Спо­чи­вай­те з ми­ром, На­діє Пав­лів­но!..

Ко­ле­ктив «Дня» су­мує з при­во­ду смер­ті пра­ців­ни­ці те­хні­чно­го від­ді­лу

Den (Ukrainian) - - День України - Ре­да­кція га­зе­ти «День»

Ро­бо­чий день на­ших жур­на­лі­стів, ко­ре­кто­рів, вер­сталь­ни­ків ча­сто по­чи­нав­ся з при­ві­та­н­ня На­дії Пав­лів­ни Ти­хо­ми­ро­вої. За­зви­чай ко­ли ми при­їзди­ли до ре­да­кції, во­на вже за­кін­чу­ва­ла ро­бо­ту, у ка­бі­не­тах бу­ло чи­сто й охай­но. На­дія Пав­лів­на, зда­є­ться, зна­ла нас усіх, для ко­жно­го зна­хо­ди­ла до­бре сло­во, щоб під­ба­дьо­ри­ти зран­ку. Ін­ко­ли ді­ли­лась опо­від­ка­ми про жи­т­тя га­зе­ти — адже з «Днем» во­на з пер­ших днів, бу­ла на­шим тор­го­вим аген­том з жов­тня 1996 ро­ку... А з бе­ре­зня 2003-го На­дія Ти­хо­ми­ро­ва пра­цю­ва­ла при­би­раль­ни­цею в ре­да­кції.

Цей ро­бо­чий ти­ждень по­чав­ся для нас із сум­ної звіс­тки — вран­ці 26 ве­ре­сня пі­сля тяж­кої хво­ро­би На­дія Пав­лів­на по­мер­ла. Ко­ле­ктив «Дня» спів­чу­ває її донь­ці На­та­лії, ону­чці Ва­ле­рії та усім її близь­ким. Про­ща­вай­те, На­діє Пав­лів­но! Пам’ ята­є­мо, лю­би­мо, су­му­є­мо.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.