«Еква­тор» Пре­зи­ден­та

«За­раз на­став час «Ч», пі­сля яко­го мо­жна бу­де ка­за­ти про успі­шність йо­го пре­зи­дент­ства або про по­ча­ток йо­го кін­ця як по­лі­ти­ка», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко 26 ве­ре­сня свя­тку­вав свій 51-й день на­ро­дже­н­ня. Да­та не кру­гла, але са­ме на цей пе­рі­од при­па­дає «еква­тор» йо­го пре­зи­дент­ства По­ро­шен­ко обрав­ся в екс­тре­маль­них умо­вах в трав­ні 2014 р., ко­ли си­ту­а­ція пі­сля Єв­ро­май­да­ну і в ре­зуль­та­ті ро­сій­ської агре­сії бу­ла ду­же скла­дна. То­ді укра­їн­ське су­спіль­ство дій­сно про­де­мон­стру­ва­ло зрі­лість, хо­ча і ви­бір був мі­ні­маль­ний.

■ Якщо про­мо­ні­то­ри­ти ін­фо­про­стір, то при­хиль­ни­ки та під­ле­глі ни­ні­шньо­го Пре­зи­ден­та пе­ре­ра­хо­ву­ють йо­го за­слу­ги і роз­да­ють ком­плі­мен­ти. «За цей час бу­ло ство­ре­но низ­ку ан­ти­ко­ру­пцій­них ор­га­нів, під­пи­са­но стра­те­гію роз­ви­тку дер­жа­ви «Україна-2020», взя­то курс на де­о­лі­гар­хі­за­цію, де­ко­му­ні­за­цію. Крім то­го, від­бу­лись зру­ше­н­ня що­до лі­бе­ра­лі­за­ції ві­зо­во­го ре­жи­му для укра­їн­ців. Україна та­кож ру­ха­є­ться у на­прям­ку де­цен­тра­лі­за­ції вла­ди, від­по­від­но до пе­ред­ви­бор­чих обі­ця­нок Пре­зи­ден­та. Ре­фор­ми у сфе­рі по­лі­ції та ар­мії не при­пи­ня­ю­ться і до­сі», — йде­ться на сай­ті «5 ка­на­лу».

■ «Йо­му ді­ста­ло­ся ду­же важ­ке пре­зи­дент­ство, не по­за­здриш. В ньо­го дій­сно не­про­стий, емо­цій­ний ха­ра­ктер. Але са­ме він на сьо­го­дні є го­лов­ним опо­нен­том Пу­ті­на, — пи­ше у се­бе на «Фейс­бу­ці» за­сту­пник гла­ви пар­ла­мен­ту Іри­на Ге­ра­щен­ко. — По­ро­шен­ко по­си­лив на­шу ар­мію, по су­ті, пі­сля ро­ків її зни­ще­н­ня і роз­кра­да­н­ня, ство­рив її з ну­ля. Він ство­рив дру­гий, ди­пло­ма­ти­чний фронт, про­ти Ро­сії — кра­ї­ни, що на­па­ла на мою Ба­тьків­щи­ну, що при­не­сла го­ре в ро­ди­ни мо­їх дру­зів, що вкра­ла на­шКрим і від­тя­па­ла Дон­бас. Це він до­міг­ся сан­кцій — і за це Пу­тін са­ме йо­го вва­жає сво­їм го­лов­ним во­ро­гом».

Сво­є­рі­дно при­ві­тав Пре­зи­ден­та сайт strana.ua, на яко­му бу­кваль­но з пер­ших хви­лин 26-го ве­ре­сня з’яви­ла­ся ста­т­тя «Как По­ро­шен­ко по­ку­па­ет те­ле­ка­на­лы и со­зда­ет свой ме­ди­а­хол­динг». В ма­те­рі­а­лі йде­ться про те, що Пе­тро По­ро­шен­ко при­сту­пив до ску­по­ву­ва­н­ня ме­ді­а­акти­вів, се­ред яких зга­ду­є­ться те­ле­ка­на­ли «112 Україна» і NewsOne, а та­кож те­ле­ка­нал «1+1» Іго­ря Ко­ло­мой­сько­го. Про­тя­гом вчо­ра­шньо­го дня спро­сту­ва­н­ня ці­єї ін­фор­ма­ції з бо­ку адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та так і не бу­ло.

■ Одне з най­більш­бо­лю­чих пи­тань, яке сьо­го­дні за­ки­да­ють По­ро­шен­ку, зокре­ма і на За­хо­ді, — це від­су­тність ре­аль­ної бо­роть­би з ко­ру­пцію. Фа­кти­чно йде­ться про пра­кти­ку­ва­н­ня ста­рих пра­вил 90-х. Та­кож з бо­ку екс­пер­тів лу­нає кри­ти­ка що­до не­рі­шу­чої від­сі­чі ро­сій­ської агре­сії і від­су­тно­сті чі­ткої стра­те­гії по­вер­не­н­ня оку­по­ва­них те­ри­то­рій. За­мість цьо­го, ча­сто го­во­рять про май­стер­ність пі­а­ру і імі­та­цію ре­форм.

■ Вра­хо­ву­ю­чи плю­си і мі­ну­си пре­зи­дент­ства По­ро­шен­ка, чи є у ньо­го за­пас мі­цно­сті на ча­сти­ну сво­го тер­мі­ну пі­сля «еква­то­ра», а та­кож мо­жли­вість пе­ре­о­бра­ти­ся на дру­гий тер­мін?

■ «Пер­шза все я хо­чу по­ба­жа­ти Пе­тру По­ро­шен­ку в день йо­го на­ро­дже­н­ня зна­йти по­ро­зу­мі­н­ня з укра­їн­ським на­ро­дом, який ду­же цьо­го по­тре­бує, — ко­мен­тує «Дню» по­лі­то­лог Ві­ктор Не­бо­жен­ко. — Бе­зу­мов­но, те, як свя­тку­ва­ли ко­ли­шні пре­зи­ден­ти свої дні на­ро­дже­н­ня, де­мон­стру­ва­ло фе­о­да­лізм. В цих да­тах бу­ли по­ка­зо­ві мо­мен­ти для усві­дом­ле­н­ня то­го, як ми­слять лі­де­ри. В чер­гу ста­ва­ли 300—400 лю­дей, і всі ма­ли по­тра­пи­ти до Кри­му, щоб при­ві­та­ти го­ло­ву дер­жа­ви, як це бу­ло, на­при­клад, з Ку­чмою. У Ющен­ка це та­кож бу­ло до­сить скла­дно ор­га­ні­зо­ва­но і бу­ло схо­же на ві­зан­тій­ський двір. Ющен­ко вза­га­лі був фле­гма­ти­ком і пів­дня за­ймав­ся ау­то­тре­нін­гом, пе­ре­ко­ну­ю­чи се­бе, що тре­ба пра­цю- ва­ти, чу­ти «ма­ло­го укра­їн­ця», то­що. Яну­ко­вич пі­сля йо­го «хо­док» вза­га­лі уяв­ляв се­бе ца­рем ца­рів».

■ «Я не знаю як бу­де цей день свя­тку­ва­ти По­ро­шен­ко, але га­даю, що до­сить де­мо­кра­ти­чно, — про­дов­жує Не­бо­жен­ко. — На тлі Ющен­ка По­ро­шен­ко зви­чай­но ви­гля­дає на­ба­га­то ді­яль­ні­шим. Він за все бе­ре­ться і ча­сто вла­ду ав­то­ри­зує. Це лю­ди­на-ор­кестр, він ба­га­то пра­цює і на ба­га­то ре­чей ре­а­гує емо­цій­но. А ще він шу­кає нав­ко­ло се­бе дрі­бних во­ро­гів, то­му що ве­ли­ких во­ро­гів у ньо­го не­має. За­ли­ши­лось пе­ре­мог­ти Пу­ті­на. Не див­ля­чись на всю кри­ти­ку від­но­сно ньо­го, тре­ба усві­дом­лю­ва­ти, що пе­ред По­ро­шен­ко сто­ять ве­ли­кі зав­да­н­ня. Вар­то йо­му по­ба­жа­ти, щоб він кри­ти­ку від­но­сно се­бе не спри­ймав як осо­би­сті обра­зи, а до­слу­хав­ся до аде­ква­тних ду­мок. Окре­мо хо­че­ться, щоб по­бли­зу ньо­го бу­ло мен­ше ле­сто­щів, які впли­ва­ють на йо­го оцін­ки».

■ Якщо по­ди­ви­ти­ся на сайт гла­ви дер­жа­ви, то в день сво­го на­ро­дже­н­ня він під­пи­сав Указ про де­мо­бі­лі­за­цію вій­сько­вих, при­зва­них на слу­жбу у 2015 ро­ці під час шо­стої хви­лі час­тко­вої мо­бі­лі­за­ції, а та­кож вніс до пар­ла­мен­ту про­ект За­ко­ну «Про Ви­щу ра­ду пра­во­су­д­дя». Ще мо­жна зна­йти ряд ци­тат з ін­терв’ю аме­ри­кан­сько­му те­ле­ка­на­лу CNN. З’ясу­ва­ти ж що ще бу­ло в гра­фі­ку Пре­зи­ден­та в цей день, нам так і не вда­ло­ся — прес-се­кре­тар По­ро­шен­ка Свя­то­слав Це­гол­ко не від­по­від­ав на дзвін­ки.

■ «Аб­со­лю­тно оче­ви­дно, що у По­ро­шен­ка є ба­жа­н­ня увійти в істо­рію як успі­шний пре­зи­дент, — ко­мен­тує «Дню» ди­ре­ктор фон­ду «Де­мо­кра­ти­чні іні­ці­а­ти­ви» іме­ні Іль­ка Ку­че­рі­ва Іри­на Бе­ке­шкі­на. — Яну­ко­вич в свій час за­мість то­го, щоб ста­ти дер­жав­ни­ком, ви­рі­шив ста­ти пер­шим олі­гар­хом, за що й попла­тив­ся. Ду­маю, що По­ро­шен­ко до­сить успі­шний в тих га­лу­зях, за які він від­по­від­ає без­по­се­ре­дньо. Це на­сам­пе­ред зов­ні­шня по­лі­ти­ка і без­пе­ка. Не мо­жна не від­мі­ти­ти факт сан­кцій про­ти агре­со­ра і факт то­го, що бу­кваль­но з ну­ля бу­ла від­ро­дже­на ар­мія. Але у нас прийня­то вва­жа­ти, що Пре­зи­дент від­по­від­аль­ний за все. І тут є про­бле­ми, адже ко­ру­пція не по­до­ла­на, еко­но­мі­ка зна­хо­ди­ться в кри­зі. І так ста­лось, що ци­ми пи­та­н­ня­ми за­йма­ю­ться лю­ди, які близь­кі до Пре­зи­ден­та — це Во­ло­ди­мир Грой­сман, Юрій Лу­цен­ко та ін­ші. Від то­го, на­скіль­ки бу­де успі­шною вну­трі­шня по­лі­ти­ка ре­фор­му­ва­н­ня, бу­де й за­ле­жа­ти май­бу­тнє Пре­зи­ден­та. Для ньо­го за­раз на­став час «Ч», пі­сля яко­го мо­жна бу­де ка­за­ти або про успі­шність йо­го пре­зи­дент­ства, або про по­ча­ток йо­го кін­ця як по­лі­ти­ка».

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.