200 ква­дра­тних ме­трів на­у­ки та роз­ваг

В Іва­но-Фран­ків­ську від­кри­ло­ся мі­сте­чко «Но­ва Енер­гія»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - На­та­лія ЯСИНСЬКА, Іва­но-Фран­ківськ Фо­то Ми­ро­на ГРУШЕЦЬКОГО

Якщо ста­ран­но кру­ти­ти пе­да­лі ве­ло­си­пе­да, мо­жна під зав’ яз­ку за­ря­ди­ти свій мо­біль­ник, по­слу­ха­ти му­зи­ку по ра­діо або уві­мкну­ти на пов­ну по­ту­жність еле­ктри­чну лам­по­чку. На пер­ший по­гляд — за­ба­ва. А на­справ­ді — пер­спе­ктив­не роз­ви­ва­ю­че за­ня­т­тя, яке дає уяв­ле­н­ня про те, що будь- яка на­ша дія — то є енер­гія, і від то­го, як ми бу­де­мо нею роз­по­ря­джа­ти­ся, за­ле­жить — ні ба­га­то, ні ма­ло — на­ше май­бу­тнє. Са­ме та­кої дум­ки до­три­му­ю­ться ор­га­ні­за­то­ри про­е­кту «Но­ва Енер­гія».

■ Йо го іні ці а тор, ди рек тор На уко во- до слід но го ін с ти ту ту на­фто­га­зо­вої енер­ге­ти­ки та еко­ло­гії, про­фе­сор ка­фе­дри енер­ге­тич но го ме нед ж мен ту і тех ніч - ної діа гнос ти ки Іва но-Фран - ків­сько­го на­ціо­наль­но­го те­хні­чно го уні вер си те ту наф ти і га зу Ма­ксим Кар­паш по­яснює: «За­раз ук ра їнсь ка еко но мі ка — най­менш енер­го­ефе­ктив­на в Єв­ро­пі. Це по­трі­бно ви­прав­ля­ти. Ми хо­че­мо, що­би ко­жна лю­ди­на ма­ла мо­жли­вість до­тор­кну­ти­ся до на­у­ки і зро­зумі­ла, що не все так про­сто, як ін­ко­ли зда­є­ться, але й не так склад но, як ча сом пред­став­ля­ють нам за­со­би ма­со­вої ін фор ма ції. Для цьо го по - трі­бна ось та­ка су­ча­сна пла­тфор­ма для отри­ма­н­ня знань про най­но­ві­ші роз­роб­ки й те­хно­ло­гії у сфе рі енер ге ти ки, від нов них дже­рел енер­гії: сон­ця, ві­тру, во­ди. Це осві­тній центр но­во­го ти­пу з де­кіль­кох скла­до­вих — тут мі­сце для роз­ваг з на­у­ко­вим кон­тек с том і для на вчан ня, і для спіль ної ро бо ти ( ко вор кін гу). Все це про­по­ну­є­ться в до­сту­пній іг ро вій фор мі — як для до рос - лих, так і для ді­тей».

■ На­скіль­ки це за­хо­плює, стає зро­зумі­ло, щой­но пе­ре­сту­па­єш по­ріг так зва­но­го му­зею «Но­вої Енер­гії». По­за­як якщо це му­зей, то яв­но не­тра­ди­цій­ний. Тут не­має «не­до­тор­кан­них» екс­по­на­тів під склом — усе жи­ве, ін­те­р­актив­не. На ве­ли­че­зно­му сто­лі роз­та­шу­ва­ло­ся та­ке со­бі «LEGO-мі­сте­чко», де пра­цю­ють ві­тро­ві ге­не­ра­то­ри енер­гії, їздять еко­ло­гі­чно чи­сті ав­то­мо­бі­лі май­бу­тньо­го на во­дне­вих еле­мен­тах. Ві­дві­ду­ва­чі у за­хва­ті від го­ло­грам, по­ві­тря­но­го ба­скет­бо­лу і з ве­ли­че­зним за­до­во­ле­н­ням ко­пир­са­ю­ться в ро­зум­ній пі­со­чни­ці, де мо­жна вла­сно­руч ство­ри­ти справ­жній зем­ний ре­льєф. Не упу­скаю на­го­ди і та­кож ве­ду паль­ця­ми по дрі­бно­му пі­со­чку — під ру­кою одра­зу зе­ле­ніє рів­нин­на по­верх­ня, згор­таю йо­го до­ло­ня­ми до­ку­пи — і ось уже ви­йшло мас­шта­бне зо­бра­же­н­ня... го­ри, а під нею — за­гли­би­на. Вар­то ли­ше під­ня­ти ру­ку до­го­ри, ближ­че до осві­тле­н­ня — пі­со­чни­ця одра­зу спри­ймає її тінь як хма­ру. А якщо є хмар­ка — іде «до­щик». І ось уже йо­го не­ви­ди­мі стру­ме­ні на­пов­ню­ють си­ньою во­дою пі­со­чну ям­ку, яка про­сто у ме­не на очах пе­ре­тво­рю­є­ться на озе­ро. Ве­ду паль­цем бо­ро­зну від озе­ра вбік — по­верх­нею одра­зу бі­жить во­дний по­тік, рі­чка. Ма­лень­ке ча­ро­дій­ство. І во­дно­час — ігро­вий урок гео­гра­фії, то­по­гра­фії, при­ро­до­знав­ства...

■ Се­ми­рі­чний Вла­дик Мин­дюк уже по­ба­вив­ся тут до­схо­чу й ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми: «Ме­ні ду- же спо­до­ба­ло­ся, що мо­жна їха­ти ве­ло­си­пе­дом і за­ря­джа­ти те­ле­фон. Це ве­се­ло й ко­ри­сно. А ще чу­до­во, що мо­жна ві­тром три­ма­ти м’яч у по­ві­трі, до­ки не за­ки­неш йо­го в ба­скет­боль­ну сі­тку».

■ Це і є род зин ка про ек ту. Лю­ди мо­жуть пі­зна­ва­ти в міс - те­чку скла­дні ре­чі че­рез вла­сно­руч ви­ко­на­ні екс­пе­ри­мен­ти, че­рез яскра­ві, ці­ка­ві об’єкти, ство­ре­ні пра­ців­ни­ка­ми уні­вер­си­те­ту і гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Бю­ро роз­ви­тку ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій». Ма­ксим Кар­паш ке­ру­є­ться в цьо му іде я ми ес тонсь ко го пе - да­го­га Юло Во­о­глай­да, ко­трий вва­жає, що за­по­ру­кою ефе­ктив­но­го на­вча­н­ня є обов’яз­ко­ве по­єд­на­н­ня трьох скла­до­вих: ін­те­ре­су, во­лі — ру­ха­ти­ся впе­ред, а не ки да ти роз по ча ту спра ву, й ві­ри, на­сам­пе­ред — у се­бе, у свої зді­бно­сті та в успіх. Зав­дя­ки по­єд­нан­ню цих трьох кри­те­рі­їв йо­го ре­аль­но до­сяг­ти.

■ На цій осно ві мож на ви - ро­сти­ти но­ве по­ко­лі­н­ня те­хні­чно гра­мо­тних, ін­но­ва­цій­но ми­сля­чих лю­дей, яким бу­дуть не - стра­шні ви­кли­ки ча­су. Са­ме то­му ак цент про ек ту зроб ле но на мо лодь, особ ли во — на ді тей. Але не тіль­ки. Твор­ці мі­сте­чка з гу­мо­ром окре­слю­ють ко­ло сво­їх по­тен­цій­них від­ві­ду­ва­чів — від 5 до 105 ро­ків. І во­дно­час ціл­ком сер­йо­зно ка­жуть про те, що зби­ра ють ся взя ти ся за тех ніч ну про сві ту лю дей по хи ло го ві ку, ко­трі ча­сто за­ли­ша­ю­ться за бор­том те­хно­ре­во­лю­ції. А во­на сту­кає сьо­го­дні в ко­жен дім. Проблема енер­го­ефе­ктив­но­сті го­стро сто­їть як для ве­ли­ких міст, так і для сіл, для кож ної квар ти ри, для ОСББ та му­ні­ци­па­лі­те­тів... Ви рі шу ва ти її тре ба гра мот но. То­му в мі­сте­чку по­чи­нає свою ро бо ту тре нін го вий центр, де мо­жна бу­де озна­йо­ми­ти­ся з те­о­рі­єю і пра­кти­кою енер­го­а­у­ди­ту, отри­ма­ти пра­кти­чні ре­ко­мен­да­ції з ви ко ри стан ня від нов них дже­рел енер­гії, тер­мо­мо­дер­ні­за­ції та енер­го­ефе­ктив­но­сті — на ви­ро­бни­цтві, вдо­ма, в гро­мад­ських при­мі­ще­н­нях.

■ За раз міс теч ко « Но ва Енер гія » — це 200 квад рат них мет рів на уки та роз ваг, де до - сту­пні всі шан­си ста­ти не ли­ше осві­тнім цен­тром, а й ту­ри­сти­чною ат рак ці­єю При кар пат тя. Крім за­нять гур­тків та ле­кцій у буд ні дні, на ви хід ні тут за зви - чай за пла но ва но про ве ден ня енер ге тич них та бо рів, ек скур - сій на ре­аль­ні об’єкти від­нов­ної енер гії. Най ближ чим ча сом у ньо го з’ явить ся свій ка нал на­YouTube.

■ І все це ство­ре­но ру­ка­ми ко­ман­ди з 15 ен­ту­зі­а­стів, які зумі­ли об’єд­на­ти зу­си­л­ля гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, На­ціо­наль­но­го те­хні­чно­го уні­вер­си­те­ту на­фти і га­зу, що на­дав при­мі­ще­н­ня для про­е­кту, ви­кла­да­чів, сту­ден­тів, аспі­ран­тів. На­віть ди­зайн ін­тер’єру ство­ри­ли вла­сни­ми си­ла­ми — ого­ло­си­ли кон­курс се­ред сту­ден­тів і з отри­ма­них за­явок обра­ли пе­ре­мож­ців. Обла­шту­ва­ти мі­сте­чко до­по­мо­гла й під­трим­ка Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни, що про­фі­нан­су­ва­ло по­їзд­ку ав­то­рів «Но­вої Енер­гії» в Каль­кут­ту, де ін­дій­ські фа­хів­ці ство­ри­ли уні­каль­ний на - уко­вий центр, який і на­ди­хнув мо­ло­дих уче­них на ге­не­ра­цію вла­сних ідей та по­ста­вив ви­со­ку план­ку до­ся­гнень на май­бу­тнє, спо­ну­кав до по­шу­ку за­ру­бі­жних пар­тне­рів, ін­ве­сто­рів.

В ІГРАШКОВОМУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОМУ МІ­СТЕ­ЧКУ ПРА­ЦЮ­ЮТЬ ВІ­ТРО­ВІ ГЕ­НЕ­РА­ТО­РИ ЕНЕР­ГІЇ, ЇЗДЯТЬ ЕКО­ЛО­ГІ­ЧНО ЧИ­СТІ АВ­ТО­МО­БІ­ЛІ МАЙ­БУ­ТНЬО­ГО НА ВО­ДНЕ­ВИХ ЕЛЕ­МЕН­ТАХ

ПЕРШІ УРОКИ ЕНЕРГООЩАДЛИВОСТІ

У ВІРТУАЛЬНІЙ РЕ­АЛЬ­НО­СТІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.