Швей­цар­ці — за роз­ши­ре­н­ня пов­но­ва­жень спец­служб і про­ти під­ви­ще­н­ня пен­сій

Den (Ukrainian) - - День Планети -

За ре­зуль­та­та­ми ре­фе­рен­ду­му, який від­був­ся у Швей­ца­рії 25 ве­ре­сня, біль­шість її гро­ма­дян ви­сту­па­ють за зна­чне роз­ши­ре­н­ня пов­но­ва­жень спец­служб кра­ї­ни. Згі­дно з офі­цій­ни­ми ре­зуль­та­та­ми го­ло­су­ва­н­ня, 65,5% уча­сни­ків во­ле­ви­яв­ле­н­ня під­три­ма­ли но­вий за­кон про ді­яль­ність спец­служб, по­ві­дом­ляє аген­ція AFP. У но­вій ре­да­кції «Фе­де­раль­но­го за­ко­ну про роз­ві­ду­валь­ну слу­жбу», який швей­цар­ський пар­ла­мент ухва­лив ще ми­ну­ло­го ро­ку, у ме­жах бо­роть­би з те­ро­ри­змом до­зво­ля­є­ться в окре­мих ви­пад­ках про­слу­хо­ву­ва­ти те­ле­фо­ни і здій­сню­ва­ти сте­же­н­ня за квар­ти­ра­ми і комп’юте­ра­ми. У той же час 63,6% швей­цар­ців від­мо­ви­ли­ся від іні­ці­а­ти­ви пар­тії Зе­ле­них, яка пе­ред­ба­ча­ла все­ося­жні за­хо­ди для ство­ре­н­ня еко­ло­гі­чно чи­стої еко­но­мі­ки. Уряд Швей­ца­рії і пред­став­ни­ки бі­зне­су за­яви­ли, що, по­при свою зов­ні­шню при­ва­бли­вість, про­ект зав­дасть зби­тків на­ро­дно­му го­спо­дар­ству кра­ї­ни. Зе­ле­ні про­по­ну­ва­ли, зокре­ма, пе­ре­орі­єн­ту­ва­ти­ся на ви­ро­бни­цтво про­ду­ктів із три­ва­лим тер­мі­ном при­да­тно­сті й по­втор­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти рі­зно­ма­ні­тні від­хо­ди у яко­сті си­ро­ви­ни. Крім то­го, 59,4% швей­цар­ців про­го­ло­су­ва­ли про­ти під­ви­ще­н­ня пен­сій на 10%, за­про­по­но­ва­но­го проф­спіл­ка­ми. У зв’яз­ку зі ста­рі­н­ням на­се­ле­н­ня кра­ї­ни по­лі­ти­ки на­зва­ли це зав­да­н­ня не­пі­д­йом­ним.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.