ПРО АВТОРА

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Бо­рис Во­ло­ди­ми­ро­вич Соболєв в 1991—1993 ро­ках пра­цю­вав заступником і першим заступником мі ніс т ра зов ніш ньо еко но міч них зв’яз­ків Укра­ї­ни, був спів­го­ло­вою Мі­ждер­жав­ної ра­ди з управ­лі­н­ня дер­жав­ним зов­ні­шнім бор­гом і акти­ва­ми СРСР.

Ма­є­ться на ува­зі спла­та по­да­тку на не­ру­хо­мість ра­дян­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, що ма­ють не­ру­хо­мість за кор­до­ном (МЗЕЗ, ТАРС, Со­ю­зом ра­дян­ських то­ва­риств дружби і куль­тур­но­го зв'яз­ку із за­ру­бі­жни­ми кра­ї­на­ми, Ае­ро­флот то­що)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.