Єв­ро­куб­ко­ва осінь

Сьо­го­дні ки­їв­ське «Ди­на­мо» зі­грає про­ти ту­ре­цько­го «Бе­ши­кта­шу» у 2-му ту­рі гру­по­во­го ета­пу Лі­ги чем­піо­нів

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

На­пе­ре­до­дні УЄФА ви­зна­чив­ся із суд­дів­ською бри­га­дою — цей матч су­ди­ти­ме го­лов­ний ар­бітр зу­стрі­чі Фе­лік Звайер, аси­стен­ти ре­фе­рі — Тор­стен Шиф­фнер і Мар­ко Ахмюл­лер, до­да­тко­ві аси­стен­ти ре­фе­рі Да­ні­ель Ші­берт і Са­ша Сте­ге­ман. Че­твер­тий ар­бітр — Мар­кус Хе­кер. Вся суд­дів­ська бри­га­да з Ні­меч­чи­ни.

Не­при­єм­но звіс­ткою для вбо­лі­валь­ни­ків укра­їн­сько­го клу­бу на­пе­ре­до­дні гри ста­ла ін­фор­ма­ція про те, що опор­ний пів­за­хи­сник «Ди­на­мо» Сер­гій Си­дор­чук пропу­стить по­єди­нок про­ти «Бе­ши­кта­шу» че­рез одно­ма­тче­ву дис­ква­лі­фі­ка­цію. При­чи­ною ста­ло йо­го по­втор­не по­пе­ре­дже­н­ня, яке при­зве­ло до ви­лу­че­н­ня в пер­шо­му ту­рі в до­ма­шньо­му по­єдин­ку про­ти іта­лій­сько­го клу­бу «На­по­лі». Вла­сне, по­раз­ка від «На­по­лі» (1:2) у 1-му ту­рі гру­пи «В» ста­вить пе­ред укра­їн­ським клу­бом на­дзав­да­н­ня — обов’яз­ко­ву пе­ре­мо­гу про­ти «Бе­ши­кта­шу», якщо кияни ма­ють на­мір ви­йти з гру­пи і про­дов­жи­ти бо­роть­бу за чем­піон­ство.

Ще два українські клу­би — «Ша­хтар» та «Зо­ря» — про­дов­жу­ють бо­роть­бу за пу­тів­ку в фі­нал Лі­ги Єв­ро­пи. Пі­сля фан­та­сти­чної гри лу­ган­ської «Зо­рі» про­ти ту­ре­цько­го «Фе­нер­ба­хче» у де­бю­тно­му ма­тчі гру­по­во­го ета­пу Лі­ги Єв­ро­пи (1:1), 29 ве­ре­сня від укра­їн­сько­го клу­бу вбо­лі­валь­ни­ки очі­ку­ють гри на по­зи­тив­ний ре­зуль­тат з одним із най­більш ти­ту­ло­ва­них клу­бів тур­ні­ру — «Ман­че­стер Юнай­тед». А до­не­цький «Ша­хтар» цьо­го ж дня по­мі­ря­є­ться си­ла­ми з пор­ту­галь­ним клу­бом «Бра­га».

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.