ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1540 — Па­па Рим­ський Пав­ло ІІІ за­твер­див ста­тут ство­ре­но­го за­шість ро­ків пе­ред цим Ігна­ті­єм Ло­йо­лою То­ва­ри­ства­Хри­ста , ка­то­ли­цько­го ор­де­ну осві­тян і мі­сіо­не­рів (єзу­ї­тів), який зго­дом ві­ді­грав ва­жли­ву роль в і сто­рії Ри­мо- ка­то­ли­цької цер­кви;

1822 — фран­цузь­кий істо­рик Жан-Фран­суа Шам­поль­йон опу­блі­ку­вав по­ві­дом­ле­н­ня про роз­ши­фров­ку іє­ро­глі­фів Ро­зет­сько­го ка­ме­ню — пли­ти з по­дя­кою жер­ців ца­рю Пто­ле­мею V (196 р. до н. е.). Шам­поль­йон ви­сло­вив ге­ні­аль­ний здо­гад, що іє­ро­глі­фи по­зна­ча­ли зву­ки і скла­ди, ане окре­мі сло­ва;

1885 — у Хар­ко­ві від­кри­то «Пів­ден­но­ро­сій­ський те­хно­ло­гі­чний ін­сти­тут » — пер­ший в Укра­ї­ні ви­щий те­хні­чний на­вчаль­ний за­клад, ни­ні — НТУ «Хар­ків­ський по­лі­те­хні­чний ін­сти­тут»;

1895 — швед­ський хі­мік, ін­же­нер і під­при­є­мець Аль­фред Берн­хард Но­бель під­пи­сав роз­по­ря­дже­н­ня про ство­ре­н­ня пі­сля йо­го смер­ті спе­ці­аль­но­го фон­ду, з яко­го бу­де ви­ді­ля­тись ча­сти­на при­бу­тків на­пре­мії лю­дям, що зро­би­ли най­біль­ший вне­сок у роз­ви­ток фі­зи­ки, хі­мії, ме­ди­ци­ни, лі­те­ра­ту­ри і за­галь­но­го ми­ру;

1905 — у ні­ме­цько­му жур­на­лі з фі­зи­ки Аль­берт Ейн­штейн опу­блі­ку­вав ро­бо­ту «Чи за­ле­жить інер­ція ті­ла­від енер­гії, яка­мі­сти­ться в ньо­му?», у якій ви­кла­да­лись осно­ви те­о­рії від­но­сно­сті, що зро­би­ла­ре­во­лю­цію в те­о­ре­ти­чній фі­зи­ці;

1939 — пі­сля 10-ден­ної обло­ги і не­пе­рерв­них авіа­на­льо­тів ні­ме­цької авіа­ції ка­пі­ту­лю­ва­ла сто­ли­ця Поль­щі Вар­ша­ва. На­сту­пно­го дня Ріб­бен­троп і Мо­ло­тов під­пи­са­ли се­кре­тний до­го­вір до па­кту від 23 сер­пня, згі­дно з яким кор­дон «сфер впли­ву» СРСР та­Ні­меч­чи­ни про­хо­див по Бу­гу;

1940 — у Бер­лі­ні Ні­меч­чи­на, Іта­лія та Япо­нія під­пи­са­ли Тро­їстий пакт, згі­дно з яким ці дер­жа­ви- агре­со­ри зо­бов’язу­ва­лись на­да­ва­ти впро­довж най­ближ­чих 10 ро­ків вза­єм­ну під­трим­ку в до­ся­гнен­ні гео­по­лі­ти­чних ці­лей тав­ста нов­лен­ні «но­во­го сві­то­во­го по­ряд­ку»; 1983 — по­мер Михайло Стель­мах, ви­зна­чний укра­їн­ський пи­сьмен­ник-ро­ма­ніст, май­стер епі­чно­го жан­ру («Прав­да і крив­да», «Хліб і сіль», «Кров люд­ська— не во­ди­ця»). На­ро­див­ся 1912 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.