«Ко­роль» до­да­ної вар­то­сті

Чо­му Укра­ї­ні не­ви­гі­дно за­раз від­мі­ня­ти мо­ра­то­рій на екс­порт лі­су-кру­гля­ка?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

По­да­тко­ва мі­лі­ція, про­ку­ра­ту­ра та СБУ роз­кри­ли в Ки­їв­ській обла­сті не­за­кон­ну схе­му ре­а­лі­за­ції нев­ра­хо­ва­них об­ся­гів лі­су й ухи­ле­н­ня від спла­ти по­да­тків. Як по­ві­до­мив пер­ший за­сту­пник го­ло­ви ДФС Укра­ї­ни Сер­гій Бі­лан, «два під­при­єм­ства, за­снов­ни­ком яких є одна і та ж осо­ба, ор­га­ні­зу­ва­ли про­ти­прав­ну схе­му ре­а­лі­за­ції че­рез ука­за­ні під­при­єм­ства нев­ра­хо­ва­ні об­ся­ги лі­су, яка су­про­во­ди­ла­ся під­роб­кою до­ку­мен­тів про лі­со­ма­те­рі­а­ли без від­по­від­но­го від­обра­же­н­ня в облі­ку». Ор­га­ні­за­тор схе­ми ухи­лив­ся від спла­ти 3,1 міль­йо­на гри­вень по­да­тків.

«У ре­зуль­та­ті 18 об­шу­ків у Ки­є­ві та Ки­їв­ській обла­сті бу­ло ви­яв­ле­но та ви­лу­че­но май­же 120 ти­сяч гри­вень го­тів­кою, 10 пе­ча­ток, бух­гал­тер­ську до­ку­мен­та­цію, а та­кож до­ку­мен­ти про збе­рі­га­н­ня та ре­а­лі­за­цію лі­су. Слід­чі дії про­дов­жу­ю­ться», — на­тя­кнув на мо­жли­вість но­вих ви­крит­тів Бі­лан. Се­ред пи­тань, на які по­да­ткі­вець, во­че­видь, ще не знав від­по­віді, бу­ли і та­кі: ку­ди по­став­ляв­ся ліс і чи не по­ру­шу­вав­ся при цьо­му за­кон Укра­ї­ни, прийня­тий 2015 ро­ку, що вста­но­вив де­ся­ти­рі­чну за­бо­ро­ну на екс­порт не­о­бро­бле­ної де­ре­ви­ни.

Тим ча­сом в Укра­ї­ні роз­гор­ну­ла­ся дов­ко­ла цьо­го рі­ше­н­ня справ­жня, але, на ща­стя, сло­ве­сна би­тва. Го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки та під­при­єм­ни­цтва Ві­ктор Га­ла­сюк при­йшов на слу­ха­н­ня цьо­го пи­та­н­ня з ша­хів­ни­цею, на якій у пов­ній бо­йо­вій го­тов­но­сті ви­ши­ку­ва­ли­ся рі­зьбле­ні фі­гу­ри — від пі­ша­ків до ко­ро­ля. «До­гра­ва­ти­ме­мо?— за­пи­тав «День». «Так, би­ти­ме­мо­ся з уря­дом», — від­по­вів го­ло­ва ко­мі­те­ту.

І свій ви­ступ він по­чав із ша­хо­вим вій­ськом у ру­ках. Ця до­шка і фі­гу­ри ви­го­тов­ле- ні в Поль­щі з укра­їн­сько­го кру­гля­ка, ска­зав він. Вар­тість ви­ко­ри­ста­ної де­ре­ви­ни — бу­кваль­но ко­пій­ки. А ось ви­ріб із неї про­да­є­ться за пов­но­цін­ні єв­ро. І на­ші су­сі­ди, отри­му­ю­чи до­да­ну вар­тість на оброб­ці, ба­га­ті­ють і в ра­зи ви­пе­ре­джа­ють Укра­ї­ну за об­ся­гом ва­ло­во­го вну­трі­шньо­го про­ду­кту.

Га­ла­сюк на­го­ло­сив, що ре­зуль­та­ти, отри­ма­ні за не­пов­ний рік пі­сля вве­де­н­ня мо­ра­то­рію на екс­порт не­о­бро­бле­ної де­ре­ви­ни ( крім со­сни, для якої мо­ра­то­рій на­бе­ре чин­но­сті з 1 сі­чня 2017 ро­ку), свід­чать про не­об­хі­дність збе­ре­же­н­ня мо­ра­то­рію та не­д­опу­сти­мість про­по­зи­цій уря­ду про йо­го від­мі­ну. Якщо об­сяг ре­а­лі­за­ції про­ми­сло­вої про­ду­кції за пер­ше пів­річ­чя 2016 ро­ку по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом ми­ну­ло­го ро­ку в до­ла­рах США ско­ро­тив­ся на 6%, то де­ре­во­об­ро­бна про­ми­сло­вість да­ла при­ріст 15%, а ме­бле­ва — 12%. Екс­порт обро­бле­них лі­со­ма­те­рі­а­лів ви­ріс на 12%, по­пов­нив­ши тор­гі­вель­ний ба­ланс кра­ї­ни на $22 міль­йо­ни.

Се­ред по­зи­тив­них на­слід­ків мо­ра­то­рію — зро­ста­н­ня по­да­тко­вих над­хо­джень до держ­бю­дже­ту. Під­при­єм­ства де­ре­во­об­ро­бної та ме­бле­вої про­ми­сло­во­сті збіль­ши­ли їх за пер­ше пів­річ­чя в до­ла­рах США на 18% про­ти пер­шо­го пів­річ­чя ми­ну­ло­го ро­ку, ко­ли мо­ра­то­рій не ді­яв. Крім то­го, за час дії мо­ра­то­рію в 3,5 ра­зу збіль­шив­ся об­сяг ім­пор­ту де­ре­во­об­ро­бно­го уста­тку­ва­н­ня. І це, на­го­ло­шує Га­ла­сюк, свід­чить про те, що ін­ве­стор по­ві­рив Укра­ї­ні.

Ра­зом із тим, як вва­жає го­ло­ва ко­мі­те­ту, че­рез без­ді­яль­ність уря­ду за цей пе­рі­од збіль­ши­ла­ся кон­тра­бан­да де­ре­ви­ни. Якщо екс­порт лі­су-кру­гля­ка ско­ро­тив­ся на 400 ти­сяч тонн, то екс­порт «дров» див­ним чи­ном ви­ріс на 200 ти­сяч тонн. Це свід­чить про мо­жли­вий мас­штаб кон­тра­бан­ди лі­су-кру­гля­ка. Го­ло­ва ко­мі­те­ту на­га­дав, що вве­де­ний з ме­тою по­до­ла­н­ня еко­ло­гі­чної ка­та­стро­фи та де­фі­ци­ту си­ро­ви­ни на вну­трі­шньо­му рин­ку тим­ча­со­вий мо­ра­то­рій пов­ною мі­рою узго­джу­є­ться з по­ло­же­н­ня­ми ГУТТ/СОТ, а та­кож зі ст.17 за­ко­ну про зов­ні­шньо­еко­но­мі­чну ді­яль­ність Укра­ї­ни. Він роз­по­вів, що пе­ред тим, як мо­ра­то­рій на­брав чин­но­сті, Україна за йо­го іні­ці­а­ти­вою про­ве­ла про­це­ду­ри по­ві­дом­ле­н­ня, про­ін­фор­му­вав­ши про своє рі­ше­н­ня за­ру­бі­жних пар­тне­рів.

«Сьо­го­дні, ко­ли про­ти Укра­ї­ни роз­гор­ну­та во­єн­на агре­сія, у нас є не ли­ше ле­гі­тим­ні пра­во­ві, ди­пло­ма­ти­чні й еко­но­мі­чні, але й усі мо­раль­ні під­ста­ви впро­ва­джу­ва­ти та­кі тим­ча­со­ві за­хо­ди, які до­зво­ля­ють нам уря­ту­ва­ти на­ші лі­си, зайня­тість і за­ли­шки про­ми­сло­во­сті», — на­по­ля­гав Га­ла­сюк. Він пе­ре­ко­на­ний, що мо­ра­то­рій не­об­хі­дно збе­рег­ти, а крім то­го, про­ве­сти лі­бе­ра­лі­за­цію вну­трі­шньо­го рин­ку де­ре­ви­ни, по­ста­ви­ти пе­ре­шко­ду її кон­тра­бан­ді, про­ве­сти ком­пле­ксну ре­фор­му лі­со­во­го го­спо­дар­ства та вжи­ти за­хо­ди для сти­му­лю­ва­н­ня роз­ви­тку ві­тчи­зня­ної де­ре­во­об­роб­ки та ме­бле­вої про­ми­сло­во­сті.

Де­що див­ної по­зи­ції до­три­му­є­ться за­сту­пник мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку та тор­гів­лі — тор­гі­вель­ний пред­став­ник Укра­ї­ни На­та­лія Ми­коль­ська. Во­на за­яви­ла, що МЕРТ під­три­мує пра­гне­н­ня до при­пи­не­н­ня зни­ще­н­ня лі­сів і під­ви­ще­н­ня час­тки пе­ре­роб­ки де­ре­ви­ни в на­шій кра­ї­ні. Ра­зом із тим во­на вва­жає, що ви­ко­ри­ста­ний для цьо­го за­кон­ний ме­ха­нізм по­трі­бно якось змі­ни­ти, вра­хо­ву­ю­чи за­яви тор­гі­вель­них пар­тне­рів про те, що мо­ра­то­рій не від­по­від­ає пра­ви­лам СОТ і зо­бов’яза­н­ням у рам­ках уго­ди про асо­ці­а­цію з ЄС. Ар­гу­мен­ту­ю­чи свою по­зи­цію, во­на та­кож по­сла­ла­ся на ри­зик при­пи­не­н­ня мі­жна­ро­дно­го кре­ди­ту­ва­н­ня і за­сто­су­ва­н­ня ЄС ан­ти­суб­си­ді­ар­них мит.

Заява Ми­коль­ської не бу­ла сприйня­та ні на­ро­дни­ми де­пу­та- та­ми, ні пред­став­ни­ка­ми асо­ці­а­цій лі­со­во­го кла­сте­ра. За­сту­пник го­ло­ви Ко­мі­те­ту з пи­тань аграр­ної по­лі­ти­ки та зе­мель­них від­но­син Оле­ксандр Ба­ку­мен­ко на­го­ло­сив, що в ра­зі від­мі­ни мо­ра­то­рію Україна зро­бить крок у на­прям­ку пе­ре­тво­ре­н­ня на си­ро­вин­ний до­да­ток Єв­ро­пи. Він об­ґрун­ту­вав це тим, що на­шекс­порт в основ­но­му пред­став­ле­ний си­ро­ви­ною, от­же, пов­ні­стю за­ле­жний від кон’юн­кту­ри цін на сві­то­во­му рин­ку. За сло­ва­ми на­ро­дно­го де­пу­та­та, пра­гне­н­ня до збіль­ше­н­ня до­да­ної вар­то­сті за ра­ху­нок пе­ре­роб­ки по­вин­не об’єд­на­ти всіх гро­ма­дян кра­ї­ни, оскіль­ки ви­ро­бни­цтво го­то­вої про­ду­кції за­без­пе­чує і ви­со­кий рі­вень зайня­то­сті, і на­пов­не­н­ня бю­дже­ту, і гі­дний рі­вень жи­т­тя.

Го­ло­ва під­ко­мі­те­ту з пи­тань про­ми­сло­вої та ін­ве­сти­цій­ної по­лі­ти­ки Оле­ксандр Ду­би­нін за­ува­жив, що один ли­ше мо­ра­то­рій не мо­же за­без­пе­чи­ти істо­тно­го зро­ста­н­ня до­да­ної вар­то­сті в укра­їн­ській де­ре­во­об­роб­ці. Він упев­не­ний, що ві­тчи­зня­ні ви­ро­бни­ки змо­жуть за­без­пе­чи­ти ви­пуск кон­ку­рен­то­зда­тної про­ду­кції ли­ше в то­му ви­пад­ку, якщо отри­ма­ють мо­жли­вість вве­зе­н­ня но­во­го уста­тку­ва­н­ня за ну­льо­вою став­кою ПДВ і без вві­зно­го ми­та, як це пе­ред­ба­че­но за­ко­но­про­е­кта­ми 2617 і 2618, що зна­хо­дя­ться у пар­ла­мен­ті.

«Світ по­вер­та­є­ться до зав­дань, які ре­а­лі­зу­ю­ться по­лі­ти­кою еко­но­мі­чно­го на­ціо­на­лі­зму та про­те­кціо­ні­зму, — за­ува­жив за­сту­пник го­ло­ви Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди за­кор­дон­них справ Ві­ктор Вовк. — Той ма­лень­кий крок, який ми зро­би­ли, прийняв­ши мо­ра­то­рій, пов­ні­стю впи­су­є­ться в но­ві трен­ди і тен­ден­ції. Це те, ку­ди ру­ха­ли­ся і ру­ха­ти­му­ться США, не­за­ле­жно від то­го, хто ста­не пре­зи­ден­том. Те са­ме від­бу­ва­є­ться і в Єв­ро­пі». Го­ло­ва цьо­го ко­мі­те­ту Ган­на Го­пко про­ін­фор­му­ва­ла, що ко­мі­тет пла­нує пра­цю­ва­ти над еко­но­мі­за­ці­єю зов­ні­шньої по­лі­ти­ки Укра­ї­ни та ви­сту­пає за на­ро­щу­ва­н­ня час­тки до­да­ної вар­то­сті в укра­їн­сько­му екс­пор­ті.

Го­ло­ва Асоціації де­ре­во­об­ро­бних та лі­со­за­го­ті­вель­них під­при­ємств За­хі­дної Укра­ї­ни Ігор Со­бо­лев­ський на­го­ло­шує, що від­мі­на мо­ра­то­рію на екс­порт не­о­бро­бле­ної де­ре­ви­ни аб­со­лю­тно не­прийня­тна. За йо­го сло­ва­ми, 15% під­при­ємств, що за­йма­ли­ся пер­вин­ною де­ре­во­об­роб­кою за пів­ро­ку дії мо­ра­то­рію пе­ре­йшли до гли­бин­ної пе­ре­роб­ки, ін­ве­сту­вав­ши в це вла­сні ко­шти. «Ми го­то­ві ви­го­тов­ля­ти і ша­хи і будь-яку ін­шу про­ду­кцію і ма­є­мо для цьо­го все. Але щоб це ста­ло­ся — ма­ють бу­ти ство­ре­ні від­по­від­ні умо­ви та на­да­ні га­ран­тії», — за­явив він. «Ми за те, щоб збе­рег­ти на­ші лі­си, роз­ви­ну­ти де­ре­во­об­роб­ку та за­ли­ши­ти нам і на­шим ді­тям та ону­кам і при­ро­ду, і пер­спе­кти­ву про­ми­сло­во­го роз­ви­тку, — на­по­ля­гає го­ло­ва Асоціації і звер­та­є­ться до тих, хто ви­но­шує ідею від­мі­ни мо­ра­то­рію. — Ні­хто вам не дасть цьо­го зро­би­ти! Сьо­го­дні рі­вень гро­мад­ської тем­пе­ра­ту­ри на­стіль­ки ви­со­кий, що як тіль­ки на за­хід пі­дуть ва­го­ни з кру­гля­ком — зу­пи­ни­ться і пе­ре­роб­ка, і екс­порт».

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

УКРАЇНСЬКІ МАЙСТРИ ЗДА­ТНІ ПЕРЕТВОРЮВАТИ ВІТЧИЗНЯНУ ДЕРЕВИНУ І НА ВИТВОРИ СПРАВЖНЬОГО МИ­СТЕ­ЦТВА, І НА ЗРУЧНІ Й КРАСИВІ РЕ­ЧІ, ЯКІ ПРИКРАШАЮТЬ ПОБУТ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.