Ма­ні­пу­ля­ція «єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми»

З 1 жов­тня бі­знес ку­пу­ва­ти­ме еле­ктро­енер­гію на 10% до­рож­че, ніж ра­ні­ше

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

На­ціо­наль­на ко­мі­сія, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рах енер­ге­ти­ки і ко­му­наль­них по­слуг (НКРЕКП), збіль­ши­ла роз­дрі­бні та­ри­фи на еле­ктро­енерг і юдля про­ми­сло­вих під­при­ємств на жов­тень 2016 ро­ку май­же на 10%.

Згі­дно з по­ста­но­во юко­мі­сії №1649 від 27 ве­ре­сня 2016 ро­ку, роз­дрі­бні та­ри­фи для спо­жи­ва­чів пер­шо­го кла­су на­пру­ги з 1 жов­тня зро­стуть на 9,9% — з 143,14 коп. до 157,28 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ), для спо­жи­ва­чів дру­го­го кла­су — на 9,6%, з 179,78 коп. до 196,99 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ).

Ра­ні­ше, 26 ве­ре­сня, прем’єр­мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман по­ві­до­мив, що вва­жає по­то­чні ці­ни на еле­ктро­енер­гію для про­ми­сло­во­сті не­кон­ку­рен­то­спро­мо­жни­ми. За йо­го сло­ва­ми, не­об­хі­дно зна­йти рі­ше­н­ня, щоб опти­мі­зу­ва­ти ці­ни на еле­ктро­енер­гію.

Во­дно­час в НКРЕКП у сво­є­му по­ві­дом­лен­ні про вста­нов­ле­ні на жов­тень та­ри­фи за­зна­чи­ли, що ни- ні­шні ці­ни на е/е для про­ми­сло­во­сті на 54% ниж­чі за се­ре­дньо­єв­ро­пей­ський рі­вень за­галь­но­го та­ри­фу для про­ми­сло­во­сті.

У ці­ло­му за 2015 рік (гру­день 2015-го до гру­дня 2014-го) роз­дрі­бні та­ри­фи для спо­жи­ва­чів пер­шо­го кла­су на­пру­ги збіль­ши­ли­ся на 19,9% — до 123,8 коп. за 1 кВт/год, для дру­го­го кла­су — на 20,9%, до 152,08 коп. за 1 кВт/год. Але все-та- ки в НКРЕ ствер­джу­ють, що по­рів­ня­но із за­галь­ни­ми та­ри­фа­ми на еле­ктри­чну енер­гі­ю­ни­ні­шні та­ри­фи в Укра­ї­ні:

ниж­чі на 67%, ніж в Іта­лії, де за­галь­ний та­риф для про­ми­сло­во­сті є най­ви­щим у да­но­му пе­рі­о­ді;

ниж­чі на 54% за се­ре­дньо­єв­ро­пей­ський рі­вень за­галь­но­го та­ри­фу для про­ми­сло­во­сті.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.