РЕ­ЗО­НАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Ві­дгу­ки на ста­т­тю Миколи ТИМЧЕНКА «Ле­ген­ди Бу­дин­ку з хи­ме­ра­ми» («День» № 166—167 від 16 ве­ре­сня 2016 ро­ку)

Бу­ва­ла там ще до то­го, як ця бу­дів­ля­ста­ла за­кри­тим об’єктом. Че­сно — всі ці скуль­птур­ні ком­по­зи­ції мер­твих тва­рин та мі­сти­чні істо­ти справ­ля­ли мо­то­ро­шне вра­же­н­ня.

Facebook-ко­ри­сту­вач Сві­тла­на МИХАЛЮК

А ко­лись там в одно­му з при­мі­щень мі­сти­ло­ся­по­што­ве від­ді­ле­н­ня, вхід у спо­ру­ду був віль­ний для всіх... Прав­да, ки­ли­мів, оздо­бле­н­ня­не бу­ло... Чи — не пам’ ятаю... У су­сі­дньо­му бу­дин­ку жи­ла одно­кла­сни­ця, ком­по­зи­тор Лев­ко Ре­ву­цький з ро­ди­ною — до пе­ре­їзду в но­ві квар­ти­ри не­по­да­лік від Со­фії...

За бу­дин­ком був про­хід ( для всіх), мо­жна бу­ло не йти схо­да­ми по­ряд. А якщо з ньо­го по­вер­ну­ти на ви­хо­ді пра­во­руч — по­тра­пля­ли в ін­ший під­валь­ний чи на­пів­пі­дваль­ний пе­ре­хід ( між спо­ру­дою й тро­ту­а­ром). Ку­ди він вів, не знаю. Але справ­ді бу­ло стра­шну­ва­то... А ву­ли­чне оздо­бле­н­няв­ра­жа­ло зав­жди.

Facebook-ко­ри­сту­вач Ган­на ОНКОВИЧ

Ві­дгук на но­ви­ну «Па­ру­бій за­явив про від­су­тність під­став для по­вер­не­н­ня ро­сій­ської де­ле­га­ції вПАРЄ» (сайт «Дня» day.kyiv.ua)

Пре­зи­ден­ту і всім на­шим ви­со­ко­по­са­дов­цям з їхні­ми ви­шу­ка­ни­ми ора­тор­ськи­ми зді­бно­стя­ми вар­то зо­се­ре­ди­ти­ся­на то­му, щоб по­ясни­ти всім ди­пло­ма­ти­чним «дру­зям» Укра­ї­ни з їхні­ми по­ра­да­ми, які біль­ше схо­жі на шан­таж, що не­мо­жли­во змі­ни­ти Кон­сти­ту­цію Укра­ї­ни та про­ве­сти ви­бо­ри на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях для ле­га­лі­за­ції там ро­сій­ських вій­сько­вих зло­чин­ців. І ще: хай ці ве­ли­ко­ро­зум­ні ди­пло­ма­ти на­звуть хоч один при­клад з істо­рії, ко­ли б кра­ї­на змі­ню­ва­ла під зов­ні­шнім ти­ском вла­сну Кон­сти­ту­цію під час вій­ни, ма­ю­чи оку­по­ва­ні те­ри­то­рії та на до­го­ду во­ро­гу!? То­му не тре­ба Укра­ї­ні та укра­їн­цям роз­ка­зу­ва­ти, що нам ро­би­ти, кра­ще до­по­мо­жіть ви­со­ко­то­чною збро­єю, щоб ми мо­гли зу­пи­ни­ти пу­тін­ських ор­ків, по­ки во­ни ще на на­шо­му кор­до­ні, а не на кор­до­ні з Фран­ці­єю чи Ні­меч­чи­ною.

Facebook-ко­ри­сту­вач Сві­тла­на МИХАЛЮК

Ві­дгу­ки на ста­т­тю На­та­лі ІЩЕНКО «По­во­рот не ту­ди» («День» № 166—167 від 16 ве­ре­сня 2016 ро­ку)

В основ­но­му згі­дний з ав­то­ром. Про­те, ду­маю, най­пер­ше по­трі­бно ство­ри­ти умо­ви для­здо­ро­вої кон­ку­рен­ції ЗМІ (осо­бли­во мі­сце­вих та ре­гіо­наль­них). Але ви­ни­кає за­пи­та­н­ня, де взя­ти ре­сурс — як фі­нан­со­вий, так і про­фе­сій­ний? ( На жаль, це сто­су­є­ться­не ли­ше ме­діа, а й біль­шо­сті сфер укра­їн­ської дій­сно­сті.)

Facebook-ко­ри­сту­вач Oleg NEBELSKY

Зга­дай­мо сло­ва вель­ми­ша­нов­ної па­ні Лі­ни Ко­стен­ко з ро­ма­ну «За­пи­ски укра­їн­сько­го са­ма­шед­шо­го»:

зі 119-ї сто­рін­ки ро­ма­ну: «Але з ди­ва не схо­джу, як це мо­жна бу­ло за та­кий ко­ро­ткий час до­ве­сти Укра­ї­ну до та­ко­го ста­ну?! Так її оду­ри­ти, так обі­кра­сти, зби­ти з ма­гі­страль­но­го шля­ху, за­греб­ти під се­бе всі ре­сур­си, при­бра­ти до рук пре­су, ра­діо й те­ле­ба­че­н­няі фа­кти­чно да­ти на­шій істо­рії зво­ро­тний хід?»;

та з 153-ї сто­рін­ки: «Кра­ще б та­кої Укра­ї­ни вза­га­лі не бу­ло. Мрі­я­ли б про неї, бо­ро­ли­сяб. Пі­дро­ста­ли б но­ві по­ко­лі­н­ня, ла­дні за неї жи­т­тя від­да­ти. Лі­те­ра­ту­ра бу­ла б — хай за­бо­ро­не­на, хай сам­ви­дав­ська, але ж лі­те­ра­ту­ра, а не це за­сли­не­не ма­тю­ка­ми плю­гав­ство».

Facebook-ко­ри­сту­вач Petro STAROKHATNYI

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.