Ол­ланд по­обі­цяв за­кри­ти та­бір для бі­жен­ців у Ка­ле

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент Фран­ції Фран­суа Ол­ланд по­обі­цяв оста­то­чно за­кри­ти та­бір для бі­жен­ців бі­ля фран­цузь­ко­го мі­ста Ка­ле на пів­но­чі кра­ї­ни. Про це він за­явив учо­ра під час пер­ших від­ві­дин та­бо­ру за час йо­го пе­ре­бу­ва­н­ня на пре­зи­дент­ській по­са­ді, по­ві­дом­ляє аген­ція dpa. Уряд «прой­де цей шлях до кін­ця», на­го­ло­сив Ол­ланд. За йо­го сло­ва­ми, «кор­дон — пов­ні­стю за­кри­тий». Во­дно­час фран­цузь­кий пре­зи­дент за­кли­кав Ве­ли­ко­бри­та­нію зро­би­ти вне­сок у ви­рі­ше­н­ня кри­зи бі­жен­ців. «Я ду­же спо­ді­ва­ю­ся по­ба­чи­ти, як бри­тан­ська вла­да ві­ді­грає свою роль у гу­ма­ні­тар­них зу­си­л­лях, до яких тут вда­є­ться Фран­ція», — ци­тує гла­ву дер­жа­ви аген­ція AFP. У та­бо­рі під Ка­ле, ві­до­мо­му як «Джун­глі Ка­ле», про­жи­ва­ють від се­ми до де­ся­ти ти­сяч лю­дей, зна­чна ча­сти­на яких при­бу­ла з Су­да­ну та Аф­га­ні­ста­ну. Ба­га­то бі­жен­ців при­бу­ва­ють до Ка­ле, щоб звід­ти пе­ре­пра­ви­ти­ся до Ве­ли­ко­бри­та­нії че­рез Єв­ро­ту­нель або на су­днах, що пе­ре­ти­на­ють Ла­Манш. Та­кож мі­гран­ти ре­гу­ляр­но спо­ру­джу­ють з гі­лок та ін­ших ре­чей за­го­ро­дже­н­ня, які зу­пи­ня­ють або упо­віль­ню­ють рух ван­та­жі­вок, пі­сля чо­го на­ма­га­ю­ться за­стри­бну­ти на ван­та­жів­ки, аби та­ким чи­ном по­тра­пи­ти на те­ри­то­рію Ве­ли­ко­бри­та­нії. 20 ве­ре­сня бі­ля пор­ту Ка­ле роз­по­ча­лось бу­дів­ни­цтво му­ру, який по­ви­нен за­хи­сти­ти порт від про­ни­кне­н­ня не­ле­галь­них мі­гран­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.