важ­ко по­ба­чи­ти на фо­ні ім­пер­ської істо­рії. Сим­во­лі­чно, що це ви­да­н­ня з’яви­ло­ся са­ме на­пе­ре­до­дні Дня не­за­ле­жно­сті Бол­га­рії. Дя­кую га­зе­ті «День» за цю ідею!»

Сту­ден­ти та ви­кла­да­чі, які бра­ли участь у за­хо­ді, ско­ри­ста­ли­ся мо­жли­ві­стю при­дба­ти но­вин­ку. «Книж­ка ці­ка­ва для нас як для май­бу­тніх фа­хів­ців-бол­га­ри­стів, — роз­по­від­ає сту­ден­тка тре­тьо­го кур­су спе­ці­аль­но­сті бол­гар­ська фі­ло­ло­гія Ан­на Го­ло­ва­щен­ко . — І Укра­ї­ні, й Бол­га­рії вла­сти­вий віль­ний дух, пра­гне­н­ня до сво­бо­ди. Оби­дві кра­ї­ни три­ва­лий час бу­ли по­не­во­ле­ні, але та­ки здо­бу­ли свою не­за­ле­жність. У книж­ці пред­став­ле­ні ва­жли­ві зна­н­ня, які не зна­йдеш в Ін­тер­не­ті, і про які ма­ло хто знає».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

НА­ДЗВИ­ЧАЙ­НИЙ І ПОВ­НО­ВА­ЖНИЙ ПО­СОЛ РЕ­СПУ­БЛІ­КИ БОЛ­ГА­РІЯ В УКРА­Ї­НІ КРА­СІ­МІР МІН­ЧЕВ ТА ДО­ЦЕНТ КА­ФЕ­ДРИ СЛОВ’ЯН­СЬКОЇ ФІ­ЛО­ЛО­ГІЇ ОЛЕ­НА ЧМИР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.