На си­сте­ми ППО Ли­тва ви­тра­тить по­над 100 млн єв­ро

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ли­тва пла­нує ви­тра­ти­ти по­над 100 млн єв­ро на при­дба­н­ня нор­везь­ких і аме­ри­кан­ських си­стем про­ти­по­ві­тря­ної обо­ро­ни (ППО) NASAMS. Як ска­зав BNS мі­ністр обо­ро­ни Ли­тви Юо­зас Оля­кас, си­сте­ма­ми бу­дуть за­без­пе­че­ні дві ба­та­реї роз­мі­ром ро­та. Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни по­ві­до­ми­ло BNS, що для одні­єї ба­та­реї пла­ну­є­ться при­дба­ти дві уста­нов­ки для за­пу­ску — це кон­тей­не­ри, в які по­мі­ща­ю­ться ра­ке­ти. Ко­жна ба­та­рея та­кож бу­де за­без­пе­че­на цен­тром управ­лі­н­ня во­гнем і ра­да­ром. За­раз у ли­тов­ських зброй­них сил є си­сте­ми ППО ли­ше бли­жньо­го ра­ді­у­су дії.

Про пе­ре­го­во­ри з нор­веж­ця­ми по NASAMS бу­ло за­яв­ле­но ще в трав­ні цьо­го ро­ку. NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — пе­ре­сув­ний нор­везь­кий зе­ні­тний ра­ке­тний ком­плекс, при­зна­че­ний для бо­роть­би з ма­нев­ру­ю­чи­ми ае­ро­ди­на­мі­чни­ми ці­ля­ми на ма­лих і се­ре­дніх ви­со­тах.

Си­сте­ма роз­ро­бле­на в Нор­ве­гії, фір­мою Kongsberg спіль­но з аме­ри­кан­ською фір­мою Raytheon, мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­на для зни­ще­н­ня кри­ла­тих ра­кет.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.