«По­дру­жи­ти» ді­тей з при­ро­дою

По­над 600 ди­тя­чих сад­ків до­лу­чи­ли­ся до про­гра­ми «До­шкіль­ня­там — осві­ту для ста­ло­го роз­ви­тку»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Упродовж остан­ніх ше­сти ро­ків в Укра­ї­ні діє спіль­ний зі Шве­ці­єю про­ект «Осві­та для ста­ло­го роз­ви­тку в дії», за про­гра­мою яко­го учні про­хо­дять курс за ви­бо­ром «Уроки для ста­ло­го роз­ви­тку». На­вча­н­ня пе­ред­ба­чає фор­му­ва­н­ня в ді­тей та­кої мо­де­лі еко­ло­гі­чно ра­ціо­наль­ної по­ве­дін­ки, щоб не зни­жу­ю­чи вла­сно­го рів­ня жи­т­тя, дба­ти про май­бу­тні по­ко­лі­н­ня. Йде­ться на­сам­пе­ред про тур­бо­тли­ве став­ле­н­ня до дов­кі­л­ля, сво­го здо­ров’я та лю­дей у гро- ма­ді за­га­лом. Ко­ле­ктив про­е­кту роз­ро­бив спе­ці­аль­ну шкіль­ну про­гра­му у фор­ма­ті кур­сів за ви­бо­ром, фа­куль­та­ти­вів, гур­тко­вих, клу­бних та ін­ших форм за­нять. За цей час курс «Уроки для ста­ло­го роз­ви­тку» охо­пив по­над 500 шкіл у 14 ре­гіо­нах Укра­ї­ни, а це — со­тні ти­сяч ді­тей, їхніх ба­тьків, дру­зів та близь­ких.

По­зи­тив­ний ре­зуль­тат — збе­ре­же­ні ре­сур­си. За під­ра­хун­ка­ми не­уря­до­вої гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Вчи­те­лі за де­мо­кра­тію та пар­тнер­ство», яка ре­а­лі­зує про­ект, пі­сля осво­є­н­ня кур­су «Уроки для ста­ло­го роз­ви­тку» ді­ти й ро­ди­ни сут­тє­во ско­ро­ти­ли спо­жи­ва­н­ня во­ди та еле­ктро­енер­гії — на 10—12%, кіль­кість смі­т­тя змен­ши­ла­ся на 12—15%. Це при­зве­ло до змен­ше­н­ня ра­хун­ків за ко­му­наль­ні по­слу­ги, ді­ти на­вчи­ли­ся за­оща­джу­ва­ти ко­шти, ку­пу­ють мен­ше не­по­трі­бних ре­чей. Та­ке істо­тне роз­ши­ре­н­ня від­бу­ло­ся зав­дя­ки кур­сам «Осно­ви кри­ти­чно­го ми­сле­н­ня» та «Кро­ки для по­ро­зу­мі­н­ня», за про­гра­мою яких ді­ти вчи­ли­ся спіл­ку­ва­ти­ся, го­во­ри­ти про свої по­тре­би, зна­хо­ди­ти ком­про­мі­си в кон­флі­ктах то­що.

На­сту­пним кро­ком для роз­ши­ре­н­ня про­е­кту «Осві­та для ста­ло­го роз­ви­тку в дії» ста­ло впро­ва­дже­н­ня про­гра­ми «До­шкіль­ня­там — осві­ту для ста­ло­го роз­ви­тку». Цей екс­пе­ри­мент роз­по­чав­ся три ро­ки то­му, в ньо­му взя­ли участь по­над 600 ди­тя­чих за­кла­дів по всій Укра­ї­ні (про те, як він змі­нив жи­т­тя зви­чай­ної ки­їв­ської ро­ди­ни — чи­тай­те в ма­те­рі­а­лі «Зе­ле­не» ви­хо­ва­н­ня — із са­до­чка» у «Дні» № 62-63 за 8—9 кві­тня цьо­го ро­ку). Про­ект на­би­рає роз­ма­ху, і не­що­дав­но ГО «Вчи­те­лі за де­мо­кра­тію та пар­тнер­ство» пред­ста­ви­ла на­вчаль- ний курс для всіх до­шкіль­них за­кла­дів, які хо­чуть до­лу­чи­ти­ся.

«Осно­ви про­гра­ми роз­ро­бля­ли­ся в ме­жах мі­жна­ро­дно­го укра­їн­сько-швед­сько­го про­е­кту, як і ін­ші ма­те­рі­а­ли. Бо сьо­го­дні це — ча­сти­на ве­ли­кої про­гра­ми, що охо­плює основ­ну шко­лу з пер­шо­го до дев’ято­го кла­су. Її суть, як і суть будь-якої осві­ти для ста­ло­го роз­ви­тку, по­ля­гає в опа­ну­ван­ні ді­тьми жит­тє­ви­ми на­ви­чка­ми еко­ло­гі­чно ко­ре­ктної по­ве­дін­ки, на­ви­чка­ми тур­бо­ти про своє здо­ров’я, своє ото­че­н­ня, тоб­то те, без чо­го лю­ди­на не мо­же існу­ва­ти. Ми по­чи­на­є­мо для ді­тей ві­ком від трьох ро­ків, ма­є­мо про­гра­ми для ді­тей трьох і п’яти ро­ків. За­раз роз­ро­бля­є­мо про­гра­му для чо­ти­ри­рі­чних», — ко­мен­тує одна з роз­ро­бни­ків ме­то­ди­чних ма­те­рі­а­лів, до­ктор пе­да­го­гі­чних на­ук Оле­на ПОМЕТУН.

На­вча­н­ня зба­лан­со­ва­но­го роз­ви­тку мі­стить еко­но­мі­чну, еко­ло­гі­чну та со­ці­аль­ну скла­до­ві. При цьо­му но­ві що­ден­ні на­ви­чки ма­ють опа­ну­ва­ти і ді­ти, і до­ро­слі.

« Ми по­чи­на­є­мо ро­бо­ту з ду­же ма­лень­ких ді­тей і че­рез них на­ма­га­є­мо­ся до­сту­ка­ти­ся до їхніх ба­тьків. Ни­ні, за ре­зуль­та­та­ми біль­шяк три­рі­чної ді­яль­но­сті з впро­ва­дже­н­ня про­гра­ми, ми ба­чи­мо, що ді­ти зі сфор­мо­ва­ни­ми со­ці­аль­ни­ми на­ви­чка­ми впли­ва­ють на сво­їх ба­тьків: на­га­ду­ють їм про те, що по­трі­бно ви­мкну­ти сві­тло, сте­жать за еко­но­мі­єю во­ди, — акцен­тує роз­ро­бни­ця про­гра­ми, до­ктор пе­да­го­гі­чних на­ук На­та­ля ГАВРИШ. — Про­гра­ма « До­шкіль­ня­там — осві­ту для ста­ло­го роз­ви­тку» має єв­ро­пей­ський рі­вень та якість. В Єв­ро­пі ди­тса­док — це се­ре­до­ви­ще роз­ви­тку, так має бу­ти й у нас. Впро­вад- же­н­ня про­гра­ми ґрун­ту­є­ться на прин­ци­пі ем­па­ур­мен­ту ( ви­хо­ва­н­ня та на­вча­н­ня в дії, в екс­пе­ри­мен­ті, під­трим­ка в ди­ти­ні ба­жа­н­ня пі­зна­ва­ти світ і віль­но са­мо­ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­ся у твор­чо­сті. — Авт.). Бо в на­шій си­сте­мі — до­шкіль­ній та шкіль­ній — пе­ре­ва­жає під­хід ін­фор­му­ва­н­ня, ко­ли вчи­тель го­во­рить, а ді­ти слу­ха­ють і мов­чать. Як на­слі­док, ді­ти зна­ють, що не мо­жна зри­ва­ти ли­стя з де­рев, що не мо­жна ні­ко­го шпи­ня­ти, але ко­ли до­хо­дить до кон­кре­тної си­ту­а­ції, ви­яв­ля­є­ться, що це ін­фор­му­ва­н­ня ні­чо­го не вар­те. То­му ми ма­є­мо на­вчи­ти ви­хо­ва­те­лів не про­сто ін­фор­му­ва­ти ді­тей, а про­бу­ди­ти в них ці­ка­вість до нав­ко­ли­шньо­го сві­ту, ви­хо­ва­ти від­по­від­аль­ність».

Уча­сни­ки про­е­кту за­про­шу­ють ди­тя­чі до­шкіль­ні за­кла­ди до­лу­ча­ти­ся до ці­єї со­ці­аль­но зна­чи­мої про­гра­ми, що­би спіль­но ро­би­ти над­зви­чай­но ва­жли­ву спра­ву.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ОСТАН­НІ ДВА РО­КИ КИЯНИ АННА (НА ЗНІМКУ) ТА МИХАЙЛО КАЛИНОВСЬКІ ЖИВУТЬ ЗА ПРИН­ЦИ­ПОМ ЕКОНОМІЇ ПРИ­РО­ДНИХ РЕСУРСІВ І СОРТУЮТЬ ПОБУТОВІ ВІД­ХО­ДИ. А ПО­ЧА­ЛО­СЯ ВСЕ З... ДИТЯЧОГО САДКА, ЯКИЙ ВІДВІДУЄ ДОНЬКА АН­НИ ТА МИХАЙЛА І ДЕ ВІДБУВАЛИСЯ КУРСИ В МЕ­ЖАХ ПРО­Е­КТУ «ОСВІ­ТА ДЛЯ СТА­ЛО­ГО РОЗ­ВИ­ТКУ В ДІЇ». ФО­ТО ЗРО­БЛЕ­НО У КВІ­ТНІ 2016 РО­КУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.