Кри­за по­за­ду?

Ого­ло­ше­ні під­сум­ки дев’ято­го пі­тчін­гу кі­но­про­е­ктів Держ­кі­но

Den (Ukrainian) - - День України - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Із 172 за­явок ме­жу в 35 ба­лів пе­ре­тну­ли 48 про­е­ктів. Во­ни бу­дуть вклю­че­ні до Про­гра­ми ви­ро­бни­цтва та роз­по­всю­дже­н­ня на­ціо­наль­них філь­мів на на­сту­пний рік.

Се­ред пе­ре­мож­ців — 40 пов­но­ме­тра­жних стрі­чок ( 27 ігро­вих, 8 до­ку­мен­таль­них, 2 ані­ма­цій­них), ре­шта — ко­ро­тко­ме­траж­ки.

По­мі­тно зро­сла кіль­кість між­на­ро­дних про­е­ктів. Так, за­пла­но­ва­на екра­ні­за­ція на­ш­умі­лої кни­ги Сер­гія Лой­ка « Ае­ро­порт » . Для ви­ко­на­н­ня ам­бі­тно­го за­ду­му про­дю­се­ри найня­ли мо­ло­до­го й не­ві­до­мо­го аме­ри­кан­сько­го ре­жи­се­ра Сті­ва Ві­льям­са: роз­ра­ху­нок на те, що вда­сться отри­ма­ти ви­до­ви­щний ре­зуль­тат.

Ін­ша но­ви­на — в нас філь­му­ва­ти­ме ле­ген­дар­ний поль­ський ре­жи­сер Кши­штоф За­нус­сі ( на фо­то). Йо­го « Ефір » — пси­хо­ло­гі­чна дра­ма про не­чи­сто­го на ру­ку лі­ка­ря, в яко­го скла­да­ю­ться па­ра­до­ксаль­ні від­но­си­ни з укра­їн­ським під­лі­тком. Прем’єра філь­му прой­де в Кан­нах.

Ін­ше ти­ту­ло­ва­не ім’ я — За­за Уру­ша­дзе. Гру­зин­ський ре­жи­сер, ми­ну­ло­річ но­мі­но­ва- ний на «Оскар» за фільм «Ман­да­ри­ни», зні­ма­ти­ме на Оде­щи­ні кар­ти­ну під ро­бо­чою на­звою « Ан­тон » — про хло­пчи­ка, який жи­ве в ні­ме­цько­мов­но­му по­се­лен­ні за ча­сів ре­во­лю­ції. Крім Укра­ї­ни, участь у фі­нан­су­ван­ні ві­зьмуть Ка­на­да, Ні­меч­чи­на та Гру­зія.

Для ре­жи­се­ра- по­ча­тків­ця Яро­сла­ва Ла­ди­гі­на, який за­жив со­бі сла­ви про­во­ка­цій­ною ко­ро­тко­ме­траж­кою «Дрі­фтер», екра­ні­за­ція ро­ма­ну Сер­гія Жа­да­на « Во­ро­ши­лов­град » ( за під­трим­ки Ні­меч­чи­ни, Ка­на­ди, Фран­ції) є пов­но­ме­тра­жним де­бю­том. На роль па­сто­ра за­твер­дже­ний Оле­ксій Гор­бу­нов.

Се­ред су­то на­ціо­наль­них про­е­ктів вар­то від­зна­чи­ти пов­но­ме­тра­жну ані­ма­цію «Мав­ка. Лі­со­ва пі­сня » ( ре­жи­сер — Оле­ксандр Ру­бан), екра­ні­за­цію по­ві­сті Фран­ка « За­хар Бер­кут», яку здій­снить Ахтем Се­і­та­бла­єв, не­і­гро­ву ко­про­ду­кцію «Чор­ний ква­драт» (Ігор Ма­ла­хов), в рам­ках якої ми­тці зі сві­то­вим іме­нем ма­лю­ва­ти­муть вла­сні вер­сії зна­ме­ни­то­го тво­ру Ма­ле­ви­ча. Так чи інак, го­лов­ний під­су­мок у то­му, що кри­зу в на­шій кі­но­ін­ду­стрії більш-менш по­до­ла­но.

Спра­ва за ма­лим — до­бре все це відзня­ти.

ФО­ТО БОРИСА КОРПУСЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.