Ко­штом Ки­є­ва від­по­чи­ли по­над 8000 ді­тей

Сто­ли­ця най­кра­ще про­фі­нан­су­ва­ла лі­тнє оздо­ров­ле­н­ня

Den (Ukrainian) - - День України - Пі­го­ту­ва­ла Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

«Цьо­го­річ Ки­їв по­сів пер­ше мі­сце за по­ка­зни­ка­ми фі­нан­су­ва­н­ня лі­тньо­го оздо­ров­ле­н­ня та від­по­чин­ку ді­тей мі­ста, ви­ді­лив­ши по­над 45 млн 360 ти­сяч гри­вень. За ці ко­шти ми оздо­ро­ви­ли 5632 ди­ти­ни та на­пра­ви­ли на від­по­чи­нок — 2572 ди­ти­ни. Ми вдя­чні всім при­че­тним, осо­бли­во ке­рів­ни­кам груп, ме­ди­кам, ди­ре­кто­рам за­кла­дів за про­ро­бле­ну ро­бо­ту, ува­гу та лю­бов, якою во­ни ото­чи­ли на­ших ма­лень­ких ки­ян», — по­ві­до­ми­ла за­сту­пник го­ло­ви Ки­їв­ської мі­ської дер­жа­ної адмі­ні­стра­ції Ган­на Ста­ро­стен­ко, пе­ре­дає kievcity.gov.ua. За сло­ва­ми за­сту­пни­ка го­ло­ви КМДА, осо­бли­ву ува­гу мі­ська вла­да звер­ну­ла на за­без­пе­че­н­ня від­по­чин­ком ді­тей си­ріт та ді­тей, по­збав­ле­них ба­тьків­сько­го пі­клу­ва­н­ня (за­без­пе­че­но від­по­чи­нок та оздо­ров­ле­н­ня для 507 ді­тей); ді­тей з ба­га­то­ді­тних ро­дин (2250 ді­тей); ді­тей за­ги­блих та уча­сни­ків АТО (513 ді­тей); ді­тей, які пе­ре­бу­ва­ють на ди­спан­сер­но­му облі­ку (1194 ді­тей). Цьо­го ро­ку та­кож бу­ло оздо­ров­ле­но по­над три ти­ся­чі обда­ро­ва­них ді­тей, твор­чих ко­ле­кти­вів та спор­тив­них ко­манд.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.