На­ві­я­не при­тчею про Блу­дно­го Си­на

У Льво­ві від­кри­ли пер­со­наль­ну ви­став­ку «Ге­не­зис» Лю­бо­ми­ра Ме­две­дя

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів Фо­то Пав­ла ПАЛАМАРЧУКА

Мас­шта­бна екс­по­зи­ція при­уро­че­на до 75-річ­чя ла­у­ре­а­та Шев­чен­ків­ської пре­мії, на­ро­дно­го ху­до­жни­ка Укра­ї­ни, ака­де­мі­ка, про­фе­со­ра Лю­бо­ми­ра Ме­две­дя, яка роз­гор­ну­та в Па­ла­ці ми­стецтв. Ви­став­ка об’єд­на­ла три ета­пи ве­ли­ко­го кон­це­пту­аль­но­го про­е­кту «Ге­не­зис»: «Ре­мі­ні­сцен­ції» (2008—2011 рр.), «Па­рад па­ра­бол» (2014 р.) і, вла­сне, «Ге­не­зис» (2015—2016 рр.), які пов’язує те­ма­ти­ка, на­ві­я­на ми­тце­ві Єван­гель­ською при­тчею про Блу­дно­го Си­на.

При­ві­та­ти Лю­бо­ми­ра Ми­ро­сла­во­ви­ча з юві­ле­єм на вер­ні­саж при­йшло ду­же ба­га­то лю­дей. Се­ред при­су­тніх — ака­де­мік-се­кре­тар від­ді­ле­н­ня те­о­рії та істо­рії ми­стецтв НАМ Укра­ї­ни, за­ві­ду­вач ка­фе­дри те­о­рії та істо­рії ми­стецтв На­ціо­наль­ної ака­де­мії обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва і ар­хі­те­кту­ри Олек- сандр Фе­до­рук, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор На­ціо­наль­но­го ху­до­жньо­го му­зею Укра­ї­ни, член-ко­ре­спон­дент АМУ, на­ро­дний ху­до­жник Укра­ї­ни Ана­то­лій Мель­ник, ре­ктор Львів­ської ака­де­мії ми­стецтв про­фе­сор Во­ло­ди­мир Одре­хів­ський, про­ре­ктор ЛНАМ, істо­рик ми­сте­цтва, про­фе­сор Ро­ман Яців, ла­у­ре­а­ти Шев­чен­ків­ської пре­мії пи­сьмен­ник Ігор Ка­ли­нець та фо­то­ху­до­жник Ва­силь Пи­лип’юк, екс-мі­ністр осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни, до­ктор фі­зи­ко-ма­те­ма­ти­чних на­ук, про­фе­сор Іван Ва­кар­чук, ге­не­раль- ний ди­ре­ктор Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го те­а­тру опе­ри і ба­ле­ту ім. Со­ло­мії Кру­шель­ни­цької Та­дей Едер, на­ро­дний ху­до­жник Укра­ї­ни Ана­то­лій Кри­во­лап, гро­мад­ський ді­яч Ми­ко­ла Го­ринь...

— За­хо­плю­ю­ся енер­гі­єю Ме­две­дя, йо­го та­лан­том, все­бі­чні­стю, — го­во­рить со­ліст Львів­ської на­ціо­наль­ної опе­ри Олег ЛИХАЧ. — Він — один із фла­гма­нів у на­шо­му обра­зо­твор­чо­му ми­сте­цтві.

— Це уні­каль­ний екс­пе­ри­мен­та­тор ми­сте­цькою фор­мою, ті­єю фор­мою, яка дає змо­гу від­кри­ти при­хо­ва­ний від нас зміст, — вва­жає за­ві­ду­вач ка­фе­дри фі­ло­со­фії та еко­но­мі­ки Львів­сько­го ме­ди­чно­го уні­вер­си­те­ту Ігор ДЕРЖКО. — Зда­тність ху­до­жни­ків мас­шта­бу Лю­бо­ми­ра Ме­две­дя по­ба­чи­ти у схо­жих ре­чах рі­зне і нав­па­ки, у то­му роз­рі­зне­но­му, що ми не зда­тні си­сте­ма­ти­зу­ва­ти в єди­ну ці­лі­сність, єди­ну тен­ден­цію, — це ви­зна­чаль­на ри­са йо­го твор­чої ме­то­ди. Ху­до­жник є на­стіль­ки ін­ди­ві­ду­аль­ний, що, зда­ва­ло­ся б, не мо­же вкла­сти­ся в якийсь один на­прям ми­сте­цтва, хо­ча йо­го сти­лі­сти­ка ба­га­то в чо­му на­га­дує мо­дер­ні і по­стмо­дер­ні екс­пе­ри­мен­ти, які ха­ра­кте­ри­зу­ють су­ча­сний жи­во­пис. Але в ньо­му він є са­мо­стій­ний і ін­ди­ві­ду­аль­ний. Він ще раз нам на­га­дує: не будь­те бай­ду­жи­ми, не про­ходь­те че­рез світ із впер­тим твер­дже­н­ням «Я знаю», «Я в цьо­му був дав­но пе­ре­ко­на­ний», «Я це дав­но пі­знав». Йо­го ми­сте­цтво ка­же: «Ви­бе­ріть мо­мент, скон­цен­труй­те­ся і від­крий­те за по­вер­хо­вим оте гли­бо­ке, що на­ди­хає нас, що єд­нає зі сві­том, що дає змо­гу ви­зна­чи­ти вла­сне мі­сце в бут­ті і во­дно­час тво­ри­ти те бу­т­тя...

— Як на ме­не — це чи не най­кра­ща ви­став­ка у Па­ла­ці ми­стецтв, — на­го­ло­шує ге­не­раль­ний ди­ре­ктор На­ціо­наль­но­го му­зею ім. Ан­дрея Ше­пти­цько­го Ігор КОЖАН. — Те­ма, в якій пра­цює Ме­двідь, — це фі­ло­соф­ське ми­сле­н­ня. Жи­во­пис Лю­бо­ми­ра Ми­ро­сла­во­ви­ча є ду­же до­брий, ви­со­ко­го май­стра.

До сло­ва, від 8 ли­сто­па­да кар­ти­ни Л.Ме­две­дя екс­по­ну­ва­ти­муть в Укра­їн­сько­му до­мі у Па­ри­жі — в рам­ках за­хо­дів вша­ну­ва­н­ня ко­ро­ле­ви Фран­ції Ан­ни Яро­слав­ни, донь­ки кня­зя Ки­їв­сько­го Яро­сла­ва Му­дро­го.

КАР­ТИ­НИ СТАНОВЛЯТЬ ПЕВНУ СМИСЛОВУ І ФОРМОПЛАСТИЧНУ ЦІ­ЛІ­СНІСТЬ НА ТЕ­МУ ПЕРИПЕТІЙ, ПРО­БЛЕМ ТА ІПОСТАСЕЙ БЛУ­ДНО­ГО СИ­НА

ЦЕ НЕ ІЛЮСТРАЦІЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ПРИТЧІ, А ЛИ­ШЕ НАВІЯНІ НЕЮ ОБРА­ЗИ, РЕ­МІ­НІ­СЦЕН­ЦІЇ, АСОЦІАЦІЇ, ДИЛЕМИ, ГРОТЕСКИ...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.