Не­до­лі­ки де­ре­гу­ля­ції

Уряд ви­рі­шив від­мо­ви­ти­ся від стри­му­ва­н­ня цін на про­ду­кти, зокре­ма ди­тя­че хар­чу­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

З1 жов­тня в Укра­ї­ні стар­тує пі­ло­тний про­ект, що пе­ред­ба­чає тим­ча­со­ве (з 1 жов­тня 2016 ро­ку до 1 сі­чня 2017 ро­ку) ска­су­ва­н­ня дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня цін на про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня. Від­по­від­ну по­ста­но­ву на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня ухва­лив уряд Укра­ї­ни. «Про­ект по­ста­но­ви роз­ро­бле­но з ме­тою пра­кти­чно­го до­слі­дже­н­ня ді­є­во­сті ці­но­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня на про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня, — ска­зав пер­ший ві­це-прем’єр — го­ло­ва Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Сте­пан Ку­бів, — і ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня що­до до­ціль­но­сті збе­ре­же­н­ня та­ко­го ре­гу­лю­ва­н­ня».

Згі­дно з про­е­ктом по­ста­но­ви, про­по­ну­є­ться тим­ча­со­во при­пи­ни­ти дію по­ста­нов від 25 гру­дня 1996 ро­ку і від 17 жов­тня 2007 ро­ку про дер­жре­гу­лю­ва­н­ня цін на ди­тя­че хар­чу­ва­н­ня, хліб, бо­ро­шно, цу­кор, кру­пи, м’ясо­мо­ло­чні про­ду­кти, яй­ця, со­ня­шни­ко­ву олію та ін­ші хар­чі. Пе­ред­ба­че­но та­кож ска­су­ва­н­ня дер­жре­гу­лю­ва­н­ня пла­ти за по­слу­ги, що на­да­ю­ться в тор­го­вель­них об’єктах, на про­до­воль­чих і не­про­до­воль­чих рин­ках і рів­ня цін і рен­та­бель­но­сті до­хо­дів від орен­ди тор­го­вель­них при­мі­щень.

Як на­го­ло­шу­є­ться в по­ясню­валь­ній за­пи­сці до по­ста­но­ви, вста­нов­ле­ні нор­ма­ти­ви рен­та­бель­но­сті від 2 до 15% (за­ле­жно від ре­гіо­ну і ви­ду про­ду­кції) ви­зна­ча­ють фа­кти­чну не­га­тив­ну рен­та­бель­ність ви­ро­бни­цтва про­ду­ктів. За да­ни­ми Держ­ста­ту, во­на ста­но­вить «мі­нус» 13,1%. Це стри­мує за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій у мо­дер­ні­за­цію ви­ро­бни­цтва і бу­дів­ни­цтво но­вих те­хно­ло­гі­чних лі­ній. Дер­жре­гу­лю­ва­н­ня цін, як вва­жа­ють у МЕРТ, зму- шує ком­па­нії зни­жу­ва­ти со­бі­вар­тість про­ду­кції, змен­шу­ю­чи ви­тра­ти на за­ро­бі­тну пла­ту і ско­ро­чу­ю­чи штат пра­ців­ни­ків.

Ар­гу­мен­ти МЕРТ не пе­ре­ко­на­ли пар­тію «На­шкрай». Во­на ви­ма­гає ска­су­ва­н­ня цьо­го рі­ше­н­ня. Один з лі­де­рів пар­тії Оле­ксандр Ма­зур­чак пе­ре­ко­на­ний, що во­но пе­ред­усім вда­рить по пен­сіо­не­рах, оди­но­ких ма­те­рях і ді­тях. «Ви­ро­бни­ки і про­дав­ці ско­ри­ста­ю­ться та­кою іні­ці­а­ти­вою і зно­ву під­ви­щать ці­ни, — пе­ре­дає йо­го сло­ва прес-слу­жба пар­тії, — то­му су­спіль­ство че­ка­ють но­ві, за­па­мо­ро­чли­ві цін­ни­ки. «До спи­ску «не­ре­гу­льо­ва­них про­ду­ктів» вне­се­но на­віть ди­тя­че хар­чу­ва­н­ня і су­мі­ші для шту­чно­го ви­го­до­ву­ва­н­ня ді­тей», — обу­рю­є­ться Ма­зур­чак і про­по­нує уря­до­ві спо­ча­тку роз­ро­би­ти ме­ха­нізм за­хи­сту со­ці­аль­но вра­зли­вих верств на­се­ле­н­ня і ли­ше по­тім екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти з віль­ни­ми ці­на­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.