Обійти ко­лапс на ми­тни­ці

Ек­спер­ти про­по­ну­ють вве­сти си­сте­му еле­ктрон­них черг на пун­ктах про­пу­ску і вже ство­ри­ли її про­то­тип

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ві­та­лій АНДРОНІК

Уба­га­тьох кра­ї­нах Єв­ро­пи ман­дрів­ни­кам, щоб пе­ре­тну­ти кор­дон, до­ста­тньо за­ре­є­стру­ва­ти­ся в еле­ктрон­ній чер­зі та в пев­ний час з’яви­ти­ся на пун­кті про­пу­ску. В Укра­ї­ні ми­тни­ця по­ки пра­цює в ре­жи­мі жи­вої чер­ги, й ав­то­мо­бі­лі на кор­до­ні мо­жуть сто­я­ти по­над де­сять го­дин.

За сло­ва­ми на­ро­дно­го де­пу­та­та Іго­ря Гу­зя, із вве­де­н­ням без­ві­зо­во­го ре­жи­му на ми­тни­ці мо­же утво­ри­ти­ся ко­лапс, якщо си­сте­му про­пу­ску не мо­дер­ні­зу­ва­ти й не пе­ре­ве­сти час тко­во в еле­ктрон­ний ре­жим.

«Ми че­ка­є­мо вве­де­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му, який оче­ви­дно збіль­шить кіль­кість охо­чих їха­ти з Укра­ї­ни і в Укра­ї­ну. І за­раз ма­є­мо си­ту­а­цію, ко­ли со­тні ав­то­мо­бі­лів сто­ять на пун­ктах про­пу­ску в чер­зі. Бу­ває, що пе­ре­ти­на­єш кор­дон 10 — 12 го­дин. А якщо збіль­ши­ться кіль­кість ав­то­мо­бі­лів і гро­ма­дян Укра­ї­ни та ЄС, які їха­ти­муть, на нас че­ка­ти­ме ко­лапс. То­му ми ство­ри­ли про­то­тип ре­сур­су для бро­ню­ва­н­ня чер­ги на ми­тни­ці он-лайн (сайт cherganakordoni.com. — Він з 20 ве­ре­сня пра­цює в те­сто­во­му ре­жи­мі, щоб лю­ди мо­гли на­да­ти свої про­по­зи­ції. Пі­сля ми зу­стрі­не­мо­ся з ке­рів­ни­ком фі­скаль­ної слу­жби і пе­ре­да­мо йо­му цю роз­роб­ку», — ка­же Ігор Гузь.

По­ді­бна си­сте­ма пра­цює на пун­ктах про­пу­ску в Поль­щі. «На цей про­ект нас на­ди­хну­ло спіл­ку­ва­н­ня з колишнім ке­рів­ни­ком поль­ської ми­тни­ці, — про­дов­жує де­пу­тат. — Ми го­во­ри­ли про ду­же ба­га­то про­блем, які по­ля­ки ви­рі­ши­ли. За­раз ми йде­мо ці­єю са­мою до­ро­гою. Ми про­си­мо для по­ча­тку взя­ти один із пун­ктів про­пу­ску для пі­ло­тно­го про­е­кту, щоб по­ба­чи­ти, як це пра­цює, які є мі­ну­си та плю­си».

За сло­ва­ми ке­рів­ни­ка ме­ді­а­про­е­кту «Во­линь 24» Во­ло­ди­ми­ра Па­щен­ка, ми­тни­ця дав­но де­мон­струє не­спро­мо­жність пра­цю­ва­ти в ре­жи­мі жи­вої чер­ги. «На­ша ін­фра­стру­кту­ра не го­то­ва на ту кіль­кість лю­дей, які пе­ре­ти­на­ють кор­дон сьо­го­дні. Он­лайн-бро­ню­ва­н­ня — пла­тфор­ма, яка до­зво­лить до­лу­чи­ти­ся до спро­ще­н­ня пе­ре­ти­ну кор­до­ну. За­бро­ню­вав­ши мі­сце в чер­зі, при­їжджа­єш в обра­ний час і спо­кій­но про­хо­диш кор­дон», — за­зна­чає Во­ло­ди­мир Па­щен­ко.

Ро­зро­бник сайта Ма­ксим Ні­кі­тін за­ува­жує, що їхній про­то­тип пла­тфор­ми для бро­ню­ва­н­ня мі­сця в чер­зі є ма­кси­маль­но про­стим у ко­ри­сту­ван­ні й за­хи­ще­ним від злов­ми­сни­ків. «Основ­не зав­да­н­ня — ма­кси­маль­но спро­сти­ти по­да­чу за­яв­ки на пе­ре­тин кор­до­ну. Ре­є­стра­ція від­бу­ва­є­ться одра­зу пі­сля по­да­чі за­яв­ки. У нас бу­ли рі­зні фо­кус­гру­пи, лю­ди рі­зних ві­ко­вих ка­те­го­рій і з рі­зним рів­нем ко­ри­сту­ва­н­ня ПК. Усе від­бу­ва­є­ться на одній сто­рін­ці. Все, що по­трі­бно зро­би­ти на сай­ті, — обра­ти вид транс­пор­ту, яким пе­ре­ти­на­ти­ме­те кор­дон, да­ту та час пе­ре­ти­ну. При цьо­му ко­ри­сту­вач ба­чи­ти­ме, на який час уже не­має місць і на який є віль­ні. Да­лі тре­ба вве­сти ін­фор­ма­цію про во­дія та транс­порт­ний за­сіб і під­твер­ди­ти бро­ню­ва­н­ня», — по­яснює Ма­ксим Ні­кі­тін.

Ігор Гузь ре­зю­мує: «Суть про­ста — ти ма­єш еле­ктрон­ний кви­ток і зна­єш, що в пев­ний час мо­жеш без про­блем пе­ре­тну­ти кор­дон. З ці­єю си­сте­мою ми­тни­ця мо­же пра­цю­ва­ти як го­дин­ник».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.