По­мил­ки «стрі­ля­ють»

«За два мі­ся­ці під­го­тов­ки не мо­жна за­без­пе­чи­ти від­по­від­не на­вча­н­ня пра­во­охо­рон­ця, під­го­ту­ва­ти йо­го мо­раль­ний та пси­хо­ло­гі­чний стан», — на­ро­дний де­пу­тат

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

«Но­ва по­лі­ція де­зо­рі­єн­то­ва­на, а ста­ра — не­жит­тє­зда­тна», — екс­перт про не­пря­мі при­чи­ни тра­ге­дії в Дні­прі

Осін­ній і до­що­ви­тий Дні­про в жа­ло­бі. Уран­ці ми­ну­лої не­ді­лі по­бли­зу мі­сько­го ав­то­вок­за­лу за­ги­ну­ло двоє па­труль­них по­лі­цей­ських — 27-рі­чний Ар­тем Ку­ту­шев і 36-рі­чна Оль­га Ма­ка­рен­ко. Їх за­стре­ли­ли під час пе­ре­вір­ки до­ку­мен­тів. Тра­ге­дія ста­ла­ся че­рез ба­наль­ний до­ро­жній ін­ци­дент. Ма­ши­ну по­ру­шни­ка по­лі­цей­ські зу­пи­ни­ли, то­му що во­на по­їха­ла на чер­во­не сві­тло.

■ За­три­ма­ний во­дій за­стре­лив Артема Ку­ту­ше­ва, ко­ли той, си­дя­чи з ним у па­труль­но­му ав­то, ви­рі­шив «про­би­ти» осо­бу по­ру­шни­ка по ба­зі да­них МВС. По­тім злов­ми­сник від­крив во­гонь по Оль­зі Ма­ка­рен­ко, яка всти­гла ви­стрі­ли­ти і по­ра­ни­ла вбив­цю в жи­віт. На жаль, са­ма Оль­га ді­ста­ла три ку­льо­ві по­ра­не­н­ня і пі­зні­ше по­мер­ла на опе­ра­цій­но­му сто­лі. В обох по­лі­цей­ських си­ро­та­ми за­ли­ши­ли­ся ма­лень­кі ді­ти. Пе­ре­стріл­ка на ав­то­вок­за­лі від­бу­ва­ла­ся на очах у ве­ли­кої кіль­ко­сті свід­ків і бу­ла за­фі­ксо­ва­на на ві­део­ка­ме­ру.

■ Один з во­ді­їв мар­шру­ту спро­бу­вав за­бло­ку­ва­ти ав­то­мо­біль убив­ці, але той зно­ву по­чав стрі­ля­ти з пі­сто­ле­та. Не­зва­жа­ю­чи на це, не­бай­ду­жим гро­ма­дя­нам вда­ло­ся від­сте­жи­ти, ку­ди по­їхав срі­бля­стий «Сі­тро­єн». Че­рез кіль­ка го­дин­ни­ка під­роз­ді­ли МВС і СБУ ото­чи­ли бу­ди­нок, де ви­на­ймав по­ме­шка­н­ня вбив­ця по­лі­цей­ських. Тут, на ву­ли­ці На­дії Але­ксє­єн­ко, ко­ли­шній Чи­че­рі­на, зі­бра­ла­ся ве­ли­че­зна кіль­кість пра­во­охо­рон­ців із спе­цпі­дроз­ді­лів, пред­став­ни­ків ЗМІ і про­сто зі­вак. Спе­цна­зів­цям вда­ло­ся зі­рва­ти ґра­ти з ві­кна і про­ни­кну­ти в при­мі­ще­н­ня, де во­ни зна­йшли пе­ру­ки, на­кла­дні ву­са, а та­кож по­свід­че­н­ня уча­сни­ка бо­йо­вих дій ко­ли­шньо­го бій­ця спе­цро­ти МВС «Тор­на­до» Оле­ксан­дра Пу­га­чо­ва, 1983 ро­ку на­ро­дже­н­ня, ме­шкан­ця мі­ста То­рез До­не­цької обла­сті. З’ясу­ва­ло­ся та­кож, що Пу­га­чов, який мав су­ди­мість, з ми­ну­ло­го ро­ку пе­ре­бу­ває в роз­шу­ку за но­ві зло­чи­ни, вчи­не­ні під час слу­жби в зо­ні АТО. Про­цес над йо­го то­ва­ри­ша­ми з ба­таль­йо­ну «Тор­на­до» за­раз триває в Обо­лон­сько­му рай­су­ді м. Ки­є­ва.

■ Сам Пу­га­чов зу­мів уте­кти бу­кваль­но з-під но­са дні­пров­ських пра­во­охо­рон­ців, але о шо­стій го­ди­ні ве­чо­ра з’явив­ся в лі­кар­ні ім. Ме­чни­ко­ва, оскіль­ки по­тре­бу­вав лі­кар­ської до­по­мо­ги. Як по­ві­до­мив го­лов­лі­кар Сер­гій Ри­жен­ко, сво­го ча­су ко­ли­шній бо­єць вже лі­ку­вав­ся в їхній лі­кар­ні від по­ра­не­н­ня, то­му при­йшов ту­ди не­ви­пад­ко­во. Лі­ка­рі по­ві­до­ми­ли в по­лі­цію про мі­сце­зна­хо­дже­н­ня пі­до­зрю­ва­но­го, і не­за­ба­ром то­го за­три­ма­ли. Мо­ло­до­му чо­ло­ві­ко­ві зро­би­ли хі­рур­гі­чну опе­ра­цію і ви­тя­гли з ті­ла ку­лю, що по­шко­ди­ла не ли­ше жи­віт, а і ле­ге­ні. Про­те, при­йшов­ши до тя­ми, він по­чав за­пе­ре­чу­ва­ти, що є Пу­га­чо­вим, оскіль­ки звер­нув­ся до лі­кар­ню під прі­зви­щем Ми­хай­лен­ко. Про це по­ві­до­мив жур­на­лі­стів пер­ший за­сту­пник На­цпо­лі­ції Ва­дим Тро­ян. «Сво­єї про­ви­ни він не ви­знає і ка­же, що Пу­га­чов — не йо­го прі­зви­ще. Але за всі­ма озна­ка­ми це був гро­ма­дя­нин Пу­га­чов. Йо­го за­три­ма­ли. Ми під­твер­джу­є­мо, що це са­ме ця лю­ди­на», — за­зна­чив пред­став­ник по­лі­ції. Він та­кож до­дав, що зброю, з якої бу­ло вби­то по­лі­цей­ських, ще не зна­йде­но, на мі­сці зло­чи­ну зі­бра­ли ли­ше гіль­зи.

■ У зв’яз­ку з тра­гі­чною за­ги­бе­л­лю по­лі­цей­ських мі­ський го­ло­ва Дні­пра Бо­рис Фі­ла­тов ого­ло­сив у мі­сті жа­ло­бу. Він та­кож ви­рі­шив на­го­ро­ди­ти ме­да­л­лю «За­хи­сник мі­ста» во­дія мар­шру­тки, який спро­бу­вав зу­пи­ни­ти озбро­є­но­го вбив­цю. «З то­го мо­мен­ту, ко­ли ста­ла­ся ця жа­хли­ва тра­ге­дія, я був що­пів­го­ди­ни з усі­ма си­ло­ви­ка­ми на зв’яз­ку. До остан­ньої ми­ті ми бу­ли упев­не­ні, що Олю Ма­ка­рен­ко вда­сться вря­ту­ва­ти. Їй пе­ре­ли­ли 2 лі­три кро­ві, і як­би не ку­ля, що за­сі­ла в хреб­ті... Я осо­би­сто був при­су­тній при штур­мі по­ме­шка­н­ня зло­чин­ця. Там бу­ли всі си­ло­ви­ки. І на­чаль­ни­ки, до ре­чі, не хо­ва­ли­ся за спи­на­ми під­ле­глих. Хло­пці за­пу­ска­ли дрон, го­ту­ва­ли газ, сві­тло­шу­мо­ві гра­на­ти і «кі­шки» про­ти роз­тя­жок. Але зло­чи­нець встиг уте­кти ра­ні­ше на 40 хви­лин. Я знаю всі по­дро­би­ці ці­єї тра­ге­дії. Зав­тра о 12.00 про­ща­є­мо­ся із за­ги­бли­ми в те­а­трі Горь­ко­го. О 14.00 на­го­ро­джую Ва­ле­рія Ми­ко­ла­йо­ви­ча Ти­мо­ні­на ме­да­л­лю «За­хи­сник мі­ста». Мі­сто має зна­ти сво­їх ге­ро­їв. Так тра­пля­є­ться, що во­ни мо­жуть бу­ти по­руч — за кер­мом мар­шру­тно­го та­ксі», — на­пи­сав у не­ді­лю Фі­ла­тов на сво­їй сто­рін­ці в ме­ре­жі «Фейс­бук».

■ Тим ча­сом ме­шкан­ці Дні­пра са­мо­стій­но по­ча­ли збір ко­штів на до­по­мо­гу ро­ди­нам за­ги­блих по­лі­цей­ських. Вже у день тра­ге­дії во­ни по­ча­ли при­хо­ди­ти з кві­та­ми до бу­дів­лі обла­сно­го управ­лі­н­ня по­лі­ції на ву­ли­ці Чер­во­ній. Бі­ля вхо­ду за­па­ли­ли лам­пад­ки і вста­но­ви­ли порт­ре­ти за­ги­блих Артема Ку­ту­ше­ва і Оль­ги Ма­ка­рен­ко. «У ме­не зна­йо­мий слу­жить у по­лі­ції, він по­дав гар­ну ідею зі­бра­ти­ся і якось під­три­ма­ти. Мо­жли­во, якщо зна­йде­мо якісь спосо­би до­по­мог­ти ро­ди­нам за­ги­блих, теж за­ді­є­мо», — ка­же ме­шка­нець мі­ста Пав­ло Ка­ми­шов, який при­йшов вша­ну­ва­ти пам’ять за­ги­блих по­лі­ці­ян­тів. Лю­ди вва­жа­ють їх ге­ро­я­ми і но­вою ге­не­ра­ці­єю пра­во­охо­рон­ців. Га­ли­на Сул­та­но­ва та­кож при­йшла, аби ви­сло­ви­ти свою під­трим­ку: «Ду­же їх шко­да, ду­же бо­ля­че, що жи­т­тя та­ких мо­ло­дих лю­дей обір­ва­ло­ся. Я спів­чу­ваю як гро­ма­дян­ка Укра­ї­ни. Ге­ро­ям сла­ва!».

■ Про­те ба­га­то ме­шкан­ців обла­сті вва­жа­ють, якщо ва­жли­ві пи­та­н­ня в ор­га­ні­за­ції ро­бо­ти по­лі­ції не бу­де ви­рі­ше­но, це мо­же бу­ти не остан­ній похо­рон. «Ми­ну­ло всьо­го кіль­ка мі­ся­ців від­то­ді, як кра­ї­на з ен­ту­зі­а­змом сприйня­ла по­яву на ву­ли­цях укра­їн­ських міст но­вих по­лі­цей­ських. Але по­тім по­ча­ло­ся ре­аль­не жи­т­тя і з’ясу­ва­ло­ся, що вмі­н­ня вір­ту­о­зно ке­ру­ва­ти ав­тів­кою і во­ло­ді­ти збро­єю при­хо­дить ли­ше з ро­ка­ми, пі­сля на­по­ле­гли­вих тре­ну­вань. І якщо роз­би­ті «Прі­у­си» укра­їн­ці го­то­ві бу­ли про­ща­ти усмі­шли­вим по­лі­ці­ян­там, то пи­та­н­ня пра­во­мір­но­сті за­сто­су­ва­н­ня си­ли пред­став­ни­ка­ми за­ко­ну обго­во­рю­ва­ло­ся ба­га- то й емо­цій­но. Су­спіль­ство ви­яви­ло­ся не го­то­вим до­ві­ри­ти­ся по­лі­цей­ським і по­ча­ло жа­лі­ти пра­во­по­ру­шни­ків. У ре­зуль­та­ті но­ва по­лі­ція де­зо­рі­єн­то­ва­на, а ста­ра — не­жит­тє­зда­тна. Оле­ксандр Пу­га­чов, який роз­стрі­ляв па­труль­них у Дні­прі, ці­лий рік пе­ре­бу­вав у роз­шу­ку і при цьо­му спо­кій­но пе­ре­су­вав­ся мі­стом, не ду­же хо­ва­ю­чись. Чо­му йо­го не шу­ка­ли? За сло­ва­ми на­чаль­ни­ка ГУНП Укра­ї­ни у Дні­про­пе­тров­ській обла­сті Іго­ря Ре­пе­шка, сер­йо­зні ско­ро­че­н­ня на­ціо­наль­ної по­лі­ції, плин­ність ка­дрів і зро­ста­н­ня зло­чин­но­сті за остан­ні ро­ки при­зве­ли до ко­ло­саль­но­го на­ван­та­же­н­ня на слід­чих. У де­яких з них одно­ча­сно в ро­бо­ті до 400 кри­мі­наль­них про­ва­джень. Як ви га­да­є­те, якої яко­сті бу­дуть ці роз­слі­ду­ва­н­ня?» — пи­ше на одно­му з мі­сце­вих сай­тів дні­пров­ська жур­на­ліс­тка Ма­ри­на Де­о­бальд. Ди­ску­сія на те­му, хто ви­нен і що ро­би­ти в укра­їн­сько­му су­спіль­стві, ще ли­ше роз­гор­та­є­ться. Але вже за­раз зро­зумі­ло, що за­ги­бель по­лі­цей­ських з Дні­пра — це три­во­жний пре­це­дент.

■ «Ни­ні Україна пе­ре­жи­ває не­про­стий пе­рі­од. Вій­на на схо­ді при­зве­ла до за­галь­но­го зро­ста­н­ня зло­чин­но­сті, як це бу­ло пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни. У кра­ї­ні ба­га­то зброї та лю­дей, які пу­ска­ють її в хід, не за­ми­слю­ю­чись. Зви­чай­но, за­раз спе­ку­лю­ва­ти­муть на те­мі, що зло­чин вчи­нив до­бро­во­лець, та ще й ко­ли­шній пра­ців­ник одно­го з під­роз­ді­лів МВС. Але слід за­зна­чи­ти, що під­го­тов­ка па­труль­них по­лі­цей­ських теж ви­яви­ла­ся не на ви­со­ті, був пев­ний еле­мент не­про­фе­сіо­на­лі­зму. Під час ре­фор­му­ва­н­ня ор­га­нів вну­трі­шніх справ ми на­ма­га­ли­ся ко­пі­ю­ва­ти до­свід Гру­зії, але за­бу­ли, що це від­но­сно не­ве­ли­ка кра­ї­на, де під­го­ту­ва­ти по­трі­бну кіль­кість по­лі­цей­ських бу­ло на­ба­га­то лег­ше. Не вар­то за­бу­ва­ти, що в Укра­ї­ні на­се­ле­н­ня май­же вде­ся­те­ро біль­ше. То­му на­бра­ти і на­вчи­ти май­же три­ста ти­сяч пра­ців­ни­ків — зав­да­н­ня не­про­сте. Га­даю, що не­про­фе­сіо­на­лізм спо­сте­рі­га­є­ться і на рів­ні ке­рів­ни­цтва по­лі­ції та МВС. Мі­ністр вну­трі­шніх справ на­справ­ді — бі­зне­смен і адмі­ні­стра­тор. Ра­но чи пі­зно допу­ще­ні по­мил­ки ма­ли «ви­стрі­ли­ти», — вва­жає Ва­силь Су­хов, який сам брав участь у фор­му­ван­ні но­вої по­лі­ції.

За ци­ми ре­кві­зи­та­ми мо­жна до­по­мог­ти близь­ким Артема Ку­ту­ше­ва та Оль­ги Ма­ка­рен­ко.

Кар­та в ПАТ КБ «При­ват­банк»: 5168742336088244 Ма­ка­рен­ко Ан­дрій Юрі­йо­вич.

ПБ кар­та в ПАТ КБ «При­ват­банк»: 5168757314181431 Ку­ту­ше­ва Ган­на Во­ло­ди­ми­рів­на.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФО­ТО УНІАН

26 ВЕ­РЕ­СНЯ 2016 р. ЖИТЕЛІ ДНІ­ПРА НЕСУТЬ КВІТИ ДО МІСЦЯ ЗАГИБЕЛІ ПО­ЛІ­ЦЕЙ­СЬКИХ І ДО УПРАВ­ЛІ­Н­НЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПО­ЛІ­ЦІЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.