Ан­ти­дот про­ти «вар­вар­ства»

Як За­хо­ду по­трі­бно ре­а­гу­ва­ти на вій­сько­ві зло­чи­ни Ро­сії в Си­рії — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Ми­ну­лий ти­ждень ду­же яскра­во про­де­мон­стру­вав сві­ту руй­нів­ну роль Ро­сії у вре­гу­лю­ван­ні си­рій­ської кри­зи. Са­ме так на екс­тре­но­му за­сі­дан­ні Ра­ди Без­пе­ки ООН у не­ді­лю вве­че­рі оха­ра­кте­ри­зу­ва­ли дії Мо­скви в Си­рії. На­га­да­є­мо, за ти­ждень з ча­су при­пи­не­н­ня пе­ре­мир’я кіль­кість за­ги­блих в Алеппо вна­слі­док авіа­уда­рів си­рій­ської та ро­сій­ської авіа­ції, які зни­щи­ли у то­му чи­слі гу­ма­ні­тар­ний кон­вой до Алеппо, зро­сла до 213 осіб, се­ред яких — ді­ти.

■ Пред­став­ник США при ООН Са­ман­та Па­у­ер на­зва­ла дії Ро­сії в Си­рії «вар­вар­ством», а не бо­роть­бою з те­ро­ри­змом. «За­мість то­го щоб до­по­ма­га­ти до­став­ля­ти жит­тє­во не­об­хі­дну до­по­мо­гу ци­віль­ним, Ро­сія та Асад бом­бар­ду­ють гу­ма­ні­тар­ні кон­вої та шпи­та­лі», — на­го­ло­си­ла во­на. «Вар­вар­ством» на­звав за­сто­су­ва­н­ня в Алеппо бе­то­но­бій­них авіа­бомб ген­сек ООН Пан Гі Мун, за­кли­кав­ши уря­ди кра­їн, які мо­жуть впли­ну­ти на си­ту­а­цію, по­кла­сти край жа­хі­т­тям.

Тим ча­сом мі­ністр за­кор­дон­них справ Фран­ції Жан-Марк Еро за­сте­ріг Ро­сію та Іран від спів­у­ча­сті в зло­чи­нах ре­жи­му Ба­ша­ра Аса­да. А мі­ністр за­кор­дон­них справ Ве­ли­ко­бри­та­нії Бо­рис Джон­сон за­кли­кав про­ве­сти роз­слі­ду­ва­н­ня що­до при­че­тно­сті Ро­сії до бом­бар­ду­ва­н­ня гу­ма­ні­тар­но­го кон­вою ООН в Си­рії.

■Пред­став­ник Укра­ї­ни при ООН Во­ло­ди­мир Єль чен к ос ка­зав у сво­є­му ви­сту­пі, що на­яв­на ін­фор­ма­ція про ви­ко­ри­ста­н­ня за­па­лю­валь­ної зброї та по­ту­жних боє­при­па­сів, та­ких як бун­кер­ні бом­би у три­ва­ю­чій вій­ні нав­ко­ло Але п по, ще більш на­о­чно де­мон­струє руй­нів­ну участь Ро­сії. Він на­го­ло­сив, що« дії си­рій­сько­го ре­жи­му і йо­го со­ю­зни­ків під­ри­ва­ють всі прин­ци­пи Мі­жна­ро­дно­го гу­ма­ні­тар­но­го пра­ва, еле­мен­тар­ні прин­ци­пи гу­ман­но­сті».

На­то­мість по­стій­ний пред­став­ник РФ при ООН Ві­та­лій Чур­кін тра­ди­цій­но зви ну ва тив США у не до три ман ні умов пе­ре­мир’я.

■ Тим ча­сом пред­став­ни­ки груп пов­стан­ців за­яви­ли, що від­мов­ля­ю­ться спри­йма­ти Ро­сію як по­се­ре­дни­ка у кон­флі­кті, оскіль­ки Кремль «був спіль­ни­ком ре­жи­му у зло­чи­нах» про­ти на­ро­ду Си­рії.

«День» звер­нув­ся до до­кто­ра юри­ди­чних на­ук, про­фе­со­ра, екс-упов­но­ва­же­но­го Укра­ї­ни в Мі­жна­ро­дно­му су­ді ООН Во­ло­ди­ми­ра ВАСИЛЕНКА з про­ха­н­ням роз­по­ві­сти, я ку­цій си­ту­а­ції має ді­я­ти між­на­ро­дна спіль­но­та, щоб при­тя­гну­ти Ро­сію до від­по­від­аль­но­сті за ско­є­ні зло­чи­ни.

«УКРАЇНА ПОВИННА НАПОЛЯГАТИ НА СТВОРЕННІ АНТИПУТІНСЬКОЇ КОАЛІЦІЇ, ЯКА Б ЗАСТОСУВАЛА КОЛЕКТИВНІ САНКЦІЇ ПРО­ТИ МО­СКВИ»

—Перш за все, За­хід по­ви­нен по­си­ли­ти санкції про­ти Ро­сії че­рез гру­бе не­хту­ва­н­ня нею нор­ма­ми мі­жна­ро­дно­го пра­ва в рі­зних си­ту­а­ці­ях. При­чо­му по­трі­бно на­го­ло­си­ти н ато­му, щ оце гло­баль­ні по­ру­ше­н­ня, зне­ва­га до­мі ж нар одно­го спів­то­ва­ри­ства за­ра­ди до­ся­гне­н­ня агре­сив­них ці­лей, які по­ру­шу­ють ін­те­ре­си всіх дер­жав сві­ту.

■ То­му між­на­ро­дне спів­то­ва­ри­ство має до­кла­сти зу­силь до по­си­ле­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії, щоб при­му­си­ти її по­ва­жа­ти між­на­ро­дне пра­во і від­но­ви­ти між­на­ро­дний пра­во­по­ря­док. Все це тре­ба ро­би­ти в ув’яз­ці з агре­сі­єю Ро­сії про­ти Укра­ї­ни.

На мою дум­ку, Україна, акцен­ту­ю­чи на агре­сив­ній по­ве­дін­ці Ро­сії, повинна наполягати на створенні антипутінської коаліції, яка б застосувала колективні санкції про­ти Мо­скви. Цьо­го не мо­жна зро­би­ти на­рів­ні Р Б ООН, оскіль­ки Ро­сія має пра­во­ве то, але роз­гляд цьо­го пи­та­н­ня мо­жна пе­ре­не­сти в Ген асам­блею ООН. А во­на від­по­від­но мо­же за­су­ди­ти дії Ро­сії і ухва­ли­ти рі­ше­н­ня про за­сто­су­ва­н­ня сан­кцій. Що­прав­да, рі­ше­н­ня ге­на нсам­блеї бу­де но­си­ти ре­ко­мен­да­цій­ний ха­ра­ктер, але та­кі ре­ко­мен­да­ції ма­ють до­звіль­ну при­ро­ду і зокре­ма, ство­рю­ють під­ста­ви для пра­во­мір­но­го за­сто­су­ва­н­ня при­му­су що­до дер­жа­ви, яка не­хтує між­на­ро­дним пра­вом і по­ру­шує між­на­ро­дний пра­во­по­ря­док.

■Уда­ній си­ту­а­ції ні­чо­го ін­шо­го не мо­жна при­ду­ма­ти. З дру­го­го бо­ку, Україна, дба­ю­чи про свої ін­те­ре­си, має по­си­ли­ти ін­ди­ві­ду­аль­ні санкції про­ти Ро­сії і по ма­кси­му­му роз­ри­ва­ти з нею тор­гі­вель ні від­но­си­ни. На­ра­зі укра­їн­ська вла­да не вжи­ває си­стем­них дій для про­ти­дії ро­сій­ській агре­сії, по­кла­да­ю­чись ли­ше­на ди­пло­ма­ти ч ні ме­то­ди і пе­ре­го­во­рив рам­ках «нор­манд­ської че­твір­ки». І при цьо­му Ки­їв аб­со­лю­тно не ви­ко­ри­сто­вує мо­жли­во­сті, які дає між­на­ро­дне пра­во для за­сто­су­ва­н­ня більш ефе­ктив­них за­со­бів. На­при­клад, до­сі не ство­ре­но на­ціо­наль­ний ко­ор­ди­ну­ю­чий ор­ган, який би го­ту­вав кон­со­лі­до­ва­ну пре­тен­зію до Ро­сії як дер­жа­ви-агре­со­ра. Цей ор­ган мав би си­стем­но за­йма­тись про­бле­мою за­сто­су­ва­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії, ко­ор­ди­ну­ва­ти ді­яль­ність усіх ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди та управ­лі­н­ня.

■Ми ма­є­мо ду­же ба­га­то фа­ктів, які під­твер­джу­ють на­яв­ність зброй­ної агре­сії Ро­сії про­ти Укра­ї­ни, але юри­ди­чно во­ни не­о­форм­ле­ні на­ле­жним чи­ном, щоб по­тім мо­жна бу­ло цим ско­ри­ста­ти­ся. Крім фа­ктів зброй­ної агре­сії ро­сій­ської сто­ро­ни, не об­хід но­зі бра­ти і уза­галь­ни­ти всі да­ні, що сто­су­ю­ться шко­ди, яку спри­чи­ни - л а агре­сія Ро­сії про­ти Укра­ї­ни. По­трі­бно ви­ро­би­ти об­ся­ги ці­єї шко­ди і ви­ма­га­ти від Мо­скви ком­пен­са­ції цих зби­тків. Та­кож не ве­де­ться ро­бо­та по фі­кса­ції во­єн­них зло­чи­нів і зло­чи­нів про­ти лю­дя­но­сті, які чи­нять зброй­ні си­ли Ро­сії на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, і в Кри­му, і на схо­ді Укра­ї­ни. А це ва­жли­во для то­го, щоб на­да­ти ці ма­те­рі­а­ли Мі­жна­ро­дно­му кри­мі­наль­но­му су­ду( МКС). А Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни ви­зна­ла обов’ яз­ко­ву юрис­ди­кцію МКС що­до си­ту­а­ції, яка ви­ни­кла вна­слі­док зброй­ної агре­сії Ро­сії про­ти Укра­ї­ни.

■Ро­змо­ви про не­об­хі­дність поз бав­ле­н­ня Ро­сії пра­ва ве­то ні­чо­го не да­ють, то­му що без неї не­мо­жли­во змі­ни­ти ста­тут ООН. А єди­ний шлях д оцьо­го— за­фі­ксу­ва­ти всі зло­чи­ни, які чи­нить Ро­сія на між­на­ро­дній аре - ні, по­чи­на­ю­чи від пер­шої та дру­гої че­чен­ських во­єн, ухо­ді яких Ро­сія гру­бо по­ру­ши­ла свої між­на­ро­дні зо­бо в’ яза­н­ня і то таль­но зни­щив­ши Гро­зний, во­на вчи­ни­ла ге­но­цид про­ти че­чен­сько­го на­ро­ду. Пі­сля цьо­го Ро­сія здій­сни­ла агре­сію про­ти Гру­зії в 2008 ро­ці, в 2014 ро­ці— про­ти Укра­ї­ни, д оцьо­го тре­ба до­да­ти дії Ро­сії в Си­рії, не ка­жу­чи про не­за­кон­не утри­ма­н­ня військ у При­дні­стров’ї, від­тор­гне­н­ня те­ри­то­рій від Гру­зії.

■ Про­тя­гом істо­ри­чно ду­же ко­ро­тко­го від­тин­ку ча­су Ро­сія ско­ї­ла ду­же ба­га­то між­на­ро­дних зло­чи­нів, і са­ме з цьо­го тре­ба ви­хо­ди­ти. Це має ста­ти під­ґрун­тям для ство­ре­н­ня ан­ти­пу­тінсь кої коаліції, як сво­го час убу­ла ство­ре­на ан­ти­гі­тле­рів­ська ко­а­лі­ція. І тіль­ки це мо­же да­ти ре­зуль­та­ти. Біль­ше то­го, все це має за­вер­ши­тись Дру­гим Нюрн­берзь­ким три­бу­на­лом. Але цьо­го ра­зу вже­не що­до ні­ме­цьких зло­чин­ців, а що­до ро­сій­ських, вклю­чно з Пу­ті­ним. А цьо­го мо­жна до­би­тись на­віть не за­сто­со­ву­ю­чи зброй­ної си­ли, а за­сто­су­вав­ши еко­но­мі­чні, ди­пло­ма­ти­чні і по­лі­ти­чні за­со­би при­му­су. Якщо у кра­їн-чле­нів НАТО і ЄС бу­де по­лі­ти­чна во­ля, то во­ни мо­жуть вжи­ти та­ких за­хо­дів, щоб при­му­си­ти Ро­сію ви­ко­ну­ва­ти во­лю мі­жна­ро­дно­го спів­то­ва­ри­ства і по­ва­жа­ти між­на­ро­дне пра­во.

ФО­ТО РЕЙТЕР

СИРІЯ. АЛЕППО. 25 ВЕ­РЕ­СНЯ 2016 р.

ФО­ТО РЕЙТЕР

ВО­ЛО­ДИ­МИР ЄЛЬЧЕНКО: «НА­ЯВ­НА ІН­ФОР­МА­ЦІЯ ПРО ВИ­КО­РИ­СТА­Н­НЯ ЗА­ПА­ЛЮ­ВАЛЬ­НОЇ ЗБРОЇ ТА ПО­ТУ­ЖНИХ БОЄ­ПРИ­ПА­СІВ, ТА­КИХ ЯК БУН­КЕР­НІ БОМ­БИ У ВІЙ­НІ, ЩО ТРИВАЄ НАВ­КО­ЛО АЛЕППО, ЩЕ БІЛЬШ НА­О­ЧНО ДЕ­МОН­СТРУЄ РУЙ­НІВ­НУ УЧАСТЬ РО­СІЇ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.