10-рі­чний мо­ра­то­рій на ре­ор­га­ні­за­цію

Бу­ко­вин­ські де­пу­та­ти від­сто­я­ли пра­ва ді­а­бе­ти­ків обла­сті

Den (Ukrainian) - - День України -

Про­тя­гом мі­ся­ця у Чер­ні­ве­цькій обла­сті ви­ру­вав скан­дал, спро­во­ко­ва­ний на­мі­ром ре­ор­га­ні­зу­ва­ти обла­сний ен­до­кри­но­ло­гі­чний центр (на­га­да­є­мо, «День» пи­сав про ньо­го у № 154 від 31 сер­пня 2016 ро­ку). Йо­го ста­ціо­нар хо­ті­ли пе­ре­ве­сти до обла­сної лі­кар­ні, роз­о­се­ре­див­ши про­філь­ні ліж­ка по її рі­зних від­ді­ле­н­нях. Ка­те­го­ри­чно про­ти ви­сту­пив ко­ле­ктив цен­тру та йо­го па­ці­єн­ти.

«Під час ви­їзно­го за­сі­да­н­ня спіл­ку­ва­ли­ся не тіль­ки з ко­ле­кти­вом за­кла­ду, ай з па­ці­єн­та­ми. З їхніх слів, са­ме в ен­до­кри­но­ло­гі­чно­му цен­трі їм на­да­ють весь ком­плекс не­об­хі­дної до­по­мо­ги, рів­нем якої хво­рі ду­же за­до­во­ле­ні. Ре­ор­га­ні­за­ція ж за­кла­ду мо­же ли­ше зла­ма­ти йо­го стру­кту­ру та по­гір­ши­ти до­сту­пність і якість», — дає оцін­ку пла­нам го­ло­ва Ко­мі­сії з пи­тань охо­ро­ни здо­ров’я, со­ці­аль­но­го за­хи­сту на­се­ле­н­ня та до­по­мо­ги уча­сни­кам АТО Чер­ні­ве­цької обла­сної ра­ди Ігор Ма­ли­шев­ський.

З по­да­чі ко­мі­сії, пи­та­н­ня подаль­шої до­лі ен­до­кри­но­ло­гі­чно­го цен­тру, збе­ре­же­н­ня яко­го в ці­лі­сно­му ви­гля­ді хво­рі бу­ли ла­дні від­сто­ю­ва­ти, на ліж­ках пі­ке­ту­ю­чи обл­держ­адмі­ні­стра­цію, ви­не­сли на роз­гляд по­за­чер­го­во­го за­сі­да­н­ня се­сії обла­сної ра­ди. Ви­слу­хав­ши ар­гу­мен­ти сто­рін, у то­му чи­слі пред­став­ни­ків па­ці­єн­тів, біль­ші­стю го­ло­сів де­пу­та­ти про­го­ло­су­ва­ли за де­ся­ти­рі­чний мо­ра­то­рій на ре­ор­га­ні­за­цію ен­до­цен­тру.

«Рі­ше­н­ня де­пу­та­тів — це наш шанс на здо­ров’я і жи­т­тя. На ді­а­бет хво­рію вже чверть ві­ку і з вла­сно­го при­кла­ду знаю, що у жо­дно­му з лі­ку­валь­них за­кла­дів обла­сті не на­да­ють та­кої пов­ної ква­лі­фі­ко­ва­ної до­по­мо­ги, як в ен­до­кри­но­ло­гі­чно­му цен­трі», — дає оцін­ку Ана­то­лій По­де­ру­ха, який ра­зом з ін­ши­ми па­ці­єн­та­ми з Чер­нів­ців та ра­йо­нів обла­сті при­йшов на се­сію під­три­ма­ти збе­ре­же­н­ня за­кла­ду від руй­на­ції.

Ан­на ГАРГАЛЯ, Чер­нів­ці

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.