«Прав­да зав­жди пе­ре­ма­гає»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

Го­ло­ва СБУ Ва­силь Гри­цак ра­зом із го­ло­вою УІНП Во­ло­ди­ми­ром В’ятро­ви­чем від­кри­ли ме­мо­рі­аль­ну пам’ятну до­шки жер­твам по­лі­ти­чних ре­пре­сій ХХ сто­лі­т­тя на бу­дів­лі Слу­жби без­пе­ки

До­шку від­кри­то на мі­сці ко­ли­шньо­го в’ їзду- ви­їзду до вну­трі­шньої тюр­ми цен­траль­но­го апа­ра­ту НКВС УРСР (м. Ки­їв, вул. Іри­нин­ська, 4), по­ві­дом­ляє прес-центр СБУ.

Са­ме сю­ди про­тя­гом трид­ця­тих — п’ят­де­ся­тих ро­ків ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя по­тра­пля­ли ті, хто ста­но­вив най­біль­шу за­гро­зу для то­та­лі­тар­ної вла­ди, що то­ді па­ну­ва­ла на укра­їн­ській зем­лі. Для ба­га­тьох з них са­ме тут тра­гі­чно за­кін­чу­вав­ся шлях му­че­ни­цтва та жер­тов­но­сті.

«Го­спо­да­рів ці­єї бу­дів­лі — і ста­лін­ське НКВС, і гі­тле­рів­ське СД по­єд­ну­ва­ло одне пра­гне­н­ня — ви­ча- ви­ти дух сво­бо­ди на­шо­го на­ро­ду, пе­ре­тво­ри­ти йо­го на по­кір­но­го при­слу­жни­ка сво­їх ім­пер­ських ам­бі­цій», — ска­зав на уро­чи­сто­стях з на­го­ди від­кри­т­тя ме­мо­рі­аль­ної до­шки го­ло­ва СБУ Ва­силь Гри­цак.

Го­ло­ва Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті Во­ло­ди­мир В’ятро­вич на­го­ло­сив, що ця до­шка ва­жли­ва не ли­ше як пам’ять про за­ги­блих: «Осо­бли­во во­на ва­жли­ва для спів­ро­бі­тни­ків СБУ, які сто­ять на вар­ті де­мо­кра­тії і біль­ше ні­ко­ли не пе­ре­тво­ря­ться на ре­пре­сив­ний ор­ган». Він та­кож до­дав, що цей ме­мо­рі­ал є сим­во­лом ре­фор­му­ва­н­ня СБ Укра­ї­ни та її пе­ре­тво­ре­н­ня на спец­слу­жбу єв­ро­пей­сько­го зраз­ка.

Так са­мо Свя­тій­ший Па­трі­арх Ки­їв­ський і всі­єї Ру­си-Укра­ї­ни Фі­ла­рет під­кре­слив, що ме­мо­рі­аль­на до­шка жер­твам по­лі­ти­чних ре­пре­сій має ста­ти на­га­ду­ва­н­ням то­го, що прав­да зав­жди пе­ре­ма­гає.

Гла­ва Укра­їн­ської гре­ко-ка­то­ли­цької цер­кви Свя­то­слав за­ува­жив, що сьо­го­дні для со­тень ти­сяч лю­дей, які втра­ти­ли сво­їх рі­дних і близь­ких, від­те­пер є мі­сце, де во­ни мо­жуть вша­ну­ва­ти пам’ять та по­мо­ли­тись за не­вин­ні ду­ші жертв ре­пре­сій.

ФО­ТО НА­ДА­НО ПРЕС-СЛУЖБОЮ СБУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.