Ре­аль­ний ви­мір Му­зею Май­да­ну

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Ігор ПОШИВАЙЛО: «Ми дев’ять мі­ся­ців пра­цю­є­мо на ен­ту­зі­а­змі, спо­ді­ва­ю­чись, що це по­трі­бно не ли­ше нам, а й дер­жа­ві»

Ва­ме­ри­кан­сько­му мі­сті Бал­ти­мор триває ху­до­жня ви­став­ка «Ре­во­лю­ція Гі­дно­сті: обра­зи укра­їн­сько­го Май­да­ну 2013 — 2014», ра­ні­ше її ба­чи­ли у Ва­шинг­то­ні. Ман­дрів­на екс­по­зи­ція, при­свя­че­на по­ді­ям Єв­ро­май­да­ну, ста­ла мо­жли­вою зав­дя­ки ме­це­нат­ській під­трим­ці. Не­вдов­зі схо­жий про­ект пред­став­лять у Брюс­се­лі, в Єв­ро­пар­ла­мен­ті.

По­ді­бні про­е­кти на ви­їзді по­ки є єди­ним шля­хом існу­ва­н­ня «Ме­мо­рі­аль­но­го ком­пле­ксу Ге­ро­їв Не­бе­сної Со­тні — Му­зею Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті», який до­сі пра­цює у віртуальній пло­щи­ні, без да­ху над го­ло­вою. При цьо­му за­клад має ста­тус на­ціо­наль­но­го, а Ігор Пошивайло, ко­трий був йо­го тим­ча­со­вим ке­рів­ни­ком від сі­чня цьо­го ро­ку — офі­цій­но­го ство­ре­н­ня Му­зею Май­да­ну, не­що­дав­но отри­мав ста­тус по­стій­но­го ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра. Ни­ні ке­рів­ник му­зей­ної уста­но­ви не­втом­но по­яснює пре­сі та гро­мад­сько­сті, чо­му пра­кти­чно ні­чо­го не вті­ле­но в жи­т­тя.

«ВСЕ РОБИТЬСЯ МЕХАНІЧНО ТА ФОРМАЛЬНО»

Не­що­дав­но Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко на за­сі­дан­ні Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки та обо­ро­ни зро­бив опти­мі­сти­чну для му­зею за­яву: у дер­жав­но­му бю­дже­ті на 2017 рік має бу­ти пе­ред­ба­че­но фі­нан­су­ва­н­ня на бу­дів­ни­цтво Му­зею во­ї­нів Ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції та Ме­мо­рі­аль­но­го ком­пле­ксу Ге­ро­їв Не­бе­сної Со­тні. Як за­зна­че­но на сай­ті Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та, гла­ва дер­жа­ви за­зна­чив, що вже по­над два ро­ки на схо­ді Укра­ї­ни три­ва­ють бо­йо­ві дії, і не мо­жна за­бу­ва­ти сво­го мо­раль­но­го обов’яз­ку пе­ред ти­ми, хто зро­бив ва­жли­вий вне­сок у спра­ву за­хи­сту Ба­тьків­щи­ни. Та­кож Пе­тро По­ро­шен­ко за­зна­чив, що до Дня за­хи­сни­ка Укра­ї­ни, який від­зна­ча­є­ться 14 жов­тня, че­кає на звіт про Му­зей во­ї­нів АТО, а до рі­чни­ці Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті — про Му­зей Ге­ро­їв Не­бе­сної Со­тні.

Однак ці сло­ва так і не під­крі­пле­ні кон­кре­тни­ми спра­ва­ми. «На жаль, ця заява не уві­йшла до про­е­кту пре­зи­дент­сько­го ука­зу за ре­зуль­та­та­ми за­сі­да­н­ня РНБО. У по­пе­ре­дньо­му про­е­кті бю­дже­ту на нас зно­ву роз­ра­хо­ва­на до­сить скром­на су­ма — на зар­пла­ти і ко­му­нал­ку, десь п’ять міль­йо­нів гри­вень. А про­си­ли вде­ся­те­ро біль­ше, при­найм­ні, щоб роз­по­ча­ти якусь ді­яль­ність що­до фор­му­ва­н­ня екс­по­зи­ції, — за­зна­чив «Дню» Ігор Пошивайло. — Цьо­го ро­ку ми теж ма­ли ко­шти ли­ше на зар­пла­ту і ко­му­наль­ні по­слу­ги, але якщо не­має на­віть тим­ча­со­во­го при­мі­ще­н­ня, ви­тра­ти на ко­му­нал­ку не­мо­жли­ві. Все це робиться механічно та формально, бе­ру­ться со­ці­аль­но за­хи­ще­ні стат­ті бю­дже­ту, нам ви­да­ють по них ко­шти, от і все. Так са­мо й на на­сту­пний рік: не про­ве­ли жо­дної ін­де­кса­ції і за­ли­ши­ли фі­нан­су­ва­н­ня в тих са­мих ме­жах, хоч ми пла­ну­ва­ли роз­ши­ри­ти штат».

«НЕ ЧЕКАЄМО ПРИ­МІ­ЩЕ­Н­НЯ, ПРА­ЦЮ­Є­МО»

З по­шу­ка­ми при­мі­ще­н­ня на­ра­зі теж ве­ли­кі про­бле­ми. На Укра­їн­ський дім, Бу­ди­нок проф­спі­лок або Жов­тне­вий па­лац спо­ді­ва­ти­ся не до­во­ди­ться, бо не­має офі­цій­них рі­шень, щоб пе­ре­да­ти їх но­во­му му­зею. Бу­ду­ва­ти з ну­ля з рі­чним бю­дже­том у п’ять міль­йо­нів гри­вень — фан­та­сти­ка. Хо­ча Ігор Пошивайло мріє, що в пер­спе­кти­ві Му­зей Май­да­ну роз­та­шу­є­ться в аб­со­лю­тно но­во­му при­мі­щен­ні, фун­кціо­ну­ва­ти­ме як су­ча­сна му­зей­на ін­сти­ту­ція, яка ста­не мі­сцем дис­ку­сії, діа­ло­гу та по­шу­ку по­ро­зу­мі­н­ня. Для цьо­го хо­ті­ли отри­ма­ти зе­мель­ну ді­лян­ку на ву­ли­ці Ін­сти­тут­ській, 3/5. Однак Ки­їв­ська мі­ська дер­жав­на адмі­ні­стра­ція від­мо­ви­ла, оскіль­ки ця ді­лян­ка є пре­дме­том спо­ру в мі­жна­ро­дно­му су­ді. За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра му­зею, з не­о­фі­цій­них дже­рел ві­до­мо, що зем­ля вже ні­би­то по­вер­ну­та у вла­сність гро­ма­ди, але за умо­ви гро­шо­вої ком­пен­са­ції її вар­то­сті по­пе­ре­днім вла­сни­кам.

По­при це му­зей існує, хоч і вір­ту­аль­но. «На­ші про­гра­ми та пра­кти­ка по­ка­зу­ють, що на­віть без тим­ча­со­во­го при­мі­ще­н­ня ми про­во­ди­мо ви­став­ки, осві­тні про­е­кти на рі­зних май­дан­чи­ках в Укра­ї­ні й за кор­до­ном. За­раз у Поль­щі триває ви­став­ка, не­що­дав­но я по­вер­нув­ся із Ло­сАн­дже­ле­са, де від­бу­ла­ся ви­став­ка на те­му Май­да­ну та ре­во­лю­ції. Ще є ба­га­то кон­фе­рен­цій, за­про­шень та ідей, пла­ну­є­мо про­ект ман­дрів­ної ви­став­ки в США та Укра­ї­ні, зокре­ма до Дня Гі­дно­сті та Сво­бо­ди в ли­сто­па­ді, тоб­то не чекаємо при­мі­ще­н­ня, пра­цю­є­мо. Але на­віть еле­мен­тар­ний облік не мо­же­мо про­ве­сти, бо все збе­рі­га­є­ться на скла­ді На­ціо­наль­но­го цен­тру на­ро­дної куль­ту­ри «Му­зей Іва­на Гон­ча­ра». Щоб опи­су­ва­ти все за су­ча­сни­ми про­фе­сіо­наль­ни­ми стан­дар­та­ми, по­трі­бне обла­дна­н­ня, але ми не ма­є­мо гро­шей на­віть на прин­те­ри. Пра­цю­є­мо на ен­ту­зі­а­змі та во­лон­тер­стві, спо­ді­ва­ю­чись, що це по­трі­бно не ли­ше нам, а й дер­жа­ві. Та­кий му­зей міг би ста­ти май­дан­чи­ком для кон­со­лі­да­ції гро­ма­дян. На жаль, та­кої ін­сти­ту­ції істо­рії та жи­вої пам’яті у нас не­має», — під­су­мо­вує Ігор Пошивайло.

Че­рез ман­дрів­ні про­е­кти ко­ман­да му­зею фор­мує нав­ко­ло се­бе ау­ди­то­рію, ко­тра мо­же ста­ти ва­же­лем ти­ску на вла­ду. А ще че­кає на 21 ли­сто­па­да, чер­го­ву рі­чни­цю Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті. Мо­жли­во, як за­зви­чай тра­пля­є­ться, чи­нов­ни­ки «до да­ти» та­ки при­ймуть кон­кре­тні рі­ше­н­ня для роз­вір­ту­а­лі­за­ції Му­зею Май­да­ну. Як ка­же Ігор Пошивайло, за ста­біль­но­го фі­нан­су­ва­н­ня ство­ри­ти му­зей на­віть з ну­ля ціл­ком ре­аль­но за п’ять-сім ро­ків.

КОМЕНТАР «БРАКУЄ ФІ­НАН­СО­ВИХ І КАДРОВИХ РЕСУРСІВ, З ЯКИ­МИ МО­ЖНА БУ­ЛО Б СТВО­РИ­ТИ МУ­ЗЕЙ З НУ­ЛЯ»

Сер­гій КРОЛЕВЕЦЬ, го­ло­ва Все­укра­їн­ської асоціації му­зе­їв:

— Ви­ступ Пе­тра По­ро­шен­ка на за­сі­дан­ні РНБО аб­со­лю­тно щи­рий. Пре­зи­дент на­дає ко­шти, але річ у тім, що йо­го по­мі­чни­ки у сфе­рі куль­ту­ри та спі­чрай­те­ри не зна­ють, як ство­рю­є­ться му­зей, як він пра­цює і фун­кціо­нує. Так са­мо не­має та­ких фа­хів­ців із му­зей­ної спра­ви у Мі­ні­стер­стві куль­ту­ри. Крім фі­нан­су­ва­н­ня, ще тре­ба ство­ри­ти ін­стру­мент, який пе­ре­тво­рив би ці ко­шти на той му­зей­ний про­дукт, яко­го по­тре­бує су­спіль­ство. Лю­ди та пер­со­на­лії гра­ють ва­жли­ву роль у цьо­му про­це­сі.

Пре­зи­ден­та не вар­то кри­ти­ку­ва­ти за йо­го пра­гне­н­ня на­да­ти гро­ші. Але чи зна­ють ті лю­ди, які їх отри­ма­ють, що з ни­ми ро­би­ти да­лі? Не тре­ба ті­ши­ти­ся з то­го, що у нас оби­ра­ють ди­ре­кто­рів шля­хом від­кри­тих кон­кур­сів, бо це про­фа­на­ція, що не має жо­дно­го сто­сун­ку до де­мо­кра­ти­за­ції та про­зо­ро­сті, якщо по­рів­ню­ва­ти з тим, як це від­бу­ва­є­ться в Ли­тві, Поль­щі чи Ні­дер­лан­дах. Крім то­го, у нас не ви­ста­чає му­зей­них ка­дрів, не­має, так би мо­ви­ти, ла­ви за­па­сних. Си­сте­ма ро­сту вла­сних ка­дрів у му­зе­ях пра­кти­чно від­су­тня, адже за­сту­пник ні­ко­ли не стає ди­ре­кто­ром, а за­сту­пни­ком — на­у­ко­вець ниж­чо­го рів­ня. У цій си­сте­мі бракує ресурсів як фі­нан­со­вих, так і кадрових, з яки­ми мо­жна бу­ло б ство­ри­ти му­зей з ну­ля.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.