«Фе­но­ме­наль­но пра­це­зда­тний»

У Тер­но­по­лі від­кри­ли пам’ятник істо­ри­ку й ар­хе­о­ло­гу Іго­рю Ґе­ре­ті

Den (Ukrainian) - - День України - Там­та ҐУҐУШВІЛІ, Тер­но­піль

Ігор Пе­тро­вич був ві­до­мим укра­їн­ським ар­хе­о­ло­гом, кра­є­знав­цем, істо­ри­ком, фоль­кло­ри­стом і гро­мад­ським ді­я­чем. Скуль­пту­рі уже всти­гли да­ти на­зву — «пі­шо­хід у брон­зі», по­за­як пам’ятник вста­нов­ле­ний по­се­ред ву­ли­ці, на бру­ків­ці, без по­ста­мен­ту. Скуль­птор Олесь Ма­ляр та­ким чи­ном пе­ре­дав жит­тє­ву по­зи­цію Іго­ря Ґе­ре­ти, який зав­жди хо­тів бу­ти се­ред лю­дей, спіл­ку­ва­ти­ся з ни­ми й до­по­ма­га­ти їм.

Ще 2008-го (Ігор Пе­тро­вич пі­шов із жи­т­тя 5 черв­ня 2002 ро­ку) був го­то­вий ма­кет скуль­пту­ри, але ко­штів на пам’ятник не бу­ло. «24 сер­пня 2008 ро­ку ми, дру­зі Іго­ря Ґе­ре­ти, зі­бра­ли­ся й ви­рі­ши­ли: якщо на­ші спро­би до­сту­ка­тись до вла­ди, чи­слен­ні ли­сти-про­ха­н­ня про вста­нов­ле­н­ня пам’ятни­ка не да­ли ре­зуль­та­ту, то ма­є­мо зби­ра­ти ко­шти са­мі», — роз­по­від­ає пред­став­ник гро­мад­сько­го об’єд­на­н­ня «Фонд іме­ні О. Сма­ку­ли» Ва­силь Ли­по­ве­цький.

Ігор Ґе­ре­та за­сну­вав на Тер­но­піль­щи­ні де­кіль­ка му­зе­їв, Ін­сти­тут на­ціо­наль­но­го від­ро­дже­н­ня Укра­ї­ни, іні­ці­ю­вав ство­ре­н­ня Тер­но­піль- ської обла­сної екс­пе­ри­мен­таль­ної шко­ли ми­стецтв. Актив­но до­слі­джу­вав чер­ня­хів­ську куль­ту­ру (III — IV ст. н. е.), про­во­дя­чи ар­хе­о­ло­гі­чні роз­ко­пки мо­гиль­ни­ків у Чер­не­ле­ві-Ру­сько­му. Він від­крив со­тню пам’яток ста­ро­жи­тно­стей Укра­ї­ни й до­слі­джу­вав май­же двад­цять із них. У 1990-х за йо­го спри­я­н­ня від­нов­лю­ва­ли­ся цер­кви та мо­на­сти­рі, він був одним із спів­за­снов­ни­ком На­ро­дно­го Ру­ху Укра­ї­ни.

«Ігор Пе­тро­вич Ґе­ре­та був фе­но­ме­наль­но пра­це­зда­тним, — зга­дує йо­го ко­ли­шній сту­дент, ни­ні го­ло­ва Тер­но­піль­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Сте­пан Бар­на. — Він був ди­си­ден­том, сво­го ча­су за­знав пе­ре­слі­ду­вань аж до ув’язне­н­ня в тюр­мі, яку по­тім від­но­вив як істо­ри­ко-ме­мо­рі­аль­ний му­зей по­літв’язнів. Він куль­ту­ро­лог, який ство­рю­вав і від­нов­лю­вав му­зеї — ху­до­жній, кра­є­знав­чий, по­над со­рок ро­ків пра­цю­вав у кра­є­знав­чо­му му­зеї. Він одним із пер­ших взяв на се­бе тя­гар від­нов­ле­н­ня цер­кви, яка ви­хо­ди­ла з під­пі­л­ля. З ним пов’язу­ють від­нов­ле­н­ня мо­на­сти­рів, ство­ре­н­ня Тер­но­піль­ської ви­щої ду­хов­ної се­мі­на­рії. Він — той, хто об’єд­нав со­тні, ти­ся­чі по­бра­ти­мів».

ФО­ТО АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.