«Одно­бо­ка дис­ку­сія»

У пер­шій те­ле­ду­е­лі Клін­тон обі­йшла Трам­па

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Пер­ші пре­зи­дент­ські де­ба­ти, які від­бу­ли­ся вчо­ра вран­ці за ки­їв­ським ча­сом у мі­сті Гемп­стед, що у шта­ті Нью-Йорк, ви­гра­ла екс­держ­се­кре­тар Гіл­ла­рі Клін­тон. На цьо­му схо­дя­ться біль­шість ко­мен­та­то­рів, які да­ли оцін­ку дис­ку­сії До­наль­да Трам­па та кан­ди­да­та у пре­зи­ден­ти США від Де­мо­кра­ти­чної пар­тії.

Зокре­ма, згі­дно з да­ни­ми екс­прес-опи­ту­ва­н­ня, про­ве­де­но­го ка­на­лом CNN, 62% від­да­ли пе­ре­мо­гу Клін­тон, а 27% — Трам­пу. Ще біль­шу пе­ре­ва­гу отри­ма­ла Клін­тон в опи­ту­ван­ні DRUDGE_REPORT. 80% опи­та­них вва­жа­ють, що пе­ре­мо­гла Клін­тон, а 20% — Трамп.

Ана­лі­ти­ки ствер­джу­ють, що па­ні Клін­тон лег­ко пе­ре­мо­гла сво­го про­тив­ни­ка, за­ли­ша­ю­чись ди­сци­плі­но ва­но­юі де­мон­стру­ю­чи свої зна­н­ня, не ви­гля­да­ю­чи зу­бри­лою. В одній зі сво­їх най­кра­щих ре­плік во­на ска­за­ла: «Я ду­маю, що До­нальд про­сто кри­ти­кує ме­не за під­го­тов­ку до цих де­ба­тів. А я так і зро­би­ла. І зна­є­те, до чо­го я ще я го­ту­ва­лась? Я го­ту­ва­лась, щоб ста­ти пре­зи­ден­том. І я ду­маю, що це хо­ро­ша річ».

«Я ні­ко­ли не ба­чив більш одно­бо­кої дис­ку­сії. Він був сер­ди­тий, ха­о­ти­чний, ме­ту­шли­вий і ча­сто про­сто незв’язний. Він мав би ви­гля­да­ти скром­но як пре­зи­дент у по­ве­дін­ці та тем­пе­ра­мен­ті і не де­мон­стру­ва­ти брак фун­да­мен­таль­них знань. Але він не спра­вив­ся з цим усім», — ска­зав він тер в’ю Financial Times по­лі­ти­чний ана­лі­тик Аме­ри­кан­сько­го ін­сти­ту­ту під­при­єм­ни­цтва Норм Орн­штейн.

У пер­ших з трьох де­ба­тів, які мо­жуть сфор­му­ва­ти остан­ні шість ти­жнів пе­ре­го­нів, кан­ди­да­ти про­ве­ли спа­ринг на те­ми, по­чи­на­ю­чи з еко­но­мі­ки і тор­гів­лі до ра­со­вих від­но­син і на­ціо­наль­ної без­пе­ки. Тре­ба за­зна­чи­ти, що у ду­е­лі Клін­тон бу­ла більш ди­сци­плі­но­ва­ною по­рів­ня­но з без­ла­дним Трам­пом.

І одним із най­ефе­ктив­ні­ших уда­рів, який во­на за­вда­ла Трам­пу, бу­ло те, як во­на про­ко­мен­ту­ва­ла від­мо­ву мі­льяр­де­ра на­да­ти по­да­тко­ву де­кла­ра­цію, що ро­бив ко­жен кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти, по­чи­на­ю­чи з Рі­чар­да Ні­ксо­на.

«Я вва­жаю, що для цьо­го існує кіль­ка при­чин. По-пер­ше, ма­буть, він не та­кий ба­га­тий, як ствер­джує. По-дру­ге, мо­жли­во, він не та­кий до­бро­дій­ний, як за­пев­няє», — ска­за­ла Клін­тон пе­ред ау­ди­то­рі­єю, яка ста­но­ви­ла 100 млн осіб. «Або, мо­жли­во, — про­дов­жи­ла во­на, — він не хо­че, щоб аме­ри­кан­ський на­род, який за­раз ди­ви­ться де­ба­ти, знав, що Трамп не за­пла­тив фе­де­раль­ні по­да­тки».

І ду­же див­но­ю­ви­гля­дає від­по­відь Трам­па на та­кі сло­ва Клін­тон: «Це по­ка­зує, який я ро­зум­ний», ска­зав мі­льяр­дер і до­дав, що він на­дасть по­да­тко­ву де­кла­ра­цію, яка за­ли­ша­є­ться під ау­ди­том, якщо Клін­тон опу­блі­кує 33 тис. еле­ктрон­них ли­стів, які бу­ли ви­да­ле­ні до роз­слі­ду­ва­н­ня ФБР.

Клін­тон до­рі­кну­ла Трам­пу в по­ту­ран­ні кі­бе­ра­та­кам про­ти аме­ри­кан­ських дер­ж­уста­нов і ком­па­ній, в яких во­на зви­ну­ва­ти­ла Кремль. Трамп в сво­ю­чер­гу за­явив, що за кі­бе­ра­та­ка­ми мо­гла сто­я­ти не Ро­сія, а Ки­тай або ін­ша кра­ї­на, і до­рі­кнув ни­ні­шній аме­ри­кан­ській адмі­ні­стра­ції в то­му, що во­на про­грає ін­фор­ма­цій­ну вій­ну з екс­тре­мі­ста­ми.

«Ми бу­де­мо за­хи­ща­ти жи­те­лів на­шої кра­ї­ни, і ро­сі­я­ни по­вин­ні це ро­зу­мі­ти», — до­да­ла во­на, во­дно­час за­ува­жив­ши, що До­нальд ду­же до­бре від­гу­ку­є­ться про Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на: «...Я бу­ла в шо­ці, ко­ли До­нальд пу­блі­чно за­кли­кав Пу­ті­на ви­кра­да­ти ін­фор­ма­ці­ю­про гро­ма­дян США».

Як від­зна­чи­ли спо­сте­рі­га­чі, До­наль­ду Трам­пу не вда­ло­ся у пов­ній мі­рі обі­гра­ти те­му лис- тів Гіл­ла­рі Клін­тон. Екс-держ­се­кре­тар ви­зна­ла, що зро­би­ла по­мил­ку, й та­ким чи­ном не да­ла опо­нен­ту мо­жли­во­сті роз­ви­ну­ти цю­те­му: «Я зро­би­ла по­мил­ку .[...] Я при­ймаю від­по­від­аль­ність за це ».

Спо­сте­рі­га­чі по­ба­чи­ли пе­ре­ва­гу Гіл­ла­рі Клін­тон і у то­му, як во­на від­по­ві­ла на на­пад­ки До­наль­да Трам­па що­до її ви­трим­ки. Кан­ди­дат від де­мо­кра­тів на­га­да­ла, що пан Трамп го­во­рив, ні­би во­на «не схо­жа на пре­зи­ден­та», ймо­вір­но, на­тя­ка­ю­чи на її стать. У від­по­відь на це кан­ди­дат від ре­спу­блі­кан­ців від­зна­чив, що мав на ува­зі брак ви­трим­ки у па­ні Клін­тон для то­го, щоб пра­цю­ва­ти пре­зи­ден­том.

« Не­хай спо­ча­тку злі­тає у 112 кра­їн для пе­ре­го­во­рів, щоб укла­сти пе­ре­мир’я або звіль­ни­ти ди­си­ден­тів [...], або на­віть про­ве­де 11 го­дин, да­ю­чи свід­че­н­ня пе­ред се­нат­ським ко­мі­те­том, а по­тім ка­же ме­ні про ви­трим­ку » , — па­ри­ру­ва­ла Гіл­ла­рі Клін­тон.

На­га­да­є­мо, що пер­ші те­ле­ві­зій­ні пре­зи­дент­ські де­ба­ти від­бу­лись у 1960 ро­ці між Рі­чар­дом Ні­ксо­ном та Джо­ном Кен­не­ді. З ча­сом зріс не ли­ше їхній вплив на гро­мад­ську дум­ку, а й сут­тє­во збіль­ши­ла­ся ау­ди­то­рія. Очі­ку­є­ться, що цьо­го ро­ку за де­ба­та­ми сте­жи­ти­ме 100 млн лю­дей. Це поб’є ре­корд 1980 ро­ку. То­ді за Джим­мі Кар­те­ром та Ро­наль­дом Рей­га­ном сте­жи­ли 81 млн гля­да­чів. «Са­ме зав­дя­ки те­ле­ві­зій­ним де­ба­там у 1960 ро­ці се­на­тор Джон Кен­не­ді зміг змі­ни­ти гро­мад­ську дум­ку на сво­ю­сто­ро­ну та здо­був пе­ре­мо­гу над Рі­чар­дом Ні­ксо­ном.

Згі­дно з опи­ту­ва­н­ня­ми, остан­нім ча­сом роз­рив у рей­тин­гу між Гіл­ла­рі Клін­тон і До­наль­дом Трам­пом ско­ро­тив­ся; екс-держ­се­кре­тар ви­пе­ре­джає сво­го су­пер­ни­ка всьо­го на 2%. І те­пер за­ли­ша­є­ться по­ба­чи­ти, як ця пе­ре­мо­га Клін­тон у пер­ших те­ле­де­ба­тах впли­не на її рей­тин­ги.

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.