Атлас ри­тмів та емо­цій

Оде­ський ху­до­жник Сер­гій Бож­ко ство­рив аб­стра­ктні «порт­ре­ти» обла­сних цен­трів Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Зо­ло­та­вий Ужго­род, си­зий Дні­про, зем­ли­стий з чер­во­ни­ми спа­ла­ха­ми Хмель­ни­цький, зе­ле­на у буз­ко­вій дим­ці Пол­та­ва — ми­тець пе­ре­дав на по­ло­тні емо­ції, які від­чу­вав, пе­ре­бу­ва­ю­чи у рі­зних мі­стах. Обла­сні цен­три зо­бра­же­ні у при­та­ман­но­му Сер­гію Бож­ку аб­стра­ктно­му сти­лі, во­ни по­ді­бні на ма­пи з чі­тки­ми кон­ту­ра­ми — у си­лу­е­ти міст ав­тор за­кла­дає пев­ний са­краль­ний сенс. За­га­лом у рам­ках про­е­кту Сер­гій Бож­ко зма­лю­вав 24 обла­сні цен­три і Сім­фе­ро­поль. Про­ект «Від­чу­т­тя мі­ста» пред­ста­ви­ли у ки­їв­сько­му арт-про­сто­рі Sky Art Foundation.

«Ідея на­ро­ди­ла­ся, зда­є­ться, май­же рік то­му. Все від­бу­ло­ся до­во­лі спон­тан­но: до ме­не в май­стер­ню при­йшов за­снов­ник фон­ду Sky Art Foundation Дми­тро Па­лі­єн­ко, і йо­му спо­до­ба­ла­ся одна з мо­їх кар­тин, во­на на­га­да­ла йо­му кон­тур мі­ста. А я са­ме шу­кав якусь но­ву фор­му, і у нас на­ро­див­ся та­кий спіль­ний за­дум», — зга­дує Сер­гій Бож­ко.

■ У ко­жно­му обла­сно­му цен­трі ху­до­жник жив по три-чо­ти­ри дні. «За­зви­чай, чер­пав враження від істо­ри­чно­го цен­тру мі­ста, — ді­ли­ться Сер­гій. — Ва­жли­вий фа­ктор — спіл­ку­ва­н­ня з мі­сце­ви­ми жи­те­ля­ми. Оскіль­ки пра­цюю з аб­стра­кці­єю, для ме­не ва­жли­ве не тіль­ки ві­зу­аль­не сприйня­т­тя, а й пев­на му­зи­ка міст, на­ма­гав­ся у ко­жно­му з них від­чу­ти пев­ний ритм».

До­нецьк, Лу­ганськ і Сім­фе­ро­поль, які на ви­став­ці пред­став­ле­ні по­ряд, ху­до­жник за­раз не від­ві­ду­вав. Був у цих мі­стах ще до ане­ксії Кри­му та вій­ни на схо­ді і при ро­бо­ті над про­е­ктом спи­рав­ся на враження, отри ма ні ра ні ше. У зоб ра жен нях Лу­ган­ська і Сім­фе­ро­по­ля ба­га­то сі­ро­го, що на­че з’їдає ко­льо­ри міст, До­нецьк — чор­ний з чер­во­ни­ми спа­ла­ха­ми, схо­жий на во­гни­ще, в яко­му до­го­ря­ють жа­рин­ки. «Ро­зу­мію, що за­раз від­бу­ва­є­ться у цих мі­стах, знав, як це зо­бра­зи­ти. На­при­клад, До­нецьк у ме­не асо­ці­ю­є­ться із за­па­хом по­ро­ху. До­нецьк, Лу­ганськ, Сім­фе­ро- поль сьо­го­дні «хво­рі­ють», але я спо­ді­ва­ю­ся, що ця не­ду­га ми­не», — ко­мен­тує Сер­гій Бож­ко.

■ У ба­га­тьох мі­стах ху­до­жник по­бу­вав упер­ше, зокре­ма у Хар­ко­ві та Ужго­ро­ді. Сер­гій Бож­ко за­ува­жує, що усі обла­сні цен­три ці­ка­ві на свій лад, вза­га­лі мі­сто є пев­ним дви­гу­ном кра­ї­ни, там пуль­сує куль­тур­не жи­т­тя. Ми­тця за­сму­ти­ло, що чи­ма­ло мо­ло­ді в обла­сних цен­трах мріє ку­дись пе­ре­їха­ти. Сер­гій та­кож роз­пи­ту­вав лю­дей, у яких ко­льо­рах во­ни ба­чать свої мі­ста, і май­же всі ка­за­ли, що у зе­ле­но­му.

Це вже дру­га ви­став­ка Сер­гія Бож­ка у про­сто­рі Sky Art Foundation. Ці­ка­во, що спіль­ний про­ект ми­тця та йо­го ба­тька Іго­ря Бож­ка, пред­став­ни­ка оде­ської шко­ли нон­кон­фор­мі­зму, став пер­шим у про­сто­рі, від­кри­то­му во­се­ни 2015 ро­ку. «Цей про­ект геть іна­кший, по­рів­ня­но з пер­шою пре­зен- та­ці­єю ро­біт Сер­гія у нас. У Сер­гія ба­га­то ідей та обра­зів, він ці­ка­во вті­лює за­ду­ма­не, — ствер­джує Дми­тро Па­лі­єн­ко, за­снов­ник бла­го­дій­но­го ар­тфон­ду Sky Art Foundation. — За­раз ми зро­би­ли та­кий гло­баль­ний про­ект про 25 міст, це ще й спів­па­ло з 25-річ­чям не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни — спо­ча­тку про це і не ду­ма­ли».

■ Ви­став­ка «Від­чу­т­тя мі­ста» триває до 9 жов­тня.

ФОТОРЕПРОДУКЦІЯ АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ХМЕЛЬ­НИ­ЦЬКИЙ У ПРО­Е­КТІ «ВІД­ЧУ­Т­ТЯ МІ­СТА»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.